Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ Δήμου Βριλησσίων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τον εκσυγχρονισμό του Δημοτικού Δικτύου΄Υδρευσης

2020-04-10 15:09

Στο πλαίσιο της αδιάκοπης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για την εκτέλεση έργων υποδομής στην πόλη ο Δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης, προέβη στην υπογραφή της σύμβασης επενδυτικού δανείου ύψους 3.720.000,00 ευρώ μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης δικτύου ύδρευσης και αντλιοστασίων του Δήμου Βριλησσίων».

Το έργο για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης της πόλης θα περιλαμβάνει:

· αλλαγή υδρομετρητών και αντικατάστασή τους με σύγχρονες ψηφιακές μονάδες μέτρησης
· εκσυχρονισμό και αναβάθμιση των αντλιοστασίων
· την εξ αποστάσεως (τηλεματική) διαχείριση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης
· την ορθολογική διαχείριση της πίεσης του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές
· τον ενεργό εντοπισμό των απωλειών του δικτύου καθώς επίσης και
· τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό των βλαβών στο δίκτυο.

Το σύνολο του ποσού του δανείου, που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα εξοφληθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.