Βριλήσσια-3 συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου

2018-12-18 18:23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Βριλήσσια, 14 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 18522
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 33η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 19/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της αριθ. 113/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης
του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2018 για το Γ’ τρίμηνο» (Δ/νση
Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της αριθμ. 114/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην 4η Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και
Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Βριλησσίων» για το οικονομικό έτος 2017 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της αριθ. 112/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην ψήφιση του
Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, οικονομικού έτους
2019 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της αριθμ. 81/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της αριθμ. 82/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης οικονομικού έτους 2019 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών-
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της αριθ. 83/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού για το Γ’ Τρίμηνο του 2018 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της αριθμ. 84/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του,
οικονομικού έτους 2018 (Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 9ο :Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» (Δ/νση Διοικητικών &
Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση για την εφαρμογή του Προγράμματος Χωριστής Συλλογής
Tηγανελαίων-Ελαίων Εστίασης σε Σχολεία και σε Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου
Βριλησσίων (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)
 ΘΕΜΑ 11ο : Άμεση Κοπή Επικίνδυνου Πεύκου επί της οδού Μαραθώνος 8
(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)
 ΘΕΜΑ 12ο :Έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΝΑΛΟΥ» (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
–Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)
 ΘΕΜΑ 13ο : Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης
Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20/2018 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗΘ3Ω9Ρ-Μ54) «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών
ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.)». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 15ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 30/2018 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘ78Ω9Ρ-ΑΦΩ) «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών
ακινήτων στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Π.Α.Ο.ΔΗ.Β.) (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 16ο : Χρέωση ποσού κατανάλωσης Β’ τριμήνου 2018 λόγω μη έκδοσης του
αντίστοιχου λογαριασμού (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης )
 ΘΕΜΑ 17ο :Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού έτους
2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018»
 ΘΕΜΑ 18ο :Συγκρότηση επιτροπών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016
 ΘΕΜΑ 19ο : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019
 ΘΕΜΑ 20ο : Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων
που δεν έχουν αξία έτους 2019
 ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων για το έτος 2019
 ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός μελών διενέργειας των δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης
και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019
 ΘΕΜΑ 23ο : Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής
Εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019
 ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
και αμφισβητήσεων που συνεδρίασε στις 6/12/2018
 ΘΕΜΑ 25ο :Έγκριση πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων που συνεδρίασε στις 6/12/2018
 ΘΕΜΑ 26ο : Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα συνήθη
επίπεδα

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Για την 34η/2018 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σύμφωνα με τα άρθρα 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 19/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση του ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ) του Δήμου Βριλησσίων και των Νομικών του Προσώπων: α)
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Βριλησσίων» και β) «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βριλησσίων», οικονομικού έτους 2019

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 35η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 19/12/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης επί ενδοδικαστικού συμβιβασμού διαφοράς
μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της ομόρυθμης εταιρίας με την
επωνυμία «Μ.Κατσιμίχα-Ι.Σπανός Ο.Ε» (Δ/νση Διοικητικών &
Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ