Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιδόματος Στέγασης

2019-03-19 17:52

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αριθ.Πρωτ. Δ.13 οικ.10747/256/6-3-2019 ΚΥΑ  καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος «Επιδόματος Στέγασης» το οποίο είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι τα μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

 

Σύνθεση νοικοκυριού 

 

Συνολικό  εισόδημα 

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

7.000€

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δυο μέλη   

10.500€

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία  μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα  ανήλικο μέλος 

14.000€

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με δυο ανήλικα μέλη. 

17.500€

 Νοικοκυριό αποτελούμενο από πέντε μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω.  

21.000€

 

Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 21.000 ετησίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ  για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.   

Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος .

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τους αιτούντες με τη χρήση των κωδικών taxisnet στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr είτε μέσω του Κέντρου Κοινότητας. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

            Για όσες αιτήσεις υποβληθούν μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2019, θα καταβληθούν μέσα στον Απρίλιο τα αναδρομικά τριών μηνών, ήτοι Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος.