Μη καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Βριλησσίων

2020-04-14 14:59

Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.2020)

                                                                                  

                                   ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ


Η μη καταβολή τροφείων στους βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Βριλησσίων από 11.03.2020 και για όσο διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας τους.

 

Πιο συγκεκριμένα:
- Η καταβολή μόνο κατά το ένα τρίτο των τροφείων για τον μήνα Μάρτιο 2020
- Η μη καταβολή τροφείων για όσο διάστημα παραμένουν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου.

 

Τα παραπάνω αφορούν στους υπόχρεους καταβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς ως αυτοί έχουν οριστεί με την 36/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΥΗΟΛΔ0-Τ89) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.