Βριλήσσια-Πρόσκληση της 36ης/2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

2018-12-20 17:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βριλήσσια, 20 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ: 19111
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 36η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.5, του Ν. 3852/2010, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 21/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθ. 113/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Βριλησσίων» με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Εσόδων-Δαπανών έτους 2018 για το Γ’ τρίμηνο» (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της αριθμ. 114/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου
Βριλησσίων» που αφορά στην 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους
2018 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων»
με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» για το
οικονομικό έτος 2017 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της αριθ. 112/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην ψήφιση του Προϋπολογισμού και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, οικονομικού έτους 2019 (Δ/νση Διοικητικών &
Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της αριθμ. 81/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»
που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 (Δ/νση
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της αριθμ. 82/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»
που αφορά στην έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019
(Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της αριθ. 83/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»
που αφορά στην Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Γ’ Τρίμηνο
του 2018 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της αριθμ. 84/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»
που αφορά στην 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018 (Δ/νση
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 9ο :Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών-
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της αριθμ. 89/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «Τροποποίηση της
ΑΔΣ 68/2018 περί τροποποίησης ΟΕΥ ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
2
Βριλησσίων» (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
ΩΗΘ3Ω9Ρ-Μ54) «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
(Ο.Κ.Π.Α.)». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης
Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 12ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
ΩΘ78Ω9Ρ-ΑΦΩ) «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.)
(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 13ο :Έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών –
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)
 ΘΕΜΑ 14ο : Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 16ο : Χρέωση ποσού κατανάλωσης Β’ τριμήνου 2018 λόγω μη έκδοσης του αντίστοιχου
λογαριασμού (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης
Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 17ο : Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018 (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας-
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)
 ΘΕΜΑ 18ο : Άμεση Κοπή Επικίνδυνου Πεύκου επί της οδού Μαραθώνος 8 (Εισηγητής: Δ/νση
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)
 ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση για την εφαρμογή του Προγράμματος Χωριστής Συλλογής Tηγανελαίων -
Ελαίων Εστίασης σε Σχολεία και σε Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Βριλησσίων
(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Αλέξιος Μαυραγάνης)
 ΘΕΜΑ 20ο :Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων Προϋπολογισμού,
που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018» (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών-
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων που συνεδρίασε στις 6/12/2018
 ΘΕΜΑ 22ο :Έγκριση πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων που συνεδρίασε στις 6/12/2018
 ΘΕΜΑ 23ο : Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών
υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016
 ΘΕΜΑ 24ο : Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα συνήθη επίπεδα
(Γραφείου Δημάρχου)
Συνημμένα: Συνημμένες εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
H συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω μη πραγματοποίησης της 33ης /2018 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας και τις τιθέμενες προθεσμίες θεμάτων.
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com