Παραλειφθέντες εκλογείς από τους εκλογικούς καταλόγους-Οδηγίες

2019-05-02 19:36

Η με αρ. πρωτ: 32351/25.04.2019  εγκύκλιος (Αρ. εγκ.: 27/2019) του Υπ. Εσωτερικών.

 

   Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό ρυθμίζεται το θέμα των εκλογέων που δεν θα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.

Ειδικότερα:

   1. Εκλογείς που, χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έως το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Συνεπώς, όσοι  Έλληνες πολίτες  είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου της χώρας, αλλά όχι στους εκλογικούς καταλόγους του, έχουν τη δυνατότητα, μέχρι και το πέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, να απευθυνθούν στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής του σε αυτά, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους  δικαίωμα.

Όσοι από τους πολίτες είναι εγγεγραμμένοι μόνο στα μητρώα αρρένων και όχι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας, μπορούν να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την εγγραφή τους στα μητρώα αρρένων.

 Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους Έλληνες εκλογείς , κατοίκους των χωρών μελών της Ε.Ε. , οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις χώρες αυτές την 25η Μαϊου 2019.

Συνεπώς οι εκλογείς αυτοί μπορούν να εφοδιαστούν με το ανωτέρω πιστοποιητικό μέχρι και την ημέρα διενέργειας των εκλογών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. (25.5.2019), προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Οι Δήμαρχοι, οφείλουν να εκδίδουν, εις διπλούν, πιστοποιητικά εγγραφής των ενδιαφερομένων στα δημοτολόγια ή στα μητρώα αρρένων και να χορηγούν σε αυτούς το ένα από τα δύο αντίγραφα.

Στα πιστοποιητικά που θα εκδίδουν να υπάρχει ένδειξη ότι,

α) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019»

β) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 26ης ΜΑΪΟΥ 2019».

γ) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2019» αν

πρόκειται για Έλληνες κατοίκους κρατών μελών της Ε.Ε.

δ) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας

ΙΟΥΝΙΟΥ 2019»

ε) «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019».

Τα πιστοποιητικά δ) και ε) θα εκδίδονται από την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019.

   2. Για να χορηγηθεί το ανωτέρω πιστοποιητικό από το Δήμαρχο ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, πρέπει να διαπιστωθεί από αυτόν ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους άλλου δήμου της χώρας.

Για τον τρόπο διαπίστωσης ότι ο αιτών δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς επίσης τον τρόπο συνδρομής του Υπουργείου μας, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, σας παρέχονται οδηγίες με σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. του Υπουργείου Εσωτερικών.

   3. Eάν ο αιτών το πιστοποιητικό εκλογέας δεν είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του συγκεκριμένου δήμου, όπου ζητά πιστοποιητικό, ή εάν είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήμου της χώρας και χορηγηθεί το πιστοποιητικό, τότε ο Δήμαρχος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο ευθύνεται για παράβαση καθήκοντος, σύμφωνα με το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 8 παρ. 8 του π.δ. 26/2012).

   4. Επισημαίνεται εδώ ότι, δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια ή τα Μητρώα Αρρένων στους εγγραφέντες σε αυτά μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019.

5. Όσοι Δήμοι της χώρας, εκ παραδρομής, δεν έχουν συμπεριλάβει στην Α΄ αναθεώρηση (Ιανουάριος – 28 Φεβρουαρίου 2019), τους νέους εκλογείς, τους γεννηθέντες το έτος 2002, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4406/2016 (ΦΕΚ 133 Α’), θα χορηγούν σ’ αυτούς πιστοποιητικό παραλειφθέντος σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

6. Το πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στην κάθε ψηφοφορία (26 Μαΐου 2019, 2 Ιουνίου 2019) θα προσκομίζουν οι εκλογείς στην Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να τους επιτρέψει να ψηφίσουν.

   7. Οι Δήμαρχοι που θα εκδώσουν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σε παραλειφθέντες εκλογείς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν τους εκλογείς αυτούς στην πρώτη μετά τις εκλογές αναθεώρηση, την οποία θα αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να γίνει η οριστική καταχώρισή τους στους εκλογικούς καταλόγους και να τους αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός.

Τα δεύτερα αντίγραφα από τα εις διπλούν εκδιδόμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα αποσταλούν αμέσως μετά τις εκλογές στη Διεύθυνση Εκλογών (Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 101 83, 3ος όροφος), συνοδευόμενα από συγκεντρωτική κατάσταση όλων των εκλογέων για τους οποίους εκδόθηκαν πιστοποιητικά.

Β. Αναφορικά με το ενδεχόμενο παράλειψης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς

καταλόγους εκλογέων υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σε περίπτωση που, εκλογέας, υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εκ παραδρομής παραλειφθεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους παρά το γεγονός ότι έχει υποβάλει στο δήμο εμπρόθεσμα (δηλ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 δικαιολογητικά, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις δημοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 – εφόσον το επιθυμεί - εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 4 - 9 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).

2. Με βάση τα ανωτέρω ο ως άνω παραλειφθείς εκλογέας μπορεί να απευθύνεται στο δήμο, όπου είχε υποβάλει την αίτησή του προκειμένου να του χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.