Βριλήσσια-Συγκροτείται (τύποις) η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

2019-12-06 16:25

Τι προβλέπεται - Τι ισχύει -Τι θα άξιζε να επιδιωχθεί

https://marathon.gr/wp-content/uploads/2017/05/community-consultative-committee-1200x400.jpeg

Με καθυστέρηση προχωρά η δημοτική αρχή στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης.

Τι προβλέπεται

Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.


Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η)άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο.


(Η διοίκηση ισχυρίζεται ότι έχει προχωρήσει στην προβλεπόμενη πρόσκληση προς τους φορείς των Βριλησσίων στις 18-10-2019, όμως εμείς δεν βρήκαμε τέτοια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου!).

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυσή τους.

δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Οι αποφάσεις της αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός μήνα από τη λήψη τους.

Η διατύπωση γνώμης από τη Επιτροπή Διαβούλευσης δεν αποκλείει την ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.Τι γίνεται στην πράξη

Η Επιτροπή Διαβούλευσης ουδέποτε λειτούργησε στον Δήμο Βριλησσίων. Ενίοτε οι διοικήσεις την συγκαλούσαν για να νομιμοποιήσουν την διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού. Την σημερινή μάλιστα, ούτε αυτό φαίνεται να την απασχολεί. Για το κομματικό σύστημα, ακόμη κι ένας απλός γνωμοδοτικός θεσμός, είναι ανεπιθύμητος και ενοχλητικός.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Θεωρητικά, σκοπός της Δημοτικής Διαβούλευσης είναι να αλλάξει τη σχέση μεταξύ Δήμου και Πολιτών
, στην κατεύθυνση της συγκρότησης ενός δημόσιου χώρου – κοινότητας, με αμφίδρομες και λειτουργικές σχέσεις, που οδηγούν στον περιορισμό της εξουσίας της στενής δημοτικής πλειοψηφίας αλλά και της στείρας κριτικής και απάθειας. Η διαβούλευση είναι ταυτοχρόνως μέσο και σκοπός, διεργασία και αποτέλεσμα, εργαλείο και προϊόν. Δεν είναι απλώς μια διαπραγμάτευση ή συμβιβασμός, καθώς δεν έχει κύριο μέλημα να γεφυρώσει μια διαφορά, αλλά να δημιουργήσει κάτι νέο και χρήσιμο. (Οδηγός Δημοτικής Διαβούλευσης, EETAA 2013 -προφανώς ουδείς έχει συμβουλευτεί!)

Ο Δήμος λοιπόν, θα έπρεπε να διαβουλεύεται με τους δημότες συνεχώς. Να δίνει ρόλο και φωνή στις τοπικές προσπάθειες, να τις κάνει συμμέτοχες στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο των δημοτικών δράσεων. Διαφορετικά το ενδιαφέρον των δημοτών για τα κοινά ατονεί.

Ο Δήμος θα έπρεπε να οργανώνει την τοπική κοινωνία. Να ενσωματώνει τα κοινωνικά αιτήματα στις ιεραρχήσεις του. Να αξιοποιεί την διαθεσιμότητα των πολιτών, να την ενθαρρύνει, να παραχωρεί όλο και περισσότερες αποφάσεις στο «σώμα» των δημοτών.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα έπρεπε:

1) Να λειτουργεί ως μια συνεχής «δημοσκοπική» επιτροπή ανίχνευσης της κοινωνικής βούλησης.

2) Να διατυπώνει γνώμη για τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου και να παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της τοπικής «ατζέντας».

3) Να συγκροτεί θεματικές Συνελεύσεις από δημοτικούς συμβούλους, δημότες, ειδικούς, δημοτικούς υπαλλήλους, για επιμέρους ζητήματα. (π.χ. Συνέλευση Παιδείας από γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητικά συμβούλια κλπ.)

4) Στην Επιτροπή θα έπρεπε να εξασφαλίζεται δυνατότητα διαδικτυακού φόρουμ, προσβάσιμου σε κάθε δημότη. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του Δήμου, (που πρέπει να ξεφύγει από την παρουσίαση δελτίων τύπου του εκάστοτε Δημάρχου), μπορεί να δημιουργηθεί υποσελίδα διαβούλευσης, η οποία όχι μόνον θα λειτουργεί πληροφοριακά προς τους δημότες για τις δράσεις της Επιτροπής, αλλά και θα επιτρέπει τη συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών της.

5) Προτείνεται η εκλογή αντιπροσώπων και από τοπικές συνελεύσεις κατοίκων. Τα Βριλήσσια έχουν 5 πολεοδομικές ενότητες. Με ευθύνη του δημοτικού συμβουλίου, 2-4 φορές το χρόνο, μπορούν να συγκαλούνται τοπικές συνελεύσεις για να συζητηθούν τοπικά ζητήματα και να απαντηθούν ερωτήσεις των πολιτών. Οι 5 Τοπικές Συνελεύσεις μπορούν να εκλέγουν αντιπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης.

Σε κάθε περίπτωση,

Η δημοκρατία είναι ένα στοίχημα επιβίωσης για την αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είναι αναγκαία η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για την ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών πρακτικών, ακόμη και όσων λίγων προβλέπονται, η αξιοποίηση και η διεύρυνσή τους, όχι η εγκατάλειψη και η απαξίωσή τους.Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ