Βριλήσσια-29η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2018-11-23 18:46

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Βριλήσσια, 22 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  Αριθ. Πρωτ: 17155
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 29η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2019 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

ΘΕΜΑ 2ο : «7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βριλησσίων οικ. έτους 2018»

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ