Περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών-Απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

2018-08-10 12:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αγία Παρασκευή  03 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αρ. πρωτ.: οικ 138

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 448

 

Ταχ. Κώδικας: 153 42 –Αγ. Παρασκευή

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Τηλέφωνα: 213 2100531, 213 2100533

 

Τηλεμοιότυπο (fax): 210 6084483

 

Ηλ. Δ/νση (email): ant.bta@patt.gov.gr

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 • ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π. Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 160, 282 και 283 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α΄)».
 1. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).
 1. Τις διατάξεις του Π. . 575/1980 (ΦΕΚ 157 τ.Α).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200 τ.Α).
 1. Το Ν.2629/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α΄/30-03-2018).

 

 1. Τις διατάξεις της υπ. αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-18 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
 2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 21873/06-11-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση Αρμοδιότητας Συγκρότησης ΣΟΠΠ» (ΦΕΚ 3016 Β΄).

 

 1. Την υπ΄ αριθ. 372/2014 απόφαση της 24ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 30η Οκτωβρίου 2014, του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία ορίζονται εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις της απόφασης του Π.Σ. 354/2016, ΑΔΑ:67Δ47Λ7-ΠΑΗ).

 

 1. Την υπ’ αρ 7575/18-10-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας (ΦΕΚ 3591 Β/2016).
 2. Τη με αριθ. πρωτ: 61/31-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΤ57Λ7-9ΥΦ) απόφαση περί της συγκρότησης του Σ.Ο.Π.Π. Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών

 

 1. Την με αρ. πρωτ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη η οποία αναφέρεται στο σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και ειδικότερα την παράγραφο 1.12 που αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.
 1. Την με αριθμ. πρωτ 4475/25-06-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση κατά την αντιπυρική περίοδο 2018» (ΑΔΑ: ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ), η οποία ορίζει όπως οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, με απόφασή τους εξουσιοδοτούν τους Περιφερειάρχες, οι οποίοι εν συνεχεία με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.
 2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 549/27-06-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: ΨΥ3ΚΟΡ1Κ-ΛΥ6).
 1. Το με αρ. πρωτ. 127630/28-06-2018 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής «Εφαρμογή μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2018».
 2. Την από 9-5-2018 συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών στην οποία συζητήθηκε το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2018, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία των προηγούμενων αντιπυρικών περιόδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στους παρακάτω δρόμους, καθώς και της παραμονής εκδρομέων/επισκεπτών στις δασικές περιοχές που οδηγούν αυτοί οι δρόμοι, για τις ημέρες εκείνες που ο «Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίας κινδύνου 4 ή 5). Η απαγόρευση αφορά την ημέρα πρόβλεψης και έχει ισχύ από την 7η πρωινής ταύτης έως την 7η πρωινής της επομένης.

 

Για το Δήμο Αγ. Παρασκευής

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίας κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

 • Στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού στην αρχή της δασικής οδού.
 • Στην οδό Αιγαίου Πελάγους και Γραβιάς, η πρόσβαση προς το πάρκο Γραβιάς (σχετ. το υπ’ αριθ.πρωτ. 21721/5-7-2016) έγγραφο του Δήμου Αγ. Παρασκευής)

 

Για τον Δήμο Αμαρουσίου

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίας κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

Ø         Οδός Ευκαλύπτων       (Άλσος Συγγρού)

 • Οδός Ηρώδου Αττικού (Αμαλiειο)

Ø

Στρ. Δαγκλή

(Ν. Λέσβος)

Ø

Αρτέμιδος

(Μιμικόπουλου)

Ø

Άλσους

(Μιμικόπουλου)

Ø

Ασπασίας

(Μιμικόπουλου)

Ø

Φοινίκων

(Κ. Καρέλλα)

(σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 32433/18-7-2016 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου)

 

Για το Δήμο Βριλησσίων

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίες κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

 • Σεβαστιανού (από Λ. Πεντέλης έως Καλαβρύτων
 • Παύλου Μελά (από Λ. Πεντέλης έως Σολωμού).

(σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 8690/13-7-2016 έγγραφο του Δήμου Βριλησσίων)

 

Για το Δήμο Ηρακλείου

 • Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό:
 • Παπαϊωάννου
 • Σε περίπτωση κατάστασης συναγερμού (κατηγορία 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

Ø Λ. Ηρακλείου (εφαπτόμενη στο κτήμα ΦΙΞ), Ø Θεσσαλονίκης Ø Αμαρουσίου Ø Θεσσαλίας Ø Αγαμέμνωνος Ø Οδυσσέως Ø Αχιλλέως

 • 25ης Μαρτίου
 • Πολέμη
 • Ελληνικής Παιδείας
 • Πύλου
 • Αντωνίου Φίξ
 • Πέτρου Ράλλη
 • Καλπακίου
 • Αργολικού
 • Πρασίνου Λόφου (από Αργολικού έως Πολέμη)

(σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 377/15-7-2016 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου)

 

Για τον Δήμο Κηφισιάς

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίες κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

 • Καλλιρόης
 • Κιθαιρώνος
 • Ακακίας
 • Θέτιδος
 • Ξενίας
 • Γυμναστηρίου
 • Φασίδερι (κλείσιμο οδών πρόσβασης)
 • Καραϊσκάκη
 • Πευκών
 • Ρόδου
 • Μπακογιάννη

(σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 115795/16-6- 16 ενημερωτικό σημείωμα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής)

 

Για το Δήμο Μεταμόρφωσης

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίες κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

 • Οδός Τατοϊου από διασταύρωση με οδό Αρτέμιδος έως Κηφισό (Μαρμαράδικα).
 • Γέφυρα Λυκοβρύσεως, προς λύματα Βιολογικού Καθαρισμού, αριστερά οδός Αμαλιάδος συνεχίζει οδός Σώρου, δεξιά στην οδό Ναυπλίου και δεξιά οδός Δασκαλογιάννη, αριστερά στην Αρτέμιδος.
 • Παράδρομος Εθνικής οδού από κόμβο Μεταμόρφωσης (προς Αθήνα), δεξιά Οδυσσέως και όλη την οδό Κεφαλληνίας.

(σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 14885/18-7-2016 έγγραφο του Δήμου Μεταμόρφωσης)

 

Για το Δήμο Νέας Ιωνίας

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίες κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

 • Αναγεννήσεως (από Δεμιρδεσίου έως Λεωφόρο Βεϊκου),
 • Δεμιρδεσίου (από Λ. Καποδιστρίου έως Δευκαλίωνος),

(σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 9359/20-4-2016 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας)

 

Για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίες κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

Ø Χωματόδρομος νοτίως της νότιας πόλης του κοιμητηρίου Παπάγου ο οποίος κατευθύνεται προς στροφή Κυρά Λένης, περιοχή Καλοπούλας.

 • Δύο (2) δασικοί δρόμοι οι οποίοι ξεκινούν από τις οδούς Ζησιμοπούλου και Δογαροπούλου στου Παπάγου
 • Δρόμος πλησίον ΕΥΔΑΠ και Αγίας Ελεούσας (πηγές Ιλισσού)στον Χολαργό
 • Τυφλός δασικός δρόμος έναντι της εισόδου του κοιμητηρίου Παπάγου.
 • Ασφαλτόδρομος, ανατολικά του τέρματος της οδού Αναστάσεως, ο οποίος την συνδέει με το κυρίως οδικό δίκτυο του Υμηττού μετά από το ύψος του κοιμητηρίου Παπάγου (σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 11257/26-5-2017 έγγραφο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού)

 

Για το Δήμο Πεντέλης

Σε περίπτωση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ή κατάστασης συναγερμού (κατηγορίες κινδύνου 4 ή 5) τη διακοπή της κυκλοφορίας στους δρόμους:

 • Ασφαλτόστρωτος περιφερειακή οδός Πεντέλης-Αγίου Πέτρου.
 • Όλοι οι χωματόδρομοι-δασικοί δρόμοι που εξικνούνται από την παραπάνω οδό και οδηγούν εντός του δάσους και συγκεκριμένα:

α. Ασφαλτόστρωτος και δασικός χωματόδρομος προς ΠΙΚΠΑ στη θέση ¨Βαρέλα¨ (δεξιά ανερχόμενοι).

β. Ασφαλτόστρωτος και δασικός χωματόδρομος αριστερά προς το ύψωμα ¨Κατσουλιέρη¨ προς το αρχαίο λατομείο.

γ. Ασφαλτόστρωτος-δασική έξοδος στην ¨Πηγή Καρυδιάς¨(αριστερά ανερχόμενος). δ. Πλατεία ¨Καραούλι¨.

ε. Ασφαλτόστρωτος-δασικός χωματόδρομος προς κέντρο διανομής φυσικού αερίου στο ύψωμα ¨Χρυσούλη Ράχη¨.

στ. Ασφαλτόστρωτος και δασικός χωματόδρομος αριστερά ανερχόμενοι προς ¨Αγίους Ασωμάτους¨ στη θέση ¨Πλατάνα¨.

ζ. Ασφαλτόστρωτος και δασικός χωματόδρομος αριστερά ανερχόμενοι για την ¨Πύριζα¨.

η. Ασφαλτόστρωτος και δασικοί χωματόδρομοι δεξιά από τη θέση ¨Μαυρονώρες¨και αριστερά προς ¨Πύριζα¨ κατερχόμενοι μετά τη στροφή του διαβόλου.

θ. Ασφαλτόστρωτος και δασικός χωματόδρομος προς τις τρεις ¨Μαυρινώρες¨ (δεξιά κατερχόμενοι).

ι. Ασφαλτόστρωτος και δασικός χωματόδρομος προ διασταύρωσης ¨Αγίου Πέτρου¨ (σημείο μεταλλικής βαρέλας) προς βρύση ¨Κακό Μελίσσι¨.

 • Αγίων Ασωμάτων (δασικός χωματόδρομος) προ παιδικής χαράς.
 • Οδός Βρυσούλας.
 • Ασφαλτόστρωτη δασική οδός ¨Ντράφι-Νταού Πεντέλης¨:
 1. Προς ¨Μαυρονώρες¨. β. Άγιος Σπυρίδωνα γ. Άγιος Ηλίας (εκκλησάκι).

Ø Κοιμητήριο ¨Νταού Πεντέλης¨ προς βρύση ¨Κακό Μελίσσι¨. Ø Οδός Περικλέους, τέρμα προς λατομεία ¨Ράικου¨.

Ø   Οδός Σουβαλιώτου, προς Μιαούλη (τέρμα).

(σχετ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 10831/23-5-2017 έγγραφο του Δήμου Πεντέλης)

Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, με την κατάλληλη σήμανση οδών και με τον έλεγχο των προαναφερθέντων δρόμων – περιοχών, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση των κατοίκων.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του

Σ.Ο.Π.Π. της Π. Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ