Βριλήσσια-31η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2018-12-04 17:51

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 5/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Πολίτη και συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που διοργανώνει η ΔΕΠΑΝ την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 στη Δράμα (Εισηγητής: Γραφείου Δημάρχου)


ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018»


ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψης Απόφασης για αποστολή πρότασης αναφορικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Βριλησσίων

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ