Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας-Εγκύκλιος αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών 2017

2017-03-21 16:24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αθήνα      17 - 03 - 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                        Αριθ. Πρωτ. 2132

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Πληροφορίες:        Φ. Θεοδώρου,  Δ. Αλεξανδρής

Ταχ Δ/νση :           Ευαγγελιστρίας  2,  Αθήνα  105 63

Τηλέφωνο :           2131510138 - 2131510975

FAX           :           2131510935

Προς :   Πίνακας αποδεκτών

Κοιν :     Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017

ΣΧΕΤ. 1. Ν.3013/2002 “Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις”, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002).

 1. Π.Δ.151/3-6-2004 “Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας” (ΦΕΚ 107/Α΄/2004)
 2. Υ.Α.1299/7-4-2003 “Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).)
 3. Κ.Υ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών" (ΦΕΚ 713/Β΄/1999).
 4. Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
 5. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
 6. Ν.4249/2014 “Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 73/Α΄/2014)
 7. Π.Δ. 24/27-01-2015 “Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων” (ΦΕΚ 20/Α΄/2015)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δασικές πυρκαγιές είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ” (Προσθήκη 1 στο Παράρτημα Α΄) και δύναται να προκαλέσουν:

 • Τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών
 • Άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες από καταστροφές στον πρωτογενή τομέα (δασικά προϊόντα, γεωργία, κτηνοτροφία), σε διάφορες υποδομές και εγκαταστάσεις της χώρας (δίκτυα ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών κλπ.), καθώς και συνέπειες στη δασική αναψυχή και τον τουρισμό εν γένει.
 • Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι δυνατόν να προκληθούν από φυσικά αίτια (πτώση κεραυνών) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις αναφέρονται στο ΠΔ 575/1980, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του αρθ. 25 του Ν. 998/1979. Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται σε χάρτη στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ www.civilprotection.gr: στην ενότητα «Θεματικοί Χάρτες Σχεδίων Π.Π.».

Τα ευαίσθητα στις πυρκαγιές δασικά οικοσυστήματα στη χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στην παραλιακή, λοφώδη και υποορεινή περιοχή, όπου κυριαρχούν ενώσεις φρυγάνων, διαπλάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και πευκοδάση. Οι περιοχές αυτές με υψόμετρο 0-600 μ. θεωρούνται ζώνες σημείων έναρξης των περισσότερων δασικών


πυρκαγιών, χωρίς να αποκλείεται η εμφάνισή τους και σε περιοχές με μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινός  όγκος), ιδιαίτερα σε χρονιές που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

Η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας ορίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το αρθ. 1 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999.

Με βάση τα άρθρα 23 & 25 του Ν. 998/79 προκύπτει η υποχρέωση (για τους Φορείς, που αναφέρονται για δράσεις που προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών) ανάπτυξης μηχανισμού και λήψης μέτρων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεσος έλεγχος των δασικών πυρκαγιών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, έχει αποδειχθεί, με βάση την  εμπειρία των προηγουμένων ετών, ότι απαιτείται συντονισμός και στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Βασική προϋπόθεση για τη λήψη συντονισμένων μέτρων και δράσεων από τους φορείς, αποτελεί η αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους ανά δράση, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, εκδίδει το παρόν στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου του αρθ.6 παρ. 2 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999 (ΦΕΚ 713/Β΄/1999), του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4- 2003), καθώς και του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Με βάση τα ανωτέρω και για λόγους διάκρισης των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται σε όλες τις φάσεις αντιμετώπισης κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών, έγινε διαχωρισμός του παρόντος σε πέντε μέρη:

Στο Μέρος Πρώτο αναφέρονται τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Στο Μέρος Δεύτερο αναφέρονται δράσεις αυξημένης ετοιμότητας στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

Στο Μέρος Τρίτο αναφέρονται δράσεις υποστήριξης του πυροσβεστικού σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, καθώς και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από τους εμπλεκόμενους φορείς, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών

Στο Μέρος Τέταρτο αναφέρονται ειδικότερες δράσεις αρωγής και αποκατάστασης των πληγέντων, και Στο Μέρος Πέμπτο αναφέρονται οδηγίες για την υλοποίηση του παρόντος


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 1. ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες.

 1. Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των προκατασταλτικών έργων (βελτίωση - συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, συντήρηση/εγκατάσταση δεξαμενών νερού και πυροφυλακίων, φυτοτεχνικές εργασίες, κλπ) προς διευκόλυνση του έργου της καταστολής.
 2. Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και προστασίας από επερχομένη πυρκαγιά με απομάκρυνση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές και περιοχές ιδιαίτερης αξίας (αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ), καθώς και στη ζώνη μίξης δασών-πόλεων.
 3. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε εφαρμογή των Πυροσβεστικών Διατάξεων 9/2000, 9Α/2005.
 4. Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
 5. Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
 6. Έκδοση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ως μέτρο που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και συντονισμό των εμπλεκομένων  φορέων στην ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.
 7. Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρείται υψηλός.
 8. Συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την έγκαιρη επισήμανση δασικών πυρκαγιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών  Ενοτήτων ή των Συντονιστικών Τοπικά Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων.
 9. Ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων των φορέων πολιτικής προστασίας για δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, διαχείριση των συνεπειών τους και στην άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.
 10. Ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων πολιτικής προστασίας για δράσεις που αφορούν την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και των προβλεπομένων στην ΚΥΑ.12030Φ.109.1/1999.
 11. Σύγκληση Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (ΣΤΟ) των Δήμων πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Τα έργα και οι δράσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, υλοποιούνται με βάση τις υφιστάμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους διατιθέμενους για το σκοπό αυτό πόρους.

1.1ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Η ευθύνη έκδοσης οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και η εκπόνηση προγραμμάτων προστασίας τους από τον κίνδυνο των πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ν. 2612/1998, Ν. 3208/2003, Π.Δ. 402/1988, ΚΥΑ 23111/2010, ΠΔ.24/2015).

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επίσπευση των διαδικασιών χρηματοδότησης προγραμμάτων έργων και εργασιών που κρίνονται άμεσης προτεραιότητας για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων το τρέχον έτος, με έμφαση στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου σε περιοχές που προσδιορίζονται ως υψηλού κινδύνου. Φορείς υλοποίησης των ανωτέρω έργων είναι οι κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που έχουν την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας της σύνταξης των πάσης φύσεως δασικών προγραμμάτων σε επίπεδο Νομού καθώς και την εποπτεία εκτέλεσης τούτων (Ν. 2503/1997, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, Ν3852/2010), παρακαλούμε να υποβάλουν πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης1 ολοκληρωμένη πρόταση για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις, έχοντας υπόψη:

 • τα εγκεκριμένα προγράμματα των Δ/νσεων Δασών των Νομών για έργα και εργασίες αντιπυρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις που υπάγονται σε αυτές, καθώς και τις χορηγούμενες πιστώσεις που διατίθενται για την υλοποίησή τους
 • την έγγραφη γνώμη των Περιφερειακών Διοικητών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ.5 παρ. Γ1 της ΚΥΑ 12030Φ.109.1/1999
 • τη συμβολή και συνεργασία των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 • τα έργα που έχουν αναλάβει ή προτίθενται στο άμεσο μέλλον να αναλάβουν οι ΟΤΑ σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και χρηματοδότηση από την Κεντρική Διοίκηση ή άλλη πηγή, για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής τους
 • τα μέτρα και οι δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί2 στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, που θα συγκληθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Η πρόταση αυτή μετά την οριστική της διαμόρφωση από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα  αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του αντίστοιχου σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των οικείων ΟΤΑ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Νοείται ότι έργα αντιπυρικής προστασίας όπως η συντήρηση δασικού οδικού δικτύου εκτελούνται κατά κανόνα μετά το πέρας των εαρινών βροχοπτώσεων.

1 Μετά την ψήφιση του Ν.3852/2010, αντί του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας (Ν. 2503/1197) προσδιορίζεται πλέον ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθ. 282 του Ν.3852/2010 και άρθ. 28 του Ν.4325/15).

2 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της ΥΑ 7575/18-10-2016 «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρθρο 160 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.”


Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι θέματα που αφορούν τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων (άρθρο 100 του Ν3852/2010) από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων (καθαρισμοί δασικής βλάστησης, κλπ) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/2012).

Τέλος, σημειώνεται ότι η μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς υπό των ιδιοκτητών ή διακατόχων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δασοπονικές μελέτες ή σχέδια και τα σχετικά προγράμματα της δασικής υπηρεσίας (άρθρο 16 παρ.4 του Ν. 998/79 και άρθρο 2 παρ.3 του ΠΔ 437/1981)

1.2ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος η καταγραφή και ο έλεγχος - επιθεώρηση της καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστικών υδροστομίων ενεργείται με ευθύνη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Η συντήρηση των πυροσβεστικών υδροστομίων θα γίνει από τους φορείς των δικτύων ύδρευσης, μετά από υπόδειξη της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχό τους. Τυχόν εγκατάσταση νέων υδροστομίων γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η δαπάνη βαρύνει τους φορείς των δικτύων ύδρευσης (Εγκύκλιος 79/07-09-2011 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Ν. 1590/1986, Π.Δ. 210/1992).

1.3ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κλπ) και περιοχές που θεωρούνται λόγω της φύσεώς τους υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, κλπ) αποτελεί ευθύνη των φορέων στους οποίους ανήκει ο χώρος (Πυρ. Διατάξεις 4/2012, 9/2000, 9Α/2005, Ν. 998/1979, ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1). Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου.

Με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού) δεν επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος της συσσώρευσης της βιομάζας στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, αλλά κυρίως η προστασία οικισμών πολεοδομικών συγκροτημάτων στη ζώνη μίξης δασών πόλεων, καθώς και πάσης φύσεως υποδομών και εγκαταστάσεων πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, ιδίως δε σε περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Νοείται ότι οι εργασίες καθαρισμού από φορείς και ιδιώτες δεν θα πρέπει να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται, να εκτελούνται καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις  κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα για τους Δήμους τα έργα αυτά αφορούν κατά προτεραιότητα:

 • την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,
 • την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων,
 • την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,

Σημειώνεται ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, οι Δήμοι έχουν την μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους Δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση των Δήμων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, όπως καθαρισμός βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου στα περιαστικά δάση, άλση κλπ, θα δρομολογηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων. Για την κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων θα ληφθεί υπόψη σχετική εισήγηση της ΓΓΠΠ (N. 3013/2002,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων καθαρισμού της βλάστησης εντός και γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις (άρθρ. 7 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί υποχρέωση, όπου κρίνεται απαραίτητο, η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης εντός αρχαιολογικών χώρων (άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999), με στόχο την προστασία τους και την μείωση του κινδύνου πρόκλησης δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο.

Οι φορείς λειτουργίας αεροδρομίων ή και ελικοδρομίων που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις υποχρεούνται, όπου κρίνεται απαραίτητο, να λαμβάνουν μέτρα, όπως η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της βλάστησης, για την αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς στο παρακείμενο δάσος ή την δασική έκταση, (άρθρ. 24 Ν. 998/ 1979). Νοείται ότι οι ανωτέρω εργασίες καθαρισμού της βλάστησης αποβλέπουν και στην προστασία των χώρων και των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων ή και ελικοδρομίων που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις από επερχόμενη πυρκαγιά.

Για τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων που αφορούν προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης, καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, N 4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α΄/2011).

Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία των ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, Πολεοδομικές Αρχές και Δήμους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους3.

Για τον ΟΣΕ Α.Ε. αποτελεί υποχρέωση η εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικών παράπλευρων καθαρισμών της βλάστησης σε επικίνδυνες περιοχές από τις οποίες διέρχονται σιδηροδρομικές γραμμές από συνεργεία του, καθώς και ό,τι είναι αναγκαίο για την πρόληψη πυρκαγιών (άρθρ. 24 Ν. 998/79, άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).

Οι εργασίες καθαρισμού της βλάστησης απαιτούν τη συνεργασία του ΟΣΕ Α.Ε. με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι για θέματα συντήρησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (συστήματα πέδησης, κλπ), στο πλαίσιο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, αρμόδια πλέον είναι η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) (Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18/Α΄/2013).

Πέραν των προβλεπομένων είναι αυτονόητο ότι η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου με έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις κρατικών φορέων ή ΟΤΑ όταν βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων αποτελεί, για λόγους ασφάλειας, υποχρέωση των διοικήσεών τους.

Υπενθυμίζεται ότι εγκαταστάσεις, όπως Νοσοκομεία, δεξαμενές καυσίμων, κατασκηνώσεις, κλπ, κυρίως πλησίον ή εντός δασών και δασικών εκτάσεων, κινδύνευσαν κατά το παρελθόν από την έλλειψη έργων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από τις υποδομές τους. Οι εργασίες αυτές απαιτούν τη συνεργασία των διοικήσεών τους με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες για εξασφάλιση άδειας, όταν αυτό απαιτείται. 3 Σημειώνεται ότι η άσκηση Ενεργειακών Δραστηριοτήτων τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους και ασκείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας (Ν.4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α'/2011). Ειδικότερα, η παρακολούθηση της ποιότητας και του επιπέδου συντήρησης και αξιοπιστίας των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) (Ν.4001/2011 - ΦΕΚ 179/Α'/2011)

1.4ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, στις δράσεις πρόληψης των δασικών πυρκαγιών προβλέπεται και η εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, η οποία εντάσσεται κατά κανόνα στην κατηγορία των έργων στοιχειώδους συντήρησης του οδικού δικτύου4.

Τα ανωτέρω έργα περιλαμβάνουν, κατά κύριο λόγο, τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους στάθμευσης κατά μήκος του οδικού δικτύου και αποσκοπούν στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιών, κυρίως από αμέλεια, ατυχήματα, κλπ.

Νοείται ότι η εκτέλεση των ανωτέρω έργων, έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν συντελείται σε θέσεις όπου το οδικό δίκτυο διέρχεται μέσα από δάση περιοχών που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιών (Π.Δ. 575/1980).

Κατόπιν των ανωτέρω, οι φορείς συντήρησης5 του οδικού δικτύου της χώρας (όπως αυτοί αναφέρονται  αναλυτικά στο Παράρτημα Α του 8183/24-11-2015 εγγράφου μας) θα πρέπει να εντάξουν στις δραστηριότητές τους και δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.

Ειδικότερα:

 • Η Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η οποία έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, παρακαλείται να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους παραχωρησιούχους για την εκτέλεση των ανάλογων έργων και εργασιών κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους.
 • Η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, κλπ.) για την εφαρμογή της παρ 7 του άρθρ. 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999 θα πρέπει για λόγους πρόληψης δασικών πυρκαγιών με έγγραφό της να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τις υπηρεσίες της που έχουν την αρμοδιότητα συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, για την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους στάθμευσης.
 • Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., παρακαλείται να προχωρήσει στην εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, σε φυτεμένες νησίδες, πρανή δρόμων ή χώρους στάθμευσης, του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της (ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/10-11-1994, Ν.3212/2003), στα πλαίσια πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

Περαιτέρω προγραμματισμός και εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών γίνεται με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους, όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των πρώην Κρατικών Περιφερειών της χώρας που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρ. 7 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 132/ τεύχ. Α΄).

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειών, Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων, κλπ), θα πρέπει να συμπεριλάβουν μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και την αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης τους (Δ3β/40Β11/Φ-Α/15-11- 2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ). 4 Δ3β/40Β11/Φ-Α/15-11-2013 έγγραφο της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ

5 Στην έννοια της συντήρησης των οδών, περιλαμβάνεται η συντήρηση και ο καθαρισμός των φυτεμένων νησίδων και πρανών των οδών. (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ443/20-03-2007 - ΦΕΚ 398/Β΄/2007, ΠΔ.109/2014 - ΦΕΚ 176/Α΄/2014).

1.5ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια εφαρμογής της παρ 4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 για την υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, έχει ήδη δρομολογήσει με το 698/23-01-2017 έγγραφό της τη συγκρότηση των προβλεπομένων από την ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.

Οι έλεγχοι των ανωτέρω επιτροπών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθούν μέχρι την 24η Απριλίου 2017 και οι εκθέσεις να υποβληθούν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αργότερο μέχρι την 5η Μαΐου 2017 για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες στα πλαίσια εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005.

Ειδικότερα, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα υποβληθούν οι  εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιήσει άμεσα στους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητάς της, τις εκθέσεις για τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων της περιοχής ευθύνης τους, για την υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία τους.

Αντίγραφα επίσης όλων των εκθέσεων των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιηθούν μέχρι την 31η Μαΐου 2017, με ευθύνη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς ενημέρωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005 επιβάλλεται στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του οικείου Δήμου, όταν βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,  προβλέπεται δείκτης επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού). Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται και όποιο άλλο μέτρο κρίνεται αναγκαίο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε αυτούς τους χώρους.

1.6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Θέματα που αφορούν τη χρήση πυρός στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους, καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄) και από τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004, ΦΕΚ 142/ Β΄/29-1-2004 όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 140920/2005, ΦΕΚ 1710/Β΄/6-12-2005). Αρμόδιες για την εφαρμογή τους είναι οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων που προβλέπονται στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005. Ο δείκτης επικινδυνότητας προσδιορίζεται από τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και για πυρκαγιές οφειλόμενες στην καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια από την ΠΥ (Πυροσβεστικές Διατάξεις 9/2000 και 9Α/2005), ενημερώνουν εγγράφως τις περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το συμβάν, με υπόδειξη του γεωγραφικού στίγματος των αγροτεμαχίων στα οποία σημειώθηκε, σύμφωνα με την 87834/31-07-2015 (ΑΔΑ: Β8ΔΒ46ΨΧΞΧ-Ε04) εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ «Πολλαπλή Συμμόρφωση 2015 Εγκύκλιος - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου», όπως αυτή συμπληρώθηκε με το 133657/17.12.2015 (ΑΔΑ:7ΩΡΞ46ΨΧΞΧ-ΤΑΠ) έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ και  το  223/Φ.109.1/25-02-2016  έγγραφο  της  ΔΑΕΕ/Αρχηγείο  Πυροσβεστικού  Σώματος,  σχετικά  με  την     καύση


υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Κατόπιν ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών».

1.7ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, σύμφωνα με το παρ3, αρθ 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999, προβλέπεται ότι το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης6 ως Αρχή που χορηγεί άδειες λειτουργίας κατασκηνώσεων, είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας, τη χορήγηση των απαραίτητων βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε κατασκηνώσεις εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων». Με βάση τα ανωτέρω είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις οι οποίες βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων και δασών, θα πρέπει να υπάρχουν οργανωμένα σχέδια εκκένωσης των κατασκηνωτών και του προσωπικού τους, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών. 7

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών / κατασκηνώσεων, θα πρέπει στους χώρους αυτούς κατ’ ελάχιστο να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας. Ειδικότερα, στα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνονται ιδίως α) δρόμοι προσπέλασης οχημάτων, β) αποψίλωση χώρων, γ) αντιπυρική ζώνη ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου8, δ) ειδικός χώρος συγκέντρωσης κατασκηνωτών σε περίπτωση ανάγκης και ε) μεγαφωνικό σύστημα (Δ27/οικ.16278/675/24-5-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Για τον έλεγχο των ανωτέρω (εποπτεία, έλεγχος οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες  δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΚΕΜΚΦ άρθρ.1 του Α.Ν.1787/39, ΦΕΚ 231/Α΄/1939 – ΚΥΑ ΣΤ5/5/82, ΦΕΚ 213/Β΄/1982) καθώς και από τις κατά τόπους Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθμίζονται με την ΥΑ  ΙΒ/72437-7-1983,

«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων» (ΦΕΚ 368/Β΄/1983).

 • για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, η εποπτεία γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η οργάνωση και λειτουργία ανατίθεται ετησίως στους οικείους Δήμους, σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/13 ,ΦΕΚ 814/ Β΄/2013) και τέλος 6 στο οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας (ΠΔ.24/20105 – ΦΕΚ 20/Α΄/2015)

7  Σημειώνουμε  ότι  η  Διεύθυνση  Σχεδιασμού  &  Αντιμετώπισης  Εκτάκτων  Αναγκών  της ΓΓΠΠ,  τον  Μάιο του 2015,  σε  εγκύκλιό  της για την

«Οργανωμένη Απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» (2934/06-05-2015 έγγραφό μας – ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) προβλέπει παράγραφο η οποία αφορά τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις και η οποία αναφέρει:

«Για τις παιδικές εξοχές- κατασκηνώσεις η λήψη της απόφασης για την μετακίνηση κατασκηνωτών και προσωπικού που ευρίσκονται και διαβιούν εντός των υποδομών τους (εκκένωση και μεταφορά των κατασκηνωτών σε ασφαλές σημείο) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης  λόγω δασικών πυρκαγιών, καθορίζεται μέσα από τα σχέδια εκκένωσής τους, τα οποία συντάσσονται από τις διοικήσεις των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις α) του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου (ΥΑ ΙΒ/7243/7-7-1983 – ΦΕΚ 368/τευχ. Β΄) και β) της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (παρ3, αρθ 8 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999) για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος και τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις (Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας, της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)»

8 Νοείται ότι εργασίες αποψίλωσης χώρων και η διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών ασφαλείας στην περίμετρο του οικοπέδου δεν θα πρέπει να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και θα πρέπει, όπου αυτό απαιτείται, να εκτελούνται καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία  με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

 • για τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια (ΥΑ 1277/1989 ,ΦΕΚ199/ Β΄/1989, ΥΑ Δ22/οικ. 37641  /1450/22-08-2016

– ΦΕΚ 2712/Β΄/2016) και η εποπτεία και τακτικός έλεγχος της ομαλής και άρτιας λειτουργίας αυτών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Για τις κατασκηνώσεις που λειτουργούν κατόπιν αδείας από τους οικείους Περιφερειάρχες, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η προσκόμιση σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Σημειώνεται ότι για τις μαθητικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης βρίσκονται σε ισχύ ειδικότερες ρυθμίσεις για την λήψη μέτρων μετακίνησης κατασκηνωτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Συγκεκριμένα:

Για το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπάρχει η πρόβλεψη για την μετακίνηση κατασκηνωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (άρθ. 16 της ΥΑ ΙΒ/72437-7-1983 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κατασκηνώσεων» - ΦΕΚ 368/Β΄/1983). Η κατάρτιση μνημονίου ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα, είναι αρμοδιότητα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΔ 114/2014 – ΦΕΚ 181/Α΄/2014).

Ομοίως, για τις κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάρχει πρόβλεψη για την μετακίνηση κατασκηνωτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος (Δ27/οικ.20517/884/21-6- 2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Τέλος, για τις λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, για τις οποίες απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, απαιτείται η σύνταξη σχεδίου πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και κοινοποίησή του στον οικείο Δήμο και Περιφέρεια, καθώς και στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. (Άρθρο 7 παρ. 6 της ΥΑ Δ22/οικ. 37641 /1450/22-08-2016 – ΦΕΚ 2712/Β΄/2016, Δ27/οικ.10625/345/2-4-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας  του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Για το σκοπό αυτό, η Δ/νση Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών «Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης» για την σύνταξη των σχεδίων εκκένωσης από τους υπευθύνους λειτουργίας των κατασκηνώσεων (Δ27/οικ.24397/989/16-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας προκειμένου να τους δοθεί αντίγραφο των ανωτέρω σχεδίων εκκένωσης των παιδικών   εξοχών

– κατασκηνώσεων που λειτουργούν εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας, στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η λήψη του ανωτέρου μέτρου.

Ομοίως και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων ή τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να λάβουν αντίγραφο των  ανωτέρω σχεδίων εκκένωσης των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων, για τους ίδιους λόγους.

1.8ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Στα πλαίσια υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης", η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών (Υ.Α.1299/7-4-2003, ΦΕΚ 423/Β΄/2003).

Θέματα που αφορούν την αξιοποίηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών αναφέρονται στο Μέρος Δεύτερο - Παράγραφος 2 του παρόντος.

Ειδικότερες διαδικασίες σχετικές με την έκδοση του χάρτη θα ρυθμισθούν με νεότερο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

1.9ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την πυροπροστασία του, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο, κατ’ αντιστοιχία, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΥΑ 12030Φ.109.1/10-05-1999, Ν.3013/2002, Ν.3208/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, Ν. 4249/2014, ΠΔ 100/2014).

Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω, πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Δασικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθώς και τις αρμόδιες κατά τόπους οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και δύναται να αναρτηθεί στις οικείες ιστοσελίδες με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του.

Η ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, για θέματα που συνδέονται με την έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και την κατάταξη μιας περιοχής της χώρας σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου, αποτελεί ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα εκδίδει κατά την κρίση της, προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

1.10ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και μετά από σχετική απόφαση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου  Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ)9, μπορεί να ορίζονται οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους. Οι ακριβείς περιοχές, ο  χρόνος  απαγόρευσης  καθώς  και  όλες  οι  προϋποθέσεις  για  την  εφαρμογή  του  μέτρου  θα  καθοριστούν σε 9 Η σύσταση, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΚΣΟΠΠ) αναφέρονται στο άρθ. 5 του Ν.3013/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.1 του αρθ. 112 του Ν.4249/2014. συνεδριάσεις των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων και δύναται να ισχύουν καθ’όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

1.11ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων στην επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων για επισήμανση πυρκαγιών, προσδιορίζονται σε συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων που πραγματοποιούνται στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου. Οι δράσεις αυτές καθορίζονται από το Πυροσβεστικό  Σώμα και γίνονται για λόγους υποστήριξης του έργου του.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε τους Διοικητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Νομών να υποβάλουν στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη πρόταση ανά Δήμο, για δράσεις σχετικές με τη συμπληρωματική επιτήρηση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου με στόχο την άμεση αναγγελία πυρκαγιάς.

Ως εκ τούτου, οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από δασικές πυρκαγιές μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου των Περιφερειών και των Δήμων.

Τονίζεται ότι οι δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα  από τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ) των Δήμων.

Ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων που αναλαμβάνουν δράσεις, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί σε συνεδριάσεις του ΣΟΠΠ, γίνεται από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ή από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Σε ότι αφορά θέματα ασφαλιστικής κάλυψης και αστικής ευθύνης των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας10, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 118 (14Ι) του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄), το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) γνωμοδότησε ότι: Η διάταξη του άρθρου 118 (14Ι) του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) έχει άμεση νομική ισχύ για τους ήδη ενταγμένους εθελοντές, ως προς την ασφαλιστική κάλυψη και την αστική ευθύνη αυτών.

1.12ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΟΠΠ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Περιφερειακός σχεδιασμός θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις, ο προσδιορισμός των οποίων θα γίνει όπως έχει ήδη αναφερθεί με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στα πλαίσια αυτά και με την εποπτεία του Περιφερειάρχη να συγκληθούν από τους αρμόδιους  Αντιπεριφερειάρχες, το συντομότερο δυνατό από τη λήψη του παρόντος, ειδικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων11. 10 Όσον αφορά τη λειτουργία του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 119 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) η οποία αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «3. Το χρονικό διάστημα παραμονής στο προϋφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη υλοποίησης των εκπαιδεύσεων των εθελοντών πολιτικής προστασίας μέσω της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.) του άρθρου 69. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, χωρίς προσαρμογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία Μητρώα  Εθελοντών  και  Εθελοντικών  Οργανώσεων.»  Η  ως  άνω  παράγραφος  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  4407/16  (ΦΕΚ  134 Α/27-7-16):

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» όπως ορίζεται στο άρθρο 49. Με την ανωτέρω ρύθμιση συνεχίζεται η λειτουργία του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ως έχει.

11 Θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ΣΟΠΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων ρυθμίζονται με την 7575/18-10-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3591/Β΄/4-11-2016, ΑΔΑ: 6ΖΞΖ465ΦΘΕ-ΚΜΤ) και το  8332/21-11-2016 έγγραφό μας.

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:

 • την υλοποίηση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, καθώς και σε εγκαταστάσεις/υποδομές αρμοδιότητάς τους εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται
 • την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 • τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 • τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 • το συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 • την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (2934/6-05-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ).

καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Στις συνεδριάσεις αυτές θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών προκειμένου να καθορισθούν τυχόν συνέργειες μεταξύ τους καθώς και ο χρόνος υλοποίησης έργων πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Βασικός στόχος των συνεδριάσεων θα είναι ο συντονισμός και η συνεργασία των φορέων στην εκτέλεση των έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν άμεση και καθοριστική προτεραιότητα στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά τη σύγκληση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα κοινοποιήσουν άμεσα στην οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, μετά τη λήψη των πρακτικών των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα προχωρήσει στην ομαδοποίηση των έργων και δράσεων που αποφασίστηκαν στα ανωτέρω Συντονιστικά Όργανα και θα αποστείλει άμεσα στον Περιφερειάρχη συγκεντρωτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις έργων και δράσεων της Περιφέρειας.

Μετά την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Περιφερειάρχη, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας θα προχωρήσει στη διαμόρφωση του τελικού Περιφερειακού σχεδιασμού για πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

Αντίγραφο του ανωτέρω σχεδιασμού της Περιφέρειας θα κοινοποιηθεί και στο γραφείο του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης12, στην Περιφερειακή Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχοντας υπόψη τον Περιφερειακό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη πρόταση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την 12 Άρθρο 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας, θα προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων σχετικών με το σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.13ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΤΟ)

Για τη δρομολόγηση έργων και δράσεων αντιπυρικής προστασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τη πρόληψη και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, να συγκληθούν το συντομότερο δυνατό από τη λήψη του παρόντος τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (ΣΤΟ)13.

Στις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν θέματα σχετικά με:

 • την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους,
 • την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων,
 • την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ' υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων,
 • την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 • τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
 • τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών
 • το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης  Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών
 • την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, παρ. 5στ΄ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της παρ. 2 του άρθ. 18 του Ν 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/2007) και του άρθ. 108 του Ν.4249/2014), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (2934/6-05-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ).

καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 13 Θέματα σχετικά με τη λειτουργία των ΣΤΟ των Δήμων έχουν προσδιοριστεί στο 9032/14-12-2016 έγγραφά μας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

Η κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου ορίζεται με το άρθρο 2, παρ. 4α του Ν.3013/2002.

Η ΓΓΠΠ ως αρμόδια αρχή συντονισμού δράσεων για την ετοιμότητα των φορέων πολιτικής προστασίας (αρθ. 6 παρ. 1 του Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης", και στα πλαίσια αξιοποίησης των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου καταστροφών (αρθ. 6 παρ.5 του Ν.3013/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), εκδίδει κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σε ημερησία βάση για την υποστήριξη της Διοίκησης στη λήψη αποφάσεων σχετικών με την κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας.

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς14 έχει ως κύριο στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24-ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει τη συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Συντάσσεται και εκδίδεται από 1ης Ιουνίου έως και την 31η Οκτωβρίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια. Η εκπόνηση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ολοκληρώνεται πριν την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει και αναρτάται σε έγχρωμη έκδοση, στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Π.

(www.civilprotection.gr).

Στον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ, διακρίνονται οι κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με κατάσταση Συναγερμού.

Οι κατηγορίες κινδύνου αναλύονται ως εξής:

Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή) Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση) Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή) Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι, κλπ).

Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που  αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

14 Τονίζεται ότι ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση κινδύνου η οποία προσδιορίζεται στο Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ157 τευχ. Α) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρθ.25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ289 τευχ. Α).

Η κατάταξη μιας περιοχής σε κατηγορία κινδύνου πολύ υψηλή (κατηγορία 4) ή κατάσταση συναγερμού, (κατηγορία 5), δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κατ’ ανάγκη εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή αυτή. Ειδικά όταν γίνεται συστηματική ενημέρωση των πολιτών μέσω δελτίων τύπου, μπορεί να αποτραπούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Αυτό αποτελεί και έναν από τους στόχους αυτής της κατάταξης. Η κατάταξη επίσης μιας περιοχής σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου δεν αποκλείει την πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Για τις περιοχές, που βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς ο κίνδυνος για το επόμενο 24-ωρο εκτιμάται από πολύ υψηλός (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), εκδίδεται επιπλέον, από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει και προειδοποιητικές ανακοινώσεις με κατάλληλες οδηγίες, για ενημέρωση του κοινού που βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές, με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια

Η αυξημένη ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων με βάση τη γενικότερη εκτίμηση κινδύνου, καθώς και τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις παρακάτω δράσεις:

 • Λήψη μέτρων αυξημένης επιτήρησης σε δάση και δασικές εκτάσεις από το ΠΣ και τους λοιπούς  εμπλεκόμενους φορείς που συνεργάζονται και υποστηρίζουν τη δράση αυτή, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΠΣ για τον έγκαιρο εντοπισμό δασικών πυρκαγιών.
 • Εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές, όπως αυτό καθορίστηκε στις σχετικές συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων, με ευθύνη των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχών.
 • Ενημέρωση του κοινού, μέσω δελτίων τύπου, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις περιοχές που η πρόβλεψη του κινδύνου εκτιμάται από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5) με στόχο την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
 • Λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005
 • Λήψη μέτρων κατά την εκτέλεση βολών, σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ
 • Ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με σχετικές ανακοινώσεις που εκδίδονται με ευθύνη των αρμοδίων Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.
 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των εμπλεκομένων φορέων (ΟΤΑ, κλπ) προκειμένου να υποστηρίξουν άμεσα το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών
 • Ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων των εμπλεκομένων φορέων (ΟΤΑ, κλπ) για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών.

Η ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (ειδικά των κατηγοριών κινδύνου 1,2,3), χωρίς αντίστοιχη διαφοροποίηση των μέτρων και των δράσεων στο σχεδιασμό των εμπλεκομένων Φορέων, αξιοποιεί μερικώς τις δυνατότητες του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ως υποστηρικτικού εργαλείου στη λήψη αποφάσεων και ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει τους Φορείς σε εσφαλμένη εκτίμηση του επίπεδου ετοιμότητας.

Τέλος, για τις περιοχές που προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος και εκτιμάται ότι οι συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα 24-ωρα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά, ο Γενικός

Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας15 δύναται να ζητήσει από τους φορείς πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών τη λήψη επιπλέον πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. 15 σε εφαρμογή των παρ. 1α και 1δ του άρθ. 8 κα των παρ. 1 και 2 του αρθ. 6 του Ν.3013/2002 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει),

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

 1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις:

 • δράσεις που αφορούν τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και τα σχέδια επέμβασής τους16,
 • δράσεις που αφορούν την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, από τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς πολιτικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και των προβλεπομένων στην ΚΥΑ.12030Φ.109.1/1999,
 • δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την διαχείριση των συνεπειών τους, καθώς και την άμεση/βραχεία αποκατάσταση αυτών, από φορείς πολιτικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρμοδιότητές τους.

3.1ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Ο έλεγχος και καταστολή των δασικών πυρκαγιών είναι αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και ενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. Το έργο αυτό δύναται να υποστηρίζεται και από άλλους φορείς πολιτικής προστασίας, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999. Η συνδρομή των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων στο έργο του ΠΣ, πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του  επικεφαλής Αξιωματικού των επιχειρήσεων καταστολής και επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις:

 • Διάθεση υδροφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, κλπ από ΟΤΑ και λοιπούς φορείς πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ
 • Λήψη μέτρων τροχαίας από την ΕΛ.ΑΣ. για τη διευκόλυνση της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων και των οχημάτων άλλων φορέων (ασθενοφόρων, οχημάτων ΟΤΑ, κλπ) που εμπλέκονται στην καταστολή
 • Προληπτική διακοπή ηλεκτροδότησης για την ασφάλεια του προσωπικού καταστολής των δασικών πυρκαγιών (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ)
 • Διευκόλυνση από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ της από θαλάσσης μεταφοράς πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του ΠΣ καθώς και άλλων φορέων που υποστηρίζουν το έργο του ΠΣ
 • Διάθεση προσωπικού και μέσων από το ΓΕΕΘΑ για την υποστήριξη του έργου της καταστολής από το ΠΣ
 • Αποστολή ασθενοφόρων και κινητών μονάδων του ΕΚΑΒ στον τόπο της πυρκαγιάς, για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών υγείας

Τα μέσα των φορέων τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των   δασικών   πυρκαγιών  (υδροφόρες,   μηχανήματα,   κλπ)   κατόπιν   σχετικού   αιτήματος   του   ΠΣ, εντάσσονται 16 Για το Π.Σ. ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. (αρθ. 63, Ν. 4249/2014).

Ζητήματα που συνδέονται με τα σχέδια επέμβαση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, αναφέρονται στο άρθρο 92 του Ν. 4249/2014 και ρυθμίζονται με σχετικές διαταγές του Αρχηγείου Π.Σ. επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο.

Ο συντονισμός της διάθεσης των μέσων των ΟΤΑ για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών, αποτελεί αρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ)

Θέματα που αφορούν την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τη συνεργασία του ΠΣ και λοιπούς φορείς για την καταστολή δασικών πυρκαγιών, ρυθμίζονται με το αρθ.1 παρ. 10 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999.

Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες ανά φορέα στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος στο έργο της καταστολής δασικών πυρκαγιών, αναφέρονται στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

3.2ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, από τους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους Φορείς, επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις:

 • Απεγκλωβισμός και διάσωση πολιτών17 από το ΠΣ που βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου  και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες
 • Υλοποίηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων γίνεται μόνο σε τοπικό επίπεδο. Η δράση αυτή υλοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρο 108 του Ν.4249/2014 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών (σχετικό 2934/06-05- 2015 έγγραφο ΓΓΠΠ, ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ)
 • Λήψη μέτρων προστασίας από τους υπεύθυνους λειτουργίας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων, Ιερών Μονών, αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, εγκαταστάσεων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ, εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου.
 • Λήψη μέτρων τροχαίας κίνησης από την ΕΛ.ΑΣ. προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο στην πληγείσα περιοχή όσο και ευρύτερα, εκτροπή ροής κυκλοφορίας των λοιπών οχημάτων προς αποφυγή εγκλωβισμού τους στην πυρκαγιά, καθώς και μέτρων διευκόλυνσης των πολιτών που απομακρύνονται από την πληγείσα περιοχή.
17 Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης βασίζεται στο γεγονός  ότι στη μεν πρώτη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο εξ αιτίας της παραμονής τους πλησίον της περιοχής που εξελίσσεται μια δασική πυρκαγιά, ή σε κάποια απόσταση από την πορεία εξέλιξής της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι πολίτες βρίσκονται σε επαφή, ή εντός του φλεγόμενου χώρου και η προσωπική τους ασφάλεια διατρέχει άμεσο και διαρκή κίνδυνο που απαιτεί την παροχή βοήθειας, το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες.

Κατά συνέπεια, η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς και έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, ενώ η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών, ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο, σε επαφή, ή εντός της φλεγόμενης ζώνης μιας  δασικής πυρκαγιάς.

 • Αντιμετώπιση περιστατικών υγείας πολιτών από την έκθεσή τους σε παράγωγα καύσης ή από τραυματισμούς κατά την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου (ΕΚΑΒ, ΕΚΕΠΥ)
 • Άμεση παροχή βοήθειας στους πληγέντες (διοικητική μέριμνα) με ευθύνη των αρμοδίων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Αντιπεριφερειάρχης, κλπ.)
 • Λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας από την ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με το Π.Σ. όπου αυτό απαιτείται, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών στην πληγείσα περιοχή
 • Άμεση επαναλειτουργία δικτύων ηλεκτροδότησης κλπ., που έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω του καταστροφικού φαινομένου (ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.)
 • Συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων με τη διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών και εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχέδιο ΓΕΕΘΑ  /  «Ξενοκράτης»,  καθώς  και  των  τμημάτων  «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»  (Παράρτημα  «Ζ»  στο  σχέδιο  ΓΕΕΘΑ  /

«Ξενοκράτης») όπου αυτό απαιτείται.

 • Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και το έργο καταστολής τους από το ΠΣ
 • Ενημέρωση του κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και παροχή οδηγιών με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους, με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του ΚΣΟΠΠ, ανάλογα με την κλιμάκωση του περιστατικού.
 • Ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας τους λόγω δασικών πυρκαγιών με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας.

Θέματα που αφορούν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες ανά φορέα στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης διαχείρισης των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, αναφέρονται στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

3.3ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ

Κριτήρια κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών είναι:

 • Η αδυναμία αντιμετώπισης της καταστροφής και των εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών από το κατώτερο διοικητικό επίπεδο (ανεπάρκεια διατιθέμενων πόρων).
 • Η εξάπλωση της Δασικής Πυρκαγιάς πέραν των διοικητικών ορίων κάθε διοικητικού επιπέδου από το κατώτερο προς το ανώτερο (έκταση καταστροφής).
 • Το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές, στο περιβάλλον και στις υποδομές (ένταση της καταστροφής).

3.4ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ

Τα επίπεδα κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και διαχείρισης συνεπειών ορίζονται από το κατώτερο στο ανώτερο ως ακολούθως:

 1. Τοπικό, όταν ο συντονισμός της διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών γίνεται από το Δήμαρχο.
 2. Περιφερειακής Ενότητας, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης από  το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης.
 1. Περιφερειακό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από τον Περιφερειάρχη.
 2. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης από το ΠΣ και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών από την καταστροφή γίνεται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 3. Κεντρικό, όταν ο συντονισμός διάθεσης πόρων γίνεται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το ΚΣΟΠΠ ή σε περίπτωση χαρακτηρισμού της καταστροφής ως γενικής από τον Αναπληρωτή Υπουργό  Εσωτερικών Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση χαρακτηρισμού της καταστροφής από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε μια από τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν.3013/2002, ορίζει τα αντίστοιχα επίπεδα κλιμάκωσης που απαιτούνται στη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών:

 1. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας18, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης
 2. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3013/2002 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθ. 112 του Ν4249/2014).
 3. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Περιφερειάρχη.
 4. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες Περιφέρειες, ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή και από Κεντρικές Υπηρεσίες και Φορείς, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.
 5. Γενική καταστροφή, όταν η καταστροφή εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της Χώρας, ο συντονισμός διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων γίνεται με ευθύνη του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του ΚΣΟΠΠ.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις των τοπικών και περιφερειακών καταστροφών μεγάλης έντασης ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να αναλαμβάνει, εντός της χωρικής του αρμοδιότητας και εφόσον συντρέχουν λόγοι, το συντονισμό διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.19 18 Η αναφορά στο Ν.3013/2002 βάσει τις οποίας προσδιοριζόταν ο Νομός ως διοικητικό επίπεδο του οποίου το δυναμικό και τα μέσα  αρκούσαν για την αντιμετώπιση τοπικών καταστροφών μικρής έντασης, έχει πλέον αντικατασταθεί από το διοικητικό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο συντονισμός διάθεσης του απαραιτήτου δυναμικού μέσων Πολιτικής Προστασίας για την  αντιμετώπιση καταστροφών γίνεται από τον Περιφερειάρχη ή κατόπιν εντολής του από τον αρμόδιο Αντιπεριφεριάρχη οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις που του παρέχει ο Περιφερειάρχης (άρθ. 3 και αθρ.160 παρ3ε΄ του Ν.3852/2010).

19 κατ’ εφαρμογή του άρθ. 1 παρ. 2 του Ν.2503/1997 σε συνδυασμό με τα άρθ. 10 και 11 του Ν.3013/2002, το άρθ. 283 του Ν3852/2010 και το και άρθ. 28 του Ν.4325/15

Η μετάβαση από το κατώτερο στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο γίνεται κατόπιν αιτήματος των αποκεντρωμένων κατά περίπτωση Οργάνων Πολιτικής Προστασίας προς το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Προς αποφυγή συγχύσεων διευκρινίζεται ότι η κλιμάκωση του κάθε φορέα δεν πρέπει να συγχέεται με τη γενικότερη κλιμάκωση του συνόλου του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (η οποία ορίζεται στο Ν.3013/2002, αρθ.

2) και είναι δυνατόν να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά στάδια επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από το ρόλο και τις αρμοδιότητες του.

3.5ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών εκδόθηκε στα πλαίσια εφαρμογής   της   ΥΑ  1299/7-4-2003   έγκρισης   Υπουργού  ΕΣΔΔΑ  του   Γενικού   Σχεδίου  Πολιτικής   Προστασίας

«Ξενοκράτης» (ΦΕΚ 423 τ. Β΄) και του άρθρου 11 του ΠΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004). Οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων, αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ του σχεδίου.

Για την ολοκλήρωση και πληρότητα του ανωτέρω σχεδίου συνέβαλαν στελέχη όλων των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που εμπλέκονται (Αρχηγείο ΕΛΑΣ, Αρχηγείο ΠΣ, Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΓΕΕΘΑ, Υπουργείο Υγείας, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) χωρίς την συνεργασία των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η έκδοσή του.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικών με την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων των φορέων, στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτέρω σχεδίου, αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων τους, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών ενεργοποιείται και εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (ή όταν αυτό απαιτείται εκτός της αντιπυρικής περιόδου). Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί προϋπόθεση ενεργοποίησης και εφαρμογής του ανωτέρω σχεδίου η έκδοση απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή άλλης σχετικής απόφασης των Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, κλπ).

Για λόγους πληρότητας του παρόντος και στα πλαίσια εφαρμογής του ανωτέρω σχεδίου κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Τα επίπεδα ετοιμότητας, οι συγκεκριμένες ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων και η λήψη πρόσθετων μέτρων ετοιμότητας καθορίζονται από τον σχεδιασμό τους, λαμβάνοντας υπόψη το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από τη ΓΓΠΠ, καθώς και τη γενικότερη εκτίμηση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο.
 • Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση αρχικής ειδοποίησης – αναγγελίας σχετικά με την έναρξη/εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ορίζεται εκ του θεσμικού του πλαισίου το Πυροσβεστικό Σώμα, δια των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών του.
 • Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και καταστολή του φαινομένου αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα του ΠΣ, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΠΣ.
 • Στις επιχειρήσεις ελέγχου και καταστολής των δασικών πυρκαγιών, η Διοίκηση Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό.
 • Η κινητοποίηση των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων για τη διάθεση μέσων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής αποφασίζεται από τα αρμόδια όργανα διοίκησή τους, μετά από σχετική ενημέρωσή τους από το ΠΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999.
 • Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω Δασικών Πυρκαγιών και τη διαχείριση των συνεπειών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, η Διοίκηση, Έλεγχος & Συντονισμός των επιχειρήσεων αποτελεί ευθύνη των ανά φορέα αρμοδίων οργάνων διοίκησή τους, με βάση την αποστολή τους και τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους
 • Οι επικοινωνίες μεταξύ των Φορέων για δράσεις υποστήριξης του έργου του ΠΣ στον έλεγχο και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών γίνονται κατά κανόνα με τη χρήση των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλα τα στάδια επιχειρήσεων. Για τις ενδοεπικοινωνίες τους οι εμπλεκόμενοι Φορείς δύναται να χρησιμοποιούν και δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η υποβολή αιτημάτων, κλπ. που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, δύναται να ακολουθείται με την αποστολή σχετικών εγγράφων μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), όπου αυτό απαιτείται.
 • Η αποκλιμάκωση των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων που έχουν αναλάβει δράσεις για την υποστήριξη του έργου της καταστολής, για την οποία αρμόδιο είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου στην περιοχή του συμβάντος.
 • Κάθε εμπλεκόμενος φορέας σε δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών είναι υπεύθυνος για την αποκλιμάκωση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει ή έχει ενεργοποιήσει.

Η εξειδίκευση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, αναφέρεται με αναλυτικό τρόπο στο Παράρτημα Ε΄ του σχεδίου και συνίσταται στον προσδιορισμό του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου

Με βάση τα ανωτέρω και στις περιπτώσεις που έχουν επέλθει αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, και τους πόρους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας, επιβάλλεται η επικαιροποίηση του ειδικού Παραρτήματος Ι΄ και η εκ νέου έγκρισή του από τα αρμόδια Αποκεντρωμένα Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχης και Δήμαρχος). Η ανωτέρω επικαιροποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Αντίγραφο του επικαιροποιημένου Παραρτήματος Ι΄, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, θα κοινοποιήσουν άμεσα στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους. Σε αντίθετη περίπτωση ως την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου θα πρέπει εγγράφως να ενημερώσουν ότι ισχύει το υφιστάμενο.

Νοείται ότι οι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται από άλλα πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων Δήμων και γενικώς δεν κινδυνεύουν από δασικές πυρκαγιές, η εξειδίκευση του παρόντος δια της προσθήκης του Παραρτήματος Ι΄, θα αφορά κυρίως τη διάθεση προσωπικού και μέσων προς συνδρομή του  έργου του Πυροσβεστικού Σώματος ή για τη συνδρομή σε όμορους Δήμους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών, μετά από σχετικό αίτημα.

3.6ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ Ή ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3013/2002, στο σκοπό της Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνεται η προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

Μεταξύ των δράσεων, που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε το άρθ. 18 του Ν.3613/2007 προκειμένου να υπάρξει θεσμοθετημένη διαδικασία στη λήψη της απόφασης που συνδέεται με την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή.

Σε εφαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 και ειδικότερα για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2008 και το 2011 κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών.

Το 2014, μετά από σειρά ετών εφαρμογής των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή του άρθ. 18 του Ν.3613/2007 βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της ΓΓΠΠ του 2011, οι οποίες ήδη είχαν ενσωματώσει τις αλλαγές που είχαν επέλθει στις νέες διοικητικές δομές της χώρας από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 108 του Ν.4249/2014 αναφέρεται πλέον ρητά ότι:

 • Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο.
 • Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.
 • Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' του ν. 3013/2002 (Α' 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους.
 • Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Βάσει των ανωτέρω η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επικαιροποίησε το 2015 τις κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών σύμφωνα με το νεότερο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, στο 2934/06-05-2015 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-Η0Ζ), το οποίο είναι αναρτημένο και στον ιστοχώρο της ΓΓΠΠ (www.civilprotection.gr / θεματική ενότητα «Σχέδια-Εγκύκλιοι»), με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» περιγράφονται με αναλυτικό τρόπο οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι προϋποθέσεις και περιορισμοί για την υλοποίηση του μέτρου. Επίσης, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη της απόφασης, όπως και οδηγίες για την προοδευτική υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται στις περιπτώσεις που ληφθεί η απόφαση (Σχέδιο δράσης).

Οι ανωτέρω οδηγίες προσαρτώνται στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Προσθήκη ΣΤ2΄) του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και αντικαθιστούν το προηγούμενο 2795/29-04-2011 σχετικό έγγραφο της ΓΓΠΠ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας τους, που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως (ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη) και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς, η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν λόγω της εξέλιξης του καταστροφικού  φαινομένου,  ο  κίνδυνος  παραμονής  των  πολιτών  σε  οικισμούς,  τμήματα πολεοδομικών συγκροτημάτων, κλπ, είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον κίνδυνο μετακίνησης, στον οποίο δύναται να εκτεθούν κατευθυνόμενοι προς ασφαλή χώρο20

 • Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
 • Αρμόδιος για την εισήγηση του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου. Στα πλαίσια αυτά και με βάση την αναμενόμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στο αρμόδιο όργανο (Δήμαρχος, κλπ) τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση.
 • Η δράση της απομάκρυνσης πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες - απώλειες και να μετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης, την ευθύνη της οποίας στο χερσαίο χώρο, έχει το Πυροσβεστικό Σώμα (παρ. β, του αρθ 1 του Ν3511/2006, όπως έχει τροποποιηθεί βάσει του άρθ. 63 του Ν.4249/2014 και ισχύει).
 • Στις περιπτώσεις που για την απομάκρυνση των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η χρήση πλωτών θαλασσίων μέσων, η παρουσία και η συμβολή των κατά τόπους Λιμενικών Αρχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση (Ν.4150/2013 ΦΕΚ 102/τευχ.Α και Π.Δ. 242/30-9-1999/ΦΕΚ 201/τευχ.Α).

Η διάταξη του άρθρου 108 του Ν.4249/2014 για την υλοποίηση της δράσης της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών δεν έχει εφαρμογή όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό την εποπτεία ή διέπεται από ειδικότερες νομοθεσίες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις, Ιερές Μονές, αρχαιολογικοί χώροι, ξενοδοχειακές μονάδες, εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας, κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, η λήψη της απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα των υπευθύνων λειτουργίας τους και λαμβάνεται μετά από σχετική ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του ΠΣ σε τοπικό επίπεδο για την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης του καταστροφικού φαινομένου και σύμφωνα με τα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσής τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ειδικότερα, για αρχαιολογικούς χώρους εντός δασών, δασικών εκτάσεων και πλησίον αυτών, οι υπεύθυνοι λειτουργίας τους μετά από σχετική ενημέρωση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εφόσον αυτά βρίσκονται σε λειτουργία, εκκενώνουν άμεσα τον αρχαιολογικό χώρο από τους επισκέπτες, βάσει του σχεδιασμού τους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Νοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις των υπευθύνων λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών ή εγκαταστάσεων θα πρέπει να γνωστοποιούνται άμεσα στο οικείο Δήμαρχο, όπως επίσης και στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, για λόγους καλύτερου συντονισμού του έργου της Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση  εκτάκτων αναγκών και συνεπειών, καθώς και για την υποστήριξη του έργου τους από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 20 Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που απομακρύνονται με οργανωμένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόμενο της ανάγκης για εκ νέου απομάκρυνσή τους από  το χώρο ή τους χώρους αυτούς. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων αυτών στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών δεν διαφοροποιούνται από αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης πολιτών, οι οποίες και δρομολογούνται  από ειδικότερες νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προστασία των πολιτών από παράγωγα καύσης (καπνός, αιωρούμενα σωματίδια, κλπ) τα οποία διαχέονται στην ατμόσφαιρα κατά την εξέλιξη μιας δασικής πυρκαγιάς.

3.7ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ

Αιτήματα συνδρομής που υποβάλλονται στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), είτε για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ στην καταστολή δασικών πυρκαγιών είτε για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών, αναλόγως του είδους των αιτούμενων πόρων, προωθούνται προς την οικεία Περιφέρεια (προκειμένου για διαθέσιμους πόρους της Περιφέρειας ή των οικείων Δήμων) ή/και προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων Φορέων (ΕΛ.ΑΣ., ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ, κλπ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 27, Ν. 3536/2007 ( ΦΕΚ 42/Α΄/2007).

Οι διατιθέμενοι πόροι άλλων φορέων για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών εντάσσονται επιχειρησιακά στον Δήμαρχο ή στον Περιφερειάρχη (ή στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη), οι οποίοι έχουν και την ευθύνη του συντονισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.

Τα μέσα των φορέων τα οποία διατίθενται για την υποστήριξη του έργου του ΠΣ για τον έλεγχο και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (υδροφόρες, μηχανήματα, κλπ) κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΣ, εντάσσονται επιχειρησιακά υπό τον επικεφαλής Αξιωματικό των επιχειρήσεων καταστολής, ο οποίος έχει και την ευθύνη αξιοποίησής τους σε τοπικό επίπεδο.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που οι πόροι (μηχανήματα έργου, φορτηγά, κλπ) που διαθέτει ένας Δήμος δεν επαρκούν για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, ο Δήμαρχος δύναται να αιτηθεί συνδρομή από όμορους Δήμους ή την οικεία Περιφέρεια με πόρους που έχουν άμεσα διαθέσιμους. Αν οι διατιθέμενοι πόροι δεν επαρκούν, τότε ο Δήμαρχος δύναται να αιτηθεί  τη διάθεση των επιπλέον πόρων μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ), προκειμένου αυτοί να ανεβρεθούν από άλλους φορείς ή υπηρεσίες.

Το κόστος της προκύπτουσας δαπάνης στο πλαίσιο της διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καλύπτεται είτε από το φορέα διάθεσή τους, είτε από το φορέα υποδοχής τους ο οποίος και υπέβαλλε το αρχικό αίτημα. Νοείται ότι στην περίπτωση που ο φορέας διάθεσης των πόρων αξιώνει την καταβολή του κόστους της ανωτέρω δαπάνης από τον φορέα υποδοχής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και αποδοχή του κόστους από τον φορέα υποδοχής.

Θέματα που αφορούν την κάλυψη των δαπανών που προκαλούνται από τη συνεργασία του ΠΣ και λοιπούς φορείς για την καταστολή δασικών πυρκαγιών, ρυθμίζονται με το αρθ.1 παρ. 10 της ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999.

Εν συνεχεία και προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη ή του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη στην διάθεση των επιπλέον των διατιθέμενων υπό κανονικές συνθήκες πόρων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση της καταστροφής (μισθώσεις μηχανημάτων, προμήθειες υλικών, κλπ), ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον οικείο Περιφερειάρχη ή το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  πολιτικής προστασίας (άρθρα 2 και 8 του Ν.3013/2002, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.  4249/14), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναφέρονται στο 2300/29-03-2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ- 7ΒΞ).

Πλέον των ανωτέρω και σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου Περιφερειάρχη, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών (άρθρο 3 παρ. 2α του Ν.3013/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4249/14).

Η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των μέσων καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (άρθρο 3 παρ. 2β του Ν3013/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4249/14).

Τέλος, σε περιπτώσεις που λόγω των επιχειρησιακών τους αναγκών κρίνεται από τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης ότι το δυναμικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διεθνούς συνδρομής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό παροχής βοήθειας από και προς άλλες χώρες (Ν. 3013/2002, N. 3536/2007).

Τα αιτήματα για διεθνή συνδρομή θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως δια του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των διατιθέμενων από άλλες χώρες δυναμικού και μέσων. Σημειώνουμε ότι στα αιτήματα θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα μέσα (τύπος, αριθμός) καθώς και ο επιχειρησιακός χώρος δράσης τους. Τα μέσα που θα διατεθούν μέσω διεθνούς συνδρομής, μετά την είσοδό τους στη χώρα, εντάσσονται στις δυνάμεις του αιτούντος, ο οποίος και αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό τους.

3.8ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

Το θεσμικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας προσδιορίζονται στο 2300/29-03-2016 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ).

Διευκρινίζεται ότι η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1δ΄ του Ν.3013/2002, δεν συνδέεται με την διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πληγείσας από πυρκαγιές (πυρόπληκτη) και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες. Η διαδικασία για την οριοθέτηση μιας περιοχής ως πληγείσας από πυρκαγιές (πυρόπληκτη) δρομολογείται ανεξάρτητα και περιγράφεται αναλυτικά στο Τέταρτο Μέρος του παρόντος.

3.9ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αναφορικά με τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δράσεις πολιτικής προστασίας και ειδικότερα των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και  το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

Σημειώνεται ότι σε επίπεδο Περιφέρειας εφαρμογή έχουν και τα άρθρα 12, παρ.1ε του ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002), 159 παρ.2 και 176 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και σε επίπεδο Δήμου τα άρθρα 58, 72 και 176 του Ν. 3852/2010, 158 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αντίστοιχα.

Ειδικότερα σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/2016, για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Ειδικότερα στο άρθρο 32 παρ. 2γ. του Ν.4412/16 προβλέπεται ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με το 7290/01-11-2016 έγγραφό της, έχει  ήδη ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής δαπανών που σχετίζονται με δράσεις πολιτικής προστασίας, μετά τη δημοσίευση του Ν. 4412/2016 και θα ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό της.

3.10ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 και το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007, όπως αυτά ισχύουν, σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α για διάστημα έως οχτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης21.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών22 προβλέπεται ότι βάσει των διατάξεων της παρ.1α του άρθρου 41 του ν.4325/2015 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών (σεισµοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.) µε συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.2190/1994 και το άρθρο 212 του ν.3584/2007 όπως ισχύουν, εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Η εξαίρεση αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη προκειµένου οι φορείς να µπορούν να αντιμετωπίσουν άµεσα, χωρίς καµία χρονοτριβή, τις ανάγκες που προκύπτουν εξαιτίας των ανωτέρω έκτακτων γεγονότων.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρ. 41 παρ 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄/1999)21.

Σημειώνεται ότι παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

3.11ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Θέματα σχετικά με την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από ιδιώτες και μέλη εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ρυθμίζονται με το 713/18189/09.06/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΟ68465ΦΘΕ – ΑΝ8).

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το άρθρο 47 παρ. 6 του Ν.4250/2014 με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται η παροχή έγκρισης για κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες  και  τους  Δήμους από  ιδιώτες,  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  για  την  αντιμετώπιση  φυσικών  ή άλλων 21 Το 20703/13-07-2015 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το 5420/22-02-2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» και το 7057/25-02-2015 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών» με ΑΔΑ ΒΜΑΛ465ΦΘΕ-Κ95.

22    Το  3948/06-02-2017  έγγραφο  της  Γεν.  Δ/νσης  Αποκέντρωσης  &  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  θέμα

«Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ Α & Β Βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών»(ΑΔΑ:7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30). καταστροφών και μόνον εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος. Η απόφαση αυτή ισχύει με την αναβλητική αίρεση της επέλευσης του κινδύνου ή της ύπαρξης της ανάγκης και για όσο χρόνο ο κίνδυνος ή η ανάγκη υφίσταται, σε καμία δε περίπτωση η ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

Κατά την υποβολή αιτήματος το οποίο αφορά στην έγκριση οδήγησης από εθελοντή θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η έγκριση ζητείται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αποτροπή πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και συγχρόνως να επισημαίνεται η ανάγκη για έγκαιρη επανεξέταση του αιτήματος και ανανέωση της άδειας με τη λήξη των τριάντα ημερών, χωρίς προηγούμενο νέο αίτημα.

Οι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή έγκρισης κατ’ εξαίρεση οδήγησης θα πρέπει να σταθμίζουν τα αιτήματα που λαμβάνουν βάσει των πραγματικών συνθηκών καθώς και των αναγκών της υπηρεσίας και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση και χωρίς προηγούμενο νέο αίτημα ανανέωση των ισχυουσών αδειών και την κοινοποίησή τους αρμοδίως, πριν από τη λήξη του τριανταήμερου. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρακτική θα πρέπει να ακολουθείται μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο.

Ειδικά για τους Ειδικευμένους Εθελοντές και τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων πυροπροστασίας που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, η έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης μπορεί να ισχύει για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής  περιόδου, χωρίς να είναι απαραίτητη η ανανέωση της μετά τη λήξη των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.

3.12ΕΠΙΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Θέματα που σχετίζονται με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη κινητών και ακίνητων πραγμάτων για την αντιμετώπιση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ρυθμίζονται με το άρθρο 1 του Νόμου 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015), με ισχύ από την 11η-05-2015, το άρθρο 41 του Ν. 3536/2007 (42/Α΄/2007)23 και το Ν.Δ.17/1974 (236/Α΄/1974)24, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν25. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών επιτρέπεται αποκλειστικά σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε ανάγκη από τις αναφερόμενες παραπάνω. Με την απόφαση του Πρωθυπουργού εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί ή Περιφερειάρχες να προβαίνουν, με απόφασή τους, σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών (άρθρ. 1 του Ν. 4325/15).

Η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, με το 3854/10-06-2015 έγγραφό της, έχει  ήδη ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας, καθώς και εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό επίπεδο (Α/ΕΛ.ΑΣ., Α.Π.Σ., Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ε.Κ.ΕΠ.Υ., κλπ)

3.13ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΟΤΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 • τα διοικητικά όρια των δασικών υπηρεσιών συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της χώρας, 23 Ν. 3536/07 (ΦΕΚ Α΄42/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

24 Ν.Δ. 17/74 (ΦΕΚ Α' 236) «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης».

25 Σημειώνεται ότι με το άρθρο 1 του Νόμου 4325/15 καταργούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 και η παράγραφος 4 του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 (Α΄ 42) και του άρθρου 23 του Ν.Δ.17/1974 (Α΄236).

 • τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών συνδέονται με τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΣ.
 • τα διοικητικά όρια των ΟΤΑ έχουν τροποποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης

εξέδωσε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα έτη 2013 και 2014 σειρά χαρτών στους οποίους αποτυπώνονται τα όρια των Δασικών Υπηρεσιών, σε αντιπαραβολή με τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε σχέση με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών και τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ειδικότερα, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του ΠΣ, συνέταξε την ανωτέρω σειρά χαρτών με τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε σχέση με τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών και τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία επικυρώθηκε μέσω του Αρχηγείου από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Η έκδοση των ανωτέρω θεματικών χαρτών από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κρίθηκε αναγκαία και για την αποσαφήνιση και τον προσδιορισμό των ελάχιστων γεωγραφικών ενοτήτων στα οποία εκτιμάται η ημερήσια επικινδυνότητα στο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ, σε σχέση με τα διοικητικά όρια των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των ορίων επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών,

Οι ανωτέρω χάρτες έχουν αποσταλεί στο Αρχηγείο του ΠΣ, καθώς και σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Δήμους της χώρας με τα 3389/20-6-2013, 4814/29-7-2014 και 2332/1-6-2016 έγγραφά μας και έχουν αναρτηθεί, τόσο στο δικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), όσο και στο δικτυακό χώρο Δημοσίων Ανοιχτών Γεωχωρικών Δεδομένων (www.geodata.gov.gr), για χρήση από όλους τους φορείς Πολιτικής Προστασίας.

3.14ΑΜΕΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών από δασικές πυρκαγιές ή άλλες αιτίες, η όσο το δυνατόν άμεση χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής, αποτυπώνει κατ’ αρχήν την έκταση της καταστροφής και εν συνεχεία αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τον προσδιορισμό του μεγέθους της κινητοποίησης που απαιτείται από τους  φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση τους.

Επίσης αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τους φορείς που εμπλέκονται στο έργο της καταγραφής των ζημιών, της αποκατάστασης, καθώς και στον προγραμματισμό έργων και δράσεων που συνδέονται με νέους πιθανούς επαγόμενους κινδύνους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στις προσπάθειες των κρατών μελών στην αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς και στο έργο της αποκατάστασής τους, διαθέτει την υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service / Mapping, η οποία παρέχει δυνατότητες άμεσης διάθεσης χαρτογραφικών προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, για περιοχές που έχουν πληγεί από μεγάλες καταστροφές.

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Focal Point) για την ενεργοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας από τη χώρα μας, έχει οριστεί η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ (σχετική 8149/16-12-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας - ΑΔΑ: ΩΘ0ΨΙ-ΛΧΦ).

Η ενεργοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών προς υποβοήθηση του έργου των εμπλεκόμενων φορέων.


Για τον αρχικό προσδιορισμό της πληγείσας περιοχής, στα πλαίσια υποβολής του αιτήματος ενεργοποίησης της υπηρεσίας, απαιτείται συνεργασία της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με τους κατά τόπους αρμόδιους φορείς.

Μετά την έγκριση του αιτήματος και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping παράγεται σειρά διανυσματικών γεωχωρικών δεδομένων και χαρτογραφικών προϊόντων που απεικονίζουν την πληγείσα περιοχή όπως προκύπτει από ανάλυση δορυφορικών εικόνων26. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του φαινομένου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Επιπρόσθετα, με την χρήση των ανωτέρω γεωχωρικών διανυσματικών δεδομένων η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχωρά, εφόσον απαιτείται, στην σύνταξη θεματικών χαρτών με επιπλέον γεωγραφικές πληροφορίες, τους οποίους διαθέτει άμεσα, μαζί με τα προϊόντα του προγράμματος Copernicus/Emergency Management Service /Mapping, προς περαιτέρω υποβοήθηση του έργου των φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ ενημερώνει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την διαθεσιμότητα των δεδομένων, προς υποβοήθηση του έργου τους.

Τα ανωτέρω δεδομένα και χάρτες διατίθενται δωρεάν και αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακή χρήση με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του ενδιαφερόμενου φορέα.

Διευκρινίζεται ότι η περίμετρος της πληγείσας έκτασης, όπως έχει αποτυπωθεί μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, μέσω της υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping, απεικονίζει την κατάσταση  κατά την ημέρα και ώρα λήψης των εικόνων από τους δορυφόρους και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική και δεν υποκαθιστά την οριοθέτηση πληγείσας έκτασης από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και εφόσον ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service/Mapping, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ θα ενημερώσει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την διάθεση των δεδομένων, προς υποβοήθηση του έργου τους.

3.15ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ»

Για την αντιμετώπιση των ήδη επελθουσών ζημιών από θεομηνίες, όπως καταστροφές λόγω πυρκαγιών κλπ., οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης στο πλαίσιο του έργου της Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες που είναι ενταγμένο στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055 (Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8)

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, για την έκδοση απόφασης επιχορήγησης οι ανωτέρω φορείς υποβάλλουν αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από:

α. Τεχνικό Δελτίο (συνημμένο υπόδειγμα στην ανωτέρω Εγκύκλιο 10 του ΥΠ.ΕΣ.) β. Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

γ. Εκθέσεις- Αυτοψίες ζημιών

δ. Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους της ζημίας ε. Φωτογραφική τεκμηρίωση 26 Τα διανυσματικά δεδομένα (vector) είναι σε μορφή αρχείων shp (ArcGIS) και kmz (GoogleEarth) με την περίμετρο της πληγείσας έκτασης ενώ τα χαρτογραφικά προϊόντα είναι σε μορφή γεωαναφερμένων pdf και tif.

Επίσης, στο ανωτέρω έργο της Πρόληψης & Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που Προκαλούνται από Θεομηνίες, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δύνανται να υποβάλλουν αιτήματα επιχορήγησης για δράσεις πρόληψης, τα οποία θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα ως προς την αναγκαιότητά τους και άμεσα συνδεδεμένα με την επικείμενη καταστροφή (Εγκύκλιος Αρ.10 ΑΠ. 7207/7-03-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8).

Οι δαπάνες που δύνανται να καλυφθούν από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αφορούν σε:

 • κατασκευές ,ανακατασκευές ή επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων
 • προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
 • μελέτες που αναφέρονται αποκλειστικά στα εν λόγω έργα και
 • πάσης φύσεως έξοδα που σχετίζονται ευθέως με αυτά.

Αναλυτικότερες οδηγίες για τον καθορισμό των κριτηρίων και την κατανομή των πιστώσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση δίνονται στην Εγκύκλιο Αρ.10 με ΑΠ. 7207/7-03-2017 του ΥΠ.ΕΣ. και ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

 1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΡΩΓΗ

4.1ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ.

Η κοινωνική προστασία που παρέχεται στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των Δήμων και των Περιφερειών, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών Πρόνοιας των Δήμων.

Με την Κ.Υ.Α. Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ28/9570/694/24-04-2014 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2014), καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ.

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης είναι η κατά το δυνατόν αμεσότερη επαναλειτουργία των νοικοκυριών και ως  εκ τούτου οι ζημιές αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης και στο σύνολο της οικοσκευής (Π2α/Γ.Π.οικ.94064/19-08-2011 έγγραφο του ΥΥΚΑ).

Προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις οι πληγέντες πολίτες απευθύνονται στους Δήμους της περιοχής τους, όπου υποβάλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π2α/οικ. 2673/29-8-2011. Σημειώνεται ότι οι πληγέντες από θεομηνία υποχρεούνται, προκειμένου να τύχουν δικαιούχοι των προαναφερθέντων οικονομικών ενισχύσεων, να υποβάλλουν τη  σχετική αίτηση στον οικείο Δήμο (Δ/νση Πρόνοιας) μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος (ΚΥΑ Δ28/9570/694/24-04-2014).

Οι Διευθύνσεις - Τμήματα Πρόνοιας των Δήμων στέλνουν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γενική Δ/νση Πρόνοιας - Δ/νση, Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης αίτημα για την μεταφορά πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Φ220 ΚΑΕ 2739 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών Φ120 ΚΑΕ 2293, το οποίο στη συνέχεια επιχορηγεί τον οικείο Δήμο (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/νση Πρόνοιας). Πιο συγκεκριμένα:

 • Άμεσα μετά την εκδήλωση του έκτακτου γεγονότος, η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου στέλνει έγγραφο στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το κατ' εκτίμηση ποσό που θα απαιτηθεί προκειμένου να καταβληθεί στους πληγέντες η προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών τους αναγκών.
 • Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή η καταγραφή και η εκτίμηση των ζημιών, καθώς και η εξέταση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από την Δ/νση Πρόνοιας του Δήμου στέλνεται έγγραφο με την αιτούμενη συνολική πίστωση, στο οποίο θα επισυνάπτεται και ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων με το ποσό που αναλογεί στον καθένα για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης αντικατάστασης της οικοσκευής και μικροεπισκευών της κύριας κατοικίας.

Για τον ανωτέρω σκοπό, με απόφαση των οικείων Δημάρχων συγκροτούνται επιτροπές για την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών, για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/νση Πρόνοιας).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που θα αξιοποιηθούν ξενοδοχειακές μονάδες, η προκύπτουσα δαπάνη προσωρινής εγκαταστάσεως και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων καταβάλλεται υπό των αρμοδίων, για την κοινωνική προστασία των θεομηνιοπλήκτων, υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής


Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απ' ευθείας στους ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες ετέρων χώρων, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ν.Δ. 57/1973 - ΦΕΚ 149/Α΄/1973, Ν. 776/1978 - ΦΕΚ 68/Α΄/1978, ΠΔ 93/1993 - ΦΕΚ 39/Α΄/1993). Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρ. 4 του Ν.776/1978 ( ΦΕΚ 68/Α71978) και την αρ. Γ1α/οικ..4291/25-8-1978 Υπουργική Απόφαση καταβολής της δαπάνης προσωρινής εγκατάστασης και διατροφής πληγεισών οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων σε ξενοδοχεία ή ετέρους χώρους, δεν μπορεί να υλοποιηθεί προς το παρόν λόγω περιορισμένων πιστώσεων & δεδομένου ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Π2/οικ.2673/01 Κοινή  Υπουργική Απόφαση χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανά οικογένεια για να καλύψει άμεσες βιοτικές ανάγκες (σίτιση, κλπ) στις οποίες μπορεί να συμπεριληφθεί και η διαμονή τους (ΑΠ Δ28/ΓΠ25803/1457/27-3-2013 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας / Γεν Δ/νση Πρόνοιας).

Επίσης, σε εφαρμογή του άρθρ. 18, του Ν. 2768/99 (ΦΕΚ 273 Τ.Α7 8-12-1999), με Κοινή Υπουργική Απόφαση, επιτρέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων, όπως οι δασικές πυρκαγιές.

Σε περιπτώσεις όπου άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες θεωρείται ότι χρήζουν άμεσα έκτακτης κοινωνικής βοήθειας λόγω αντιμετώπισης κοινωνικών κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ.), που υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συντονίζει το δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης. Μετά από μια δασική πυρκαγιά το ΕΚΚΑ., εφόσον συντρέχει λόγος, συγκροτεί και κινητοποιεί ομάδες ταχείας παρέμβασης, συγκροτούμενες κυρίως από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, για την παροχή άμεσης συμβουλευτικής υποστήριξης και βραχείας διάρκειας ψυχολογικής υποστήριξης σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο (Ν. 2646/1998 - ΦΕΚ 236/Α΄/1998, Ν. 3106/2003 - ΦΕΚ 30/Α΄/2003, Ν. 3402/2005 - ΦΕΚ 258/Α΄/2005, ΠΔ 22/2006 - ΦΕΚ 18/Α΄/2006, 2244/22-04-2013 έγγραφο του ΕΚΚΑ).

4.2ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Η οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Δωρεάν Κρατική Αρωγή και Άτοκο Δάνειο) για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων λόγω δασικών πυρκαγιών, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Ν. 1190/1981 - ΦΕΚ 203/Α΄/1981, Ν. 2576/1998 - ΦΕΚ 25/Α΄/1998) .

Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών.

4.2.1Διαδικασία οριοθέτησης μιας περιοχής ως πυρόπληκτης – έλεγχος κτιρίων

Προκειμένου η Δ.Α.Ε.Φ.Κ., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για την οριοθέτηση μιας περιοχής ως πυρόπληκτης, θα πρέπει να ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία (ΔΑΕΦΚ/οικ. 2538/A326/4-6-2015 έγγραφο ΔΑΕΦΚ – ΑΔΑ: 6Ι62465ΦΘΘ-ΡΥ7):

 • Με την εκδήλωση φυσικής καταστροφής απαιτείται να γνωστοποιηθεί άμεσα στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. από την Περιφέρεια το συμβάν (είδος συμβάντος και ακριβείς ημερομηνίες) καθώς και οι περιοχές που έχουν πληγεί.
 • Στη συνέχεια μετά τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών στις επιχειρήσεις και στις κατοικίες από  την  Περιφέρεια  και  τον  Δήμο  αντίστοιχα,  η  Περιφέρεια  υποβάλει  στη  Δ.Α.Ε.Φ.Κ.  αίτημα οριοθέτησης συνοδευόμενο από συγκεντρωτικές καταστάσεις των πορισμάτων των αυτοψιών ανά Τοπική Κοινότητα, προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει τη δυνατότητα οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών.

Όταν από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας προκύψει η ανάγκη για οριοθέτηση, η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. εκδίδει την προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η διαδικασία ελέγχου κτιρίων μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, όπως προβλέπεται στις εκάστοτε αποφάσεις οριοθέτησης, πιστωτικών μέτρων και προθεσμιών, ελέγχου φακέλων επισκευής και ανακατασκευής κτιρίων, έχει ως εξής (ΥΑ οικ.7791/Α314/14/8-10-2014, ΦΕΚ 2658/Β΄/08-10-2014):

 1. Οι έλεγχοι των κτιρίων μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διενεργούνται από επιτροπές: α. Τριμελείς για τον έλεγχο κτιρίων προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά:
  • έχουν υποστεί βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν επικινδύνως ετοιμόρροπα (από σεισμό – πλημμύρα – πυρκαγιά

– κατολίσθηση),

 • εμφανίζουν βλάβες από σεισμό – πλημμύρα – πυρκαγιά - κατολίσθηση, οι οποίες δεν μπορούν να επισκευασθούν επειδή τα υλικά κατασκευής των κτιρίων είναι ευτελή.

β. Διμελείς για τον έλεγχο των κτιρίων, μετά από πλημμύρα – πυρκαγιά – κατολίσθηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτά:

 • εμφανίζουν βλάβες από το συμβάν, οι οποίες είναι επισκευάσιμες, ή δεν εμφανίζουν βλάβες,
 • έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι έλεγχοι των κτιρίων διενεργούνται μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις, πιστωτικών μέτρων και προθεσμιών.

 1. Οι επιτροπές θα συγκροτούνται από Διπλωματούχους Μηχανικούς (Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους) ή Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων και τουλάχιστον το ένα μέλος θα είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Σε κάθε επιτροπή θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας Μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε., που υπηρετεί στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και ο οποίος θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Τα λοιπά μέλη των επιτροπών, θα  ορίζονται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Προϊστάμενο. Ειδικά για το χαρακτηρισμό κτιρίων ως επικινδύνως ετοιμόρροπων, οι επιτροπές ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. οικ  5423/Α314/3-6-2014  Υπουργική Απόφαση.
 2. Οι αρμόδιες για το έργο της αποκατάστασης Υπηρεσίες, θα ενημερώνουν εγγράφως την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. για τα κτίρια που πρέπει να ελεγχθούν και για τα οποία έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμες αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά, αποστέλλοντας συμπληρωμένο σχετικό έντυπο, που χορηγείται από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ., προκειμένου ο Προϊστάμενος να ορίσει τους μηχανικούς της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. που θα συμμετάσχουν στις επιτροπές.
 3. Οι προαναφερόμενες επιτροπές συντάσσουν Έκθεση Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου, σε έντυπα που χορηγούνται από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και στα οποία θα καταγράφονται τα γεωμετρικά στοιχεία του κτιρίου (όροφοι, εμβαδόν εφ’ όσον απαιτείται), η ποιότητα (υλικά κατασκευής – φέρων οργανισμός), το είδος της χρήσης, η κατοικησιμότητα των κτιρίων (αν είναι σε χρήση ή εγκαταλελειμμένα), η καταλληλότητα για χρήση, ο αριθμός των ιδιοκτησιών και οι βλάβες, όπως αυτά διαπιστώνονται από την αυτοψία στο πληγέν κτίριο καθώς και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.
 4. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών των επιτροπών, καταγράφεται ρητά ο λόγος της διαφωνίας, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. προκειμένου να ορισθεί επιτροπή για την επανεξέταση του κτιρίου.

Θέματα που αφορούν τον καθορισμό των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής, αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην ΥΑ ΔΑΕΦΚ/οικ.5364/Δ/Β11/04-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΤΚ946530Ξ-Χ50 / ΦΕΚ 2774/Β΄/2015).

4.2.2Παροχή επιχορήγησης σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές

Σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, δύναται να παρέχεται  επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία καταγράφηκαν ως ολοσχερώς κατεστραμμένα.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (άρθ. 36 Ν. 2459/1997 – ΦΕΚ 17/Α΄/1997). Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν χρηματική ενίσχυση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσω της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου   Οικονομίας,   Ανάπτυξης   (ΥΑ   οικ.   3648/387/30-3-2012   «Εκχώρηση   αρμοδιοτήτων   για   το    έργο

«Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρου 36 του ν. 2459 - ΦΕΚ 17/Α/18−2−1997). Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997» - ΦΕΚ 1207/Β/14−6−2011), η οποία διατηρείται σε ισχύ με την αντικατάσταση του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. με την Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 1 της ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011 «Καθορισμός διαδικασιών για διατάξεων του αρθ.36/Ν.2459/1997» σας γνωρίζουμε τα εξής (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής)

 • Για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, αρμόδια είναι η επιτροπή που συστήνεται κατά περίπτωση με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.
 • Κατά την επιτόπια αυτοψία η αρμόδια επιτροπή ζητά να υποβληθούν εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχεία και δικαιολογητικά, που βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας και ειδικότερα αναφέρονται τίτλοι ιδιοκτησίας, παραστατικά και στοιχεία λογιστηρίου, στοιχεία νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης κ.α. Στην περίπτωση μη ύπαρξης πρωτότυπων δικαιολογητικών, εναλλακτικά αναζητούνται και υποβάλλονται στοιχεία και παραστατικά από τους προμηθευτές μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία πέραν των αναφερομένων στην παραγρ 2 του άρθρου 1 της με αρ. 20725/8.979/10-5- 2011 εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.
 • Η αρμόδια για την εκτίμηση ζημιών επιτροπή συντάσσει πρακτικά εκτίμησης της ζημίας για κάθε επιχείρηση
 • Κατόπιν των παραπάνω και βάσει των πρακτικών εκτίμησης των ζημιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση (εδάφ. β παραγρ. 1 άρθρο 3), προκειμένου να ολοκληρωθούν από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών οι διαδικασίες έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού αποζημίωσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής).

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α΄/1997) δύναται να παρέχεται επιχορήγηση και σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής).

Εκτός των παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι για την έκδοση της ΚΥΑ καθορισμού αποζημίωσης αρμόδιο είναι το Τμήμα  Ειδικών  Χρηματοδοτήσεων  της  Δ/νσης  Χρηματοοικονομικής  Πολιτικής  της  Γενικής  Δ/νσης    Οικονομικής


Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (10466/ΔΒΠ108/6-3-2015 έγγραφο της Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής).

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο περί αποκατάστασης των ζημιών σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πλήττονται από πυρκαγιές, θα πρέπει προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί η περιοχή ως πληγείσα από πυρκαγιές (πυρόπληκτη) (ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011).

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή περεταίρω διευκρινήσεων που συνδέονται με τις ανωτέρω επιχορηγήσεις είναι η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης.

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες.

4.3ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Η καταγραφή και προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμόδιων Δασικών Υπηρεσιών και γίνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσής τους από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που είχαν και την ευθύνη κατάσβεσής τους (ΚΥΑ12030/Φ109.1/1999).

Επίσης, οι κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την έκδοση της αναδασωτικής πράξης και των απαγορευτικών διατάξεων βοσκής και θήρας (ΔΑΔ) και μεριμνούν για την προστασία των καμένων εκτάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

4.4ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θέματα καταγραφής και αποζημιώσεων, από καταστροφές που προκαλούνται από πυρκαγιές στο ζωικό κεφάλαιο ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ (ΦΕΚ 1669/Β΄/27-7-2011) όπως αυτός ισχύει.

Θέματα αποζημιώσεων στο ζωικό κεφάλαιο, που δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, καθώς και για καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου και εξοπλισμού, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 619/146296/2016 – ΦΕΚ 4562/Β΄/2016), όπως αυτός ισχύει με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.

4.5ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 3στ΄ του Ν. 3013/2002 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθ.108, παρ.4 του Ν4249/2014), έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου για τις γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

Στον ανωτέρω ειδικό φάκελο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Επίσης, εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επί μέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Στα ανωτέρω πλαίσια, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών οφείλουν να καταγράφουν τα ανωτέρω στοιχεία με χρονολογική σειρά έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά περίπτωση ανάλυση του συστήματος κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και τον μετριασμό των επιπτώσεων στους πολίτες και στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Με βάσει τα ανωτέρω παρακαλούμε τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής στις περιπτώσεις περιφερειακών καταστροφών ή τοπικών καταστροφών μεγάλης έντασης εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών και να τα υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ταχύτερο δυνατό. Στις περιπτώσεις γενικών καταστροφών η συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που συνδέονται με τον φάκελο καταστροφής θα γίνεται με σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους εμπλεκόμενους φορείς

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Το παρόν προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 2132 17-03-2017 έγγραφό μας με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΡΑΦΑ

 1. Ο Ν.3013/2002 "Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις". (ΦΕΚ102, τεύχ. Α΄)
 2. Ο Ν. 2503/1997 "Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 107, τεύχ. Α)
 3. Ο Ν.3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 114, τεύχ. Α).
 4. Το Π.Δ. 30/1996 "Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης". (ΦΕΚ 21, τεύχ. Α΄)
 5. Ο Ν. 3274/2004 "Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού" (ΦΕΚ 195, τεύχ. Α΄)
 6. Ο Ν. 2647/1998 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 237, τεύχ. Α΄)
 7. Ο Ν.2612/98 "Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 112, τεύχ. Α΄)
 8. Ο Ν.3511/2006 "Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 258, τεύχ. Α΄)
 9. Ο Ν.1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη & λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 101, τεύχ. Α΄)
 10. Ο Ν. 3208/2003 "Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 303, τεύχ. Α΄)
 11. N. 998/1979 "Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας" (ΦΕΚ 289, τεύχ. Α΄).
 12. Το Π.Δ. 575/1980 "Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων" (ΦΕΚ 157, τεύχ. A΄).
 13. Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187, τεύχ. Α΄)
 14. Ο Ν.2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 200, τεύχ. Α΄)
 15. Η ΚΥ.Α.12030Φ.109.1/10-5-1999 "Για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών" (ΦΕΚ.713, τεύχ. Β΄).
 16. Η εγκύκλιος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 12557 Φ.702.15/ 26-3-1999 που κοινοποιήθηκε με το 736/20-5-1999 έγγραφό μας.
 17. Η 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης" (ΦΕΚ 423, τεύχ. Β΄)
 18. Η 3384/9-6-2006 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών "Συμπλήρωση του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» με το Ειδικό Σχέδιο «Διαχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών» " (ΦΕΚ 776, τεύχ. Β΄)
 19. Το Π.Δ 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107 τεύχ. Α΄).
 20. Η 2244/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τη στελέχωση Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
 21. Η 2243/18-6-2004 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για σύσταση και στελέχωση Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας.
 22. Το 2033/3-4-2007 έγγραφό μας "Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης» "
 23. Η Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών» (ΦΕΚ 1356, τεύχ. Β΄)
 24. Η Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000 "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις".(ΦΕΚ 1459, τεύχ. Β΄)
 25. Η Πυροσβεστική διάταξη 9Α/2005 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της υπ' αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης "Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις" (ΦΕΚ 1554, τεύχ. Β΄)
 26. Οι "Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" ΚΥΑ 125347/568/29-1-2004 (ΦΕΚ 142, τεύχ. Β΄)
 27. Η "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 568/125347/201.1.2004 Κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τους Κώδικές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής" ΚΥΑ 140920/2005 (ΦΕΚ 1710, τεύχ. Β΄)
 28. Ο Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν1481/1984, κλπ" (ΦΕΚ 49, τεύχ. Α΄).
 29. Ο Ν. 1481/1987 "Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης" (ΦΕΚ 152, τεύχ. Α΄)
 30. Το Π.Δ. 210/1992 "Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος" (ΦΕΚ 99, τεύχ. Α΄)
 31. Το Ν.Δ. 57/1973 "Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων" (ΦΕΚ 149, τεύχ. Α΄)
 32. Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 "Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας" (ΦΕΚ 1185, τεύχ. Β΄).
 33. Το Ν.2800/2000 "Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 41, τεύχ. Α΄).
 34. N 3536/2007 "Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων κλπ, ΥΠΕΣ" (ΦΕΚ 42, τεύχ. Α΄)
 35. Ο Ν 3613/2007 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, κλπ" (ΦΕΚ 263, τεύχ. Α΄)
 36. Ο Ν. 3585/2007 "Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 148, τεύχ. Α΄)
 37. Το Π.Δ. 205/2007 "Συγχώνευση Υπουργείων" (ΦΕΚ 231, τεύχ. Α΄)
 1. Ο Ν. 3481/2007 "Τροποποιήσεις στη νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και την εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 162, τεύχ. Α΄)
 2. Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 "Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων που  η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. " (ΦΕΚ 398, τεύχ. Β΄)
 3. Το Π.Δ. 4/2008 "Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Έργων Μελετών – Κατασκευών, Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης (ΦΕΚ 13, τεύχ. Α΄)
 4. Η ΚΥΑ ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.4.2008 "Εκχώρηση και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εταιρεία με την επωνυμία «Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορούν στη διαχέιριση δημοσίων έργων με συμβάσεις παραχώρησης" (ΦΕΚ 668, τεύχ. Β΄)
 5. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213, τευχ. Α΄)
 6. To 4044/7-6-2010 έγγραφό μας «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"
 7. To 3515/28-6-2013 έγγραφό μας «3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης".»
 8. Η ΚΥΑ 23111/2010 «Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών) (ΦΕΚ 855, τευχ. Β΄)
 9. Ο Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87, τευχ Α΄)
 10. Το ΓΓ3/13-1-2011 έγγραφό μας «Λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»
 11. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - … - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24, τευχ Α΄)
 12. Το Π.Δ.100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167, τευχ Α΄)
 13. Το Π.Δ.113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180, τευχ Α΄)
 14. Το Π.Δ.109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 176, τευχ Α΄)
 15. Την ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/27-6-2014 «Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (ΦΕΚ 1869, τευχ  Β΄)
 16. Την ΥΑ 21321 οικ. Φ.109.1/29-4-2014 «Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ 1132, τευχ. Β΄)
 17. Το 2934/06-05-2015 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΒΜ7Λ465ΦΘΕ-ΗΟΖ)
 18. Το 2300/29-03-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ)
 19. ΥΑ 8148 οικ.Φ.109.1/14-05-2015 «Τροποποίηση της αριθμ. 29310 οικ. Φ.109.1/27-6-2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)»» (ΦΕΚ 996, τευχ. Β΄)