Έργα και αντιδρομίσεις στα Άνω Βριλήσσια

2021-06-16 15:59

Ο δήμος Βριλησσίων μετά από 14 μήνες αποφάσισε να απαντήσει στο αίτημα του συμπολίτη μας κου Αντώνη Καφίρη.

Δείτε το έγγραφο :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βριλήσσια,

14 Ιουνίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. πρωτ.

7136

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23

Προς τον

 

152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

κo Καφίρη Αντώνιο

Πληροφορίες

: Λογοθέτης Βασίλειος

οδός Αργυροκάστρου 17, 15235, Βριλήσσια

Τηλέφωνα

: 213.20.30.538

 

 

 

Τηλεμοιότυπο : 210.68.25.229

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: vassilis.lo@vrilissia.gr

Την Ανεξάρτητη Αρχή

 

 

 

 

«Συνήγορος του Πολίτη»

 

 

 

 

Χαλκοκονδύλη 17

 

 

 

 

10432

 

 

 

 

 

Αθήνα

 

 

 

 

 

Υπ’όψιν: κ. Δάφνης Φιλιππάκη &

 

 

 

 

κ. Θάλειας Ρουκουνάκη

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε αίτημα

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Το από 07-5-2020 ηλεκτρονικό αίτημα του κου Καφίρη

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματος, σας ενημερώνουμε τα εξής :

 1. Η απόφαση με αριθμό 75/2015 που αφορά την επαναφορά της αντιδρόμησης της οδού Εθνικής Αντιστάσεως δεν πρόκειται να εφαρμοστεί καθώς υπάρχει η μεταγενέστερη υπ’ αριθ. 260/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΨΝΩ9Ρ-8ΓΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων η οποία καθορίζει την κατεύθυνση αυτής. Συνημμένα σας αποστέλλουμε τόσο την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και το σχετικό συνοδευτικό διάγραμμα.
 1. Ως προς την πρόβλεψη για την τοποθέτηση των κάδων στην περιοχή που αναφέρετε σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων επί των πεζοδρομίων, όπου δεν εξασφαλίζεται η ελεύθερη δίοδος πλάτους 1,50 μ. για την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών. Οι οριοθέτηση των θέσεων των κάδων απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό που έχει εισηγηθεί η εν λόγω υπηρεσία. Η θέση των κάδων απορριμμάτων είναι εφικτή επί του οδοστρώματος, μεταξύ των σταθμευμένων οχημάτων με οριοθέτηση των θέσεων αυτών.

 1. Ως προς το θέμα των θέσεων στάθμευσης που ισχυρίζεσθε ότι χάθηκαν με την ανάπλαση της οδού Ταϋγέτου σας ενημερώνουμε ότι ουδεμία πρόβλεψη υπάρχει και ούτε απαιτείται να γίνει. Η οδός ΤΑΫΓΕΤΟΥ είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος από τον πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής και σύμφωνα με τον ορισμό αυτό «Πεζόδρομος ορίζεται η οδός οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πεζούς και για είσοδο-έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης» (Κ.Ο.Κ. νόμος 2696 ΦΕΚ 57/23.3.1999 - Άρθρο 2). Κατά συνέπεια κατά κανόνα δεν επιτρέπεται η στάθμευση επ’ αυτής. Οι κάτοικοι οφείλουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους εντός των ιδιοκτησιών τους ή σε οιοδήποτε ελεύθερο και επιτρεπόμενο χώρο στάθμευσης επί του οδοστρώματος που έχει ορίσει ο Δήμος, παρά τα υπάρχοντα πεζοδρόμια των λοιπών οδών (καθέτων ή παραλλήλων της οδού Ταϋγέτου). Βασική προτεραιότητα και υποχρέωση κάθε Δήμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (και κατά το Σ.Β.Α.Κ. γενικά και ειδικά) είναι η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας και μετακίνησης των πεζών, των Α.Μ.Ε.Α, των ποδηλατών. Στην συνέχεια, στην πυραμίδα των προτεραιοτήτων στις μετακινήσεις εντός του αστικού ιστού των πόλεων, προτεραιότητα έχουν τα μέσα των μαζικών μετακινήσεων πολιτών με την δημόσια συγκοινωνία, τα οχήματα παροχής πρώτων βοηθειών και ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών (δημοτικά οχήματα). Έπονται τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα (επιβατηγά και φορτηγά). Κατά συνέπεια στην οδό ΤΑΫΓΕΤΟΥ (αλλά και στην ευρύτερη περιοχή «Πάτημα» Βριλησσίων που οριοθετείται από τις οδούς Ολύμπου, Πεντέλης, Αναπαύσεως και Βριλησσού) προτεραιότητα του Δήμου είναι η διασφάλιση της ανεμπόδιστης μετακίνησης των πολιτών και όχι η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης των οχημάτων αυτών στον δημόσιο χώρο της περιοχής, που εξ άλλου είναι περιοχή με χρήση ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η οδός ΤΑΥΓΕΤΟΥ διαμορφώθηκε με εκατέρωθεν πεζοδρόμια και ελάχιστες θέσεις στάθμευσης οχημάτων για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες, καθώς και των κατοίκων της περιοχής προς την Λεωφόρο Πεντέλης και τους διάφορους δημοτικούς χώρους κοινωφελών χρήσεων της περιοχής. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται σημαντικά τόσο η οδός ΤΑΥΓΕΤΟΥ όσο και η πέριξ περιοχή.
 • Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

3.Γραφείο Γενικού Γραμματέας Δήμου

4.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 32/13.12.2018 τακτικής συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων

Αριθμός Απόφασης 260/2018


Π ε ρ ί λ η ψ η

 

Λήψη Απόφασης επί της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

 

Στα Βριλήσσια σήμερα 13 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18033/7-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Παρόντες

1.

Χαντζάρα Σοφία

Δημοτική Σύμβουλος

2.

Μαυραγάνης Αλέξιος

Δημοτικός Σύμβουλος

3.

Πολίτης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

4.

Λύτρας Απόστολος,

Δημοτικός Σύμβουλος

5.

Κυρίτση Ιωάννα

Δημοτική Σύμβουλος

6.

Φυκίρης Παναγιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος

7.

Βαφειάδης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

8.

Σίμου Λαμπρινή

Δημοτική Σύμβουλος

9.

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

10.

Πισιμίσης Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

11.

Τσούτσιας Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

12.

Παπασπηλίου Κώστας

Δημοτικός Σύμβουλος

13.

Σακισλή Ελένη

Δημοτική Σύμβουλος

14.

Μουζάκης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

15.

Πορφύρη Ελευθερία

Δημοτική Σύμβουλος

16.

Δημητρίου Αναστάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

17.

Χρυσοπούλου Αικατερίνη

Δημοτική Σύμβουλος

18.

Φαράκλας Κώστας

Δημοτικός Σύμβουλος

Απόντες

 

 

1.

Μάρα Φωτεινή

Δημοτική Σύμβουλος

2.

Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης

Δημοτικός Σύμβουλος

3.

Ανδρουτσοπούλου Αθηνά

Δημοτική Σύμβουλος

4.

Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα),

Δημοτική Σύμβουλος

       

5.

Πολίτη Μελίνα

Δημοτική Σύμβουλος

6.

Παρασκευοπούλου Παναγιώτα

Δημοτική Σύμβουλος

7.

Μαϊλλη Ισμήνη

Δημοτική Σύμβουλος

8.

Παζαρλής-Ασούτης Ιγνάτιος

Δημοτικός Σύμβουλος

9.

Ανδριόπουλος Μιχαήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

10.

Τζιλιγκάκης Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

11.

Δημητρέλλος Ευάγγελος

Δημοτικός Σύμβουλος

12.

Ηλίας Ορέστης

Δημοτικός Σύμβουλος

13.

Γριμάνη Μαρία

Δημοτική Σύμβουλος

14.

Βήττος Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος

15.

Βερροιόπουλος Μιχάλης

Δημοτικός Σύμβουλος

Προσελεύσεις:

 • Δημοτική Σύμβουλος κα. Μάρα Φωτεινή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 1ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 1ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • Δημοτική Σύμβουλος κα. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 1ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • Δημοτική Σύμβουλος κα. Αρσένη-Λάμπρου Παρασκευή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 1ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ανδριόπουλος Μιχαήλ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 1ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.

Αποχωρήσεις:

 • κα. Σίμου Λαμπρινή, Δημοτική Σύμβουλος, αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 1ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • κ. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 2ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • κ. Μουζάκης Κωνσταντίνος,, Δημοτικός Σύμβουλος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 2ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • κ. Φαράκλας Κώστας,, Δημοτικός Σύμβουλος, αποχώρησε κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε ως 1ο θέμα κατά τη συνεδρίαση.
 • Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ερασμία Χίου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συνεδρίαση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ως 2ο θέμα και αντίστοιχα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ως 1ο θέμα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε ως 1ο θέμα, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 13/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα κάτωθι: Η προώθηση της «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και τις προτάσεις αυτής (ήτοι Α’ Φάση (αποτελούμενη από Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (εκ 294 σελίδων), Τεύχος Παραρτημάτων (εκ 266 σελίδων) και δώδεκα (12) Διαγράμματα), καθώς και Β’ Φάση (αποτελούμενη από Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (εξ 92 σελίδων) και Τεύχος Παραρτημάτων (80 σελίδων) και εννέα (9) Διαγράμματα) για αποκλειστική συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε την υπ’ αριθ. 43/2015 μελέτη που αφορούσε στην με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό ανάδειξη αναδόχου, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». Βασικό αντικείμενο αυτής ήταν η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την διαχείριση και τον σχεδιασμό των μέτρων και παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βιώσιμη κινητικότητα (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – Σ.Β.Α.Κ.) στον Δήμο Βριλησσίων, με εκκίνηση το έτος έγκρισή της και χρονικό ορίζοντα 5 ετών.
 1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7609/12-06-2015 (ΑΔΑΜ : 15PROC002859501 2015-06-19) προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου και με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, με αριθμό 225/2016 εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης στην Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων: DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ - ΤΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε στις 29 Μαρτίου 2017 και είναι ύψους 48.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 4108 / 29 . 03

. 2017 - ΑΔΑΜ : 17SYMV005991348 2017-03-29).

 1. Η προθεσμία περαίωσης της μελέτης ήταν έως τις 29.01.2018. Κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του αναδόχου και της σύμφωνης γνώμης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου), το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως τις 15 Μαΐου 2018. Η μελέτη τελικά παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 15.5.2018 και αφού ελέγχθηκε από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης, υποβάλλεται με την θετική γνωμοδότηση της υπηρεσίας για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 1. Για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο σε όλα τα σχολεία της πόλης, προκειμένου να συμμετάσχουν οι γονείς των μαθητών στον σχετική διαβούλευση του Δήμου και να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο ιεράρχησης των προβλημάτων μετακινήσεων στην πόλη. Επεστράφησαν συμπληρωμένα άνω των 250 φυλλαδίων. Παράλληλα δημιουργήθηκε δικτυακή πύλη με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και άνω των 600 πολιτών έλαβαν μέρος στην ηλεκτρονική αυτή διαβούλευση. Ιδιαίτερη δημοσιότητα δόθηκε τόσο από τον τοπικό τύπο όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 1. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν πέντε συνολικά ανοικτές συγκεντρώσεις το καλοκαίρι του 2017, στις οποίες, παρουσία του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, δημοτικών συμβούλων και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, οι μελετητές ανέπτυξαν τους στόχους της μελέτης και εν γένει των Σ.Β.Α.Κ. Αντιστοίχως οι πολίτες έθεσαν θέματα που αφορούσαν στην κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής τους, καθώς και σημαντικά κατά την άποψή τους κυκλοφοριακά προβλήματα τόσο της γειτονιάς τους όσο και του Δήμου ευρύτερα. Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως ακολούθως:

19/6   17.30-20.00

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

21/6   17.30-20.00

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

22/6   17.30-20.00

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

26/6

17.30-20.00

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

28/6

17.30-20.00

4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 1. Εκτός των ανωτέρω, πολλοί πολίτες υπέβαλλαν υπομνήματα στον Δήμο αναφορικά με τα κυκλοφοριακά προβλήματα που είχαν εντοπίσει στην πόλη. Τόσο αυτά όσο και αντίστοιχα αιτήματα / υπομνήματα πολιτών, που κατά καιρούς υποβλήθηκαν στον Δήμο την τελευταία πενταετία, ετέθησαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπ’ όψιν των μελετητών, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και να τα λάβουν υπ’ όψιν τους στην εκπόνηση της μελέτης.
 1. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 (αριθ. πρωτ. 13.142/27.9.2017) υπέβαλλε εμπρόθεσμα την Α’ Φάση της μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
 1. Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, στην Αίθουσα «Μουσών» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βριλησσίων (οδός Πασχαλίδη 11) έγινε η παρουσίαση της Α’ Φάσης της μελέτης από τους μελετητές, παρουσία της Διοίκησης του Δήμου, της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, Δημοτικών

Συμβούλων και δεκάδων πολιτών. Υποβλήθηκαν από τους παρευρισκόμενους πολλές ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις και αιτιολογήσεις από τους μελετητές.

 1. Η Α’ Φάση, ελέγχθηκε διεξοδικά από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και διαπιστώθηκε η πληρότητα αυτής και η εναρμόνισή της με τους όρους της σχετική σύμβασης. Με το από 31.10.2017 έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας παρελήφθη η Α’ Φάση της μελέτης και ενημερώθηκε διεξοδικά η Διοίκηση του Δήμου, σε κοινή συνεδρίαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με τους μελετητές, τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
 1. Η Δημοτική Αρχή και η Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Δήμου έκριναν ότι, λόγω της σπουδαιότητας της μελέτης για τους πολίτες, θα έπρεπε να παραταθεί η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης πέραν του προβλεπόμενου ενός μηνός, για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και των φορέων της πόλης. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε εκ νέου, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα «Μουσών» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βριλησσίων, η παρουσίαση της Α’ Φάσης της μελέτης από τους μελετητές, παρουσία της Διοίκησης του Δήμου, της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, Δημοτικών Συμβούλων και δεκάδων πολιτών.
 1. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την Α΄ Φάση της μελέτης, και την μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε σε αυτή, η Διοίκηση του Δήμου αποφάσισε την παράταση της δημόσιας διαβούλευσης για την αναλυτικότερη ενημέρωση των φορέων της πόλης (εμπορικός σύλλογος, πολιτιστικοί σύλλογοι κ.λ.π.) έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2018. Για τον λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθ. 40/2018 Απόφασή της ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας της εκπόνησης της μελέτης έως τις 15-05-2018.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 1. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η Επιβλέπουσα Υπηρεσία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2.147/16.02.2018 έγγραφό της έδωσε εντολή στους μελετητές για την εκκίνηση εκπόνησης της Β’ Φάσης της μελέτης. Η Β’ Φάση της μελέτης ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα εντός δύο (2) μηνών και παραδόθηκε στον Δήμο στις 13.04.2018 (αριθ. πρωτ. 5.129/13.04.2018). Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, έλεγξε και διαπίστωσε την πληρότητα αυτής και την εναρμόνισή της με τους όρους της σχετικής σύμβασης και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6.882/11.05.2018 έγγραφό της προέβη στην σχετική παραλαβή της Β’ Φάσης της μελέτης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 1. Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου – Οργάνωση Κυκλοφορίας

1.1.       Βασικές Αρχές Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Το ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις και τα περίχωρά τους

Το ΣΒΑΚ ευνοεί την ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των σχετικών μορφών μεταφοράς, ενθαρρύνοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές. Αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνικών μέτρων, μέτρων υποδομής, μέτρων πολιτικής και ήπιων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας ως προς τον δεδηλωμένο στόχο και τις επιμέρους επιδιώξεις. Είναι σχεδιασμένο, για να ικανοποιεί τις ανάγκες κινητικότητας όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων και έχει σαν στόχο να:

 • Βεβαιώσει ότι το σύστημα μεταφορών είναι προσιτό σε όλους,
 • Βελτιώσει την ασφάλεια (safety and security) των χρηστών του,
 • Μειώσει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας,
 • Βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της μεταφοράς προσώπων και αγαθών και να
 • Βελτιώσει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

Επί της αρχής το σχέδιο πρέπει να βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές και την ανάπτυξη κινητικότητας σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Θα πρέπει να καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς: δημόσιες και ιδιωτικές μετακινήσεις, επιβατικές και εμπορευματικές, μηχανοκίνητες και μη, καθώς και τη στάθμευση των μέσων μεταφοράς. Ένα στρατηγικό όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού αστικού μέλλοντος και χρησιμεύει για να κατευθύνει την ανάπτυξη του καταλλήλου πλαισίου μέτρων σχεδιασμού. Το όραμα πρέπει να καθορίζεται από συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δείχνουν τον τύπο της επιθυμητής αλλαγής. Οι αλλαγές και οι επιπτώσεις πρέπει να είναι μετρήσιμες και απαιτούν μια καλά μελετημένη σειρά στόχων που εστιάζουν σε επιλεγμένους τομείς και δείκτες.

Το Σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και της μελλοντικής απόδοσης του συστήματος αστικών μεταφορών, εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνοντας ένα επίπεδο αναφοράς έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική πρόοδος και καθορίζοντας στόχους απόδοσης για την καθοδήγηση της υλοποίησης του σχεδίου.

 • συμμετοχή των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων είναι μια βασική αρχή που πρέπει να ακολουθείται. Μέσα από την κατάλληλη συμμετοχή πολιτών και ενδιαφερόμενων, οι αποφάσεις υπέρ ή κατά συγκεκριμένων μέτρων αστικής κινητικότητας, καθώς και των ίδιων των ΣΒΑΚ αποκτούν ένα σημαντικό επίπεδο «δημόσιας νομιμότητας» και αποδοχής.

1.2.       Βασικές Αρχές Κυκλοφοριακής Οργάνωσης

Οι βασικοί άξονες της νέας κυκλοφοριακής οργάνωσης, όπως περιλαμβάνονται και στην Α’ Φάση της μελέτης, είναι:

 • Αποτροπή των διαμπερών κινήσεων μέσα από τους τοπικούς δρόμους για την προστασία των γειτονιών με χρήσεις αμιγούς κατοικίας
 • Μονοδρόμηση των βασικών συλλεκτήριων οδών με στόχο τη μείωση του αριθμού των διασταυρούμενων ρευμάτων και την απλοποίηση των κινήσεων στους κόμβους έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες γεωμετρικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ορατότητας, να αναβαθμισθεί σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στο προάστιο.
 • Λήψη μέτρων και εφαρμογή διευθετήσεων για τη μείωση των ταχυτήτων στο τοπικό και συλλεκτήριο δίκτυο.
 • Μέτρα για την ασφαλή κίνηση των μαθητών προς και γύρω από τα σχολεία.
 • Δημιουργία συνθηκών για ομαλή και ασφαλή κίνηση πεζών και ποδηλατών σε όλη την έκταση του προαστίου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, οι οποίες τέθηκαν σε διαβούλευση, αφορούσαν 3 θεματικές ενότητες με 3 αντίστοιχους χρονικούς ορίζοντες υλοποίησης:

 • δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, το οποίο οι οδηγοί των οχημάτων θα έχουν στη διάθεσή τους για να κινηθούν (και να σταθμεύσουν σε καθορισμένους χώρους), χωρίς καθυστερήσεις, με ασφάλεια και με απλοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό, των κινήσεων στους σημαντικούς κόμβους.
 • μετατροπή όλων των τοπικής σημασίας οδών, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης, με συχνές εναλλαγές στη φορά κίνησης, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών. Το δίκτυο οδών ήπιας κυκλοφορίας, θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες, με χαμηλές ταχύτητες (20-30 χλμ/ώρα) και ταυτόχρονα θα επιτρέπει την συνύπαρξη πεζών, ποδηλατιστών και αυτοκινήτων, στο κατάστρωμα της οδού.
 • τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου ροής πεζών και ποδηλάτων (μέσω των πεζοδρόμων, των οδών ήπιας κυκλοφορίας, των ποδηλατοδρόμων και των διευρυμένων πεζοδρομίων στις βασικές οδούς), σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ΙΧ, για βασικές καθημερινές μετακινήσεις μικρού και μέσου βεληνεκούς.

Μετά την συγκέντρωση και αξιολόγηση των αιτημάτων φορέων και πολιτών και σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, παρουσιάζονται στη συνέχεια δύο (2) εναλλακτικά σχέδια οργάνωσης της κυκλοφορίας, τα οποία θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για την επιλογή του τελικού από το Δημοτικό συμβούλιο.

1.3.       Προτεινόμενη Κυκλοφοριακή Οργάνωση – Βασική και Εναλλακτική Λύση

1.3.1. Βασική Λύση

Στα Σχήματα 1.3.1 και 1.3.2 παρουσιάζονται οι προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου (βασική λύση) της περιοχής μελέτης, με λήψη διαχειριστικών μέτρων σε κλιμακούμενο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής.

Σε εφαρμογή των προαναφερομένων βασικών αρχών και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των διαβουλεύσεων, προτείνονται τα ακόλουθα:

 • Επέκταση της πεζοδρομημένης περιοχής στον κεντρικό εμπορικό πυρήνα, με την πλήρη πεζοδρόμηση των τμημάτων της οδού Εθνικής Αντιστάσεως πριν και μετά την Πλατεία Αναλήψεως (μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Κύπρου) και του τμήματος της οδού Αναλήψεως, μεταξύ της Λ. Πεντέλης και της Πλ. Αναλήψεως. Η οδός Αναλήψεως, από την Πλατεία Αναλήψεως έως την οδό Θερμοπυλών, μετατρέπεται σε διαδρομή περιπάτου, με αφετηρία/προορισμό την πλατεία, αποκτά αρκετά διευρυμένα πεζοδρόμια ενώ παράλληλα εφαρμόζονται γεωμετρικές διαμορφώσεις για ηπιοποίηση της κυκλοφορίας (οφιοειδής κίνηση - woonerf).
 • Μονοδρόμηση των 4 βασικών οδικών αξόνων (στην κατεύθυνση Ανατολή - Δύση) 25ης Μαρτίου, 28ης Οκτωβρίου, Κύπρου και Αναλήψεως, οι οποίες σήμερα λειτουργούν ως οδοί διπλής κατεύθυνσης. Με την μονοδρόμηση βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, καθώς επιτυγχάνεται η απλούστευση των κινήσεων στις διασταυρώσεις τους, χάρις στην επερχόμενη μείωση του αριθμού των διασταυρούμενων ρευμάτων. Ο διαθέσιμος χώρος που δημιουργείται από την κατάργηση του ενός ρεύματος κυκλοφορίας θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους και ελεύθερων εμποδίων για την ασφαλή και ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ και, κατά περίπτωση, για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου ή πρόσθετων θέσεων στάθμευσης , υπό γωνία.
 • Μονοδρόμηση της οδού Κισσάβου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και . Μητροπούλου, με φορά προς τη Λ. Πεντέλης. Θα επιτρέπεται μόνο η είσοδος προς τον παράδρομο της Λ. Πεντέλης, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη και για την είσοδο των οχημάτων τροφοδοσίας από τη Λ. Πεντέλης προς τον υφιστάμενο χώρο φορτοεκφόρτωσης (επί της οδού Κισσάβου) του γωνιακού πολυκαταστήματος JUMBO. H προσπέλαση θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να αποτρέπεται η κίνηση των οχημάτων προς την οδό Εθν. Αντιστάσεως, αλλά και γενικότερα κάθε πιθανή απόπειρα για παράνομη αντίθετη κίνηση των οχημάτων.
 • Αστική ανάπλαση της οδού Ολύμπου και λήψη μέτρων ώστε να:
 • μειωθεί η ταχύτητα κίνησης κατά μήκος της οδού
 • μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος σε αυτήν μειώνοντας την σημερινή «ελκυστικότητα» της (συνεχής ροή οχημάτων με προτεραιότητα στις διασταυρώσεις, δυνατότητα ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων) για την πραγματοποίηση των κινήσεων με κατεύθυνση προς την Λ. Ηρακλείτου

Προς αυτή την κατεύθυνση, μετά την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων κυκλοφοριακών φόρτων κατά μήκος της οδού προτείνονται τα ακόλουθα:

 • προσθήκη φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Αλφειού – Ολύμπου
 • προσθήκη φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Ροδόπης – Ολύμπου
 • διαμορφώσεις μείωσης της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων. Στο παρακάτω Σχήμα παρουσιάζεται ενδεικτική διάταξη. Για την Αστική Ανάπλαση της οδού θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη εφαρμογής.
 • Αντιδρόμηση της οδού Τροίας με κατεύθυνση προς την οδό Πηλέως και της οδού Πηλέως με κατεύθυνση προς την Λ. Πεντέλης, ώστε να αποτραπεί η υφιστάμενη διαμπερής κίνηση μέσω της διαδρομής Πηλέως – Τροίας- Ομήρου – Σπάρτης - Σισμανογλείου. Επιπλέον προτείνεται αντιδρόμηση της οδού Σπάρτης στο τμήμα της μεταξύ των οδών Έκτορος και Αίαντος και της οδού Τροίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Έκτορος και Αίαντος, Με την κατάργηση της διαμπερούς κίνησης, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη αποτροπής της αριστερής στροφής από την οδό Σπάρτης προς την οδό Σισμανογλείου, τουναντίον αυτή θα πρέπει να επιτραπεί, για τη διευκόλυνση των κατοίκων αυτής της γειτονιάς.
 • Προσθήκη φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Λεωφ. . Μητροπούλου – Κισσάβου. Η εγκατάσταση του σηματοδότη θα βελτιώσει την ασφάλεια και τη λειτουργία του κόμβου και δεν θα επηρεάσει την προοδευτική κίνηση των οχημάτων .
 • Κατασκευή μικρού κυκλικού κόμβου (Mini Roundabout) στον κόμβο Αλφειού και Κισσάβου. Επιπλέον, με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου επί την οδού Αλφειου, θα μειωθεί το πλάτος της λωρίδας κίνησης των οχημάτων με αποτέλεσμα να μειωθούν οι αναπτυσσόμενες ταχύτητες και να αυξηθεί το επίπεδο προσοχής των οδηγών.
 • Εφαρμογή συχνών εναλλαγών στη φορά κίνησης των οδών, οι οποίες διασχίζουν την περιοχή μελέτης στην κατεύθυνση βορράς - νότος, έτσι ώστε να αποτρέπονται οι διαμπερείς κινήσεις μέσω αυτών.
 • Δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αξόνων ροής πεζών, μέσω των πεζοδρόμων, των οδών ήπιας κυκλοφορίας και των διευρυμένων πεζοδρομίων, το οποίο θα ενώνει τις γειτονιές της πόλης με τον πεζοδρομημένο κεντρικό πυρήνα, τις υπηρεσίες, τα σχολεία, τις αθλοπαιδιές, τους χώρους πρασίνου κλπ. Σε όλες τις κύριες οδούς, θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια επαρκούς πλάτους, τα οποία συν τω χρόνω θα πρέπει ανακατασκευασθούν, ώστε να πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές σχεδιασμού και υλικών (πλάτος ελεύθερο εμποδίων 1,50μ κατ΄ ελάχιστον, ράμπες ΑΜΕΑ, διαβάσεις πεζών, οδεύσεις τυφλών, φυτεύσεις, φωτισμός φιλικός προς το περιβάλλον, εμπόδια αποτροπής παράνομων σταθμεύσεων, βιοκλιματική κατασκευή)
 • Δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου αξόνων ροής ποδηλάτων, μέσω λωρίδων αποκλειστικής κίνησης των ποδηλατών (υφιστάμενες και νέες) αλλά και μέσω των οδών (με κίνηση των ποδηλάτων ομόρροπα με τα ΙΧ) που θα διαμορφωθούν σταδιακά (σε βάθος δεκαετίας) σε ήπιας κυκλοφορίας
 • Στην περιοχή των Άνω Βριλησσίων, η οδός Καλαβρύτων θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της περιοχής με απαγόρευση της στάθμευσης και από τις δύο πλευρές. Μετά την επέκταση του ρυμοτομικού προτείνεται η διαπλάτυνση της οδού.
 • Βασική προτεινόμενη παρέμβαση, πολεοδομικού – κυκλοφοριακού χαρακτήρα, είναι ο μετασχηματισμός όλων των τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας, με απώτερο στόχο την επαναφορά της έννοιας της γειτονιάς στο προάστιο. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες ενός πεζοδρόμου, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται οι ανάγκες στάθμευσης των κατοίκων, οι οποίες είναι ανελαστικές. Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), περιοχή ήπιας κυκλοφορίας είναι η περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Στο Άρθρο 39 «Συμπεριφορές οδηγών προς τους πεζούς» προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Σε περιοχές κατοικίας που έχουν χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχές ήπιας κυκλοφορίας εφαρμόζονται οι εξής ειδικοί κανόνες:

α)     Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.

β)     Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα.

γ)     Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν.

δ)     Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων.

ε)  Απαγορεύεται η στάθμευση εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης.

στ)   Σε διασταυρώσεις, χρήστες της οδού που εξέρχονται από περιοχή κατοικίας πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες της οδού.»

 • Σημαντική πολεοδομική – κυκλοφοριακή παρέμβαση αποτελεί η άρση της πεζοδρόμησης ενός σημαντικού αριθμού τοπικών οδών, οι οποίες εξυπηρετούν την πρόσβαση των οχημάτων κατοίκων στους χώρους στάθμευσης των οικιών τους (PILOTIS, υπόγεια γκαράζ,  αυλές),  ενώ  συγχρόνως  φιλοξενούν  και  σημαντικό  αριθμό  σταθμεύσεων.

Προτείνεται ο επαναχαρακτηρισμός τους ως ήπιας κυκλοφορίας ώστε να νομιμοποιούνται να εξυπηρετούν συμπληρωματικά (με κατάλληλη λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση) και τις σταθμεύσεις των κατοίκων. Η ως άνω παρέμβαση αποτελεί ανάγκη προσαρμογής στα σημερινά δεδομένα, όπου ο ιδιαίτερα υψηλός δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ δημιουργεί νέες ανάγκες και συνθήκες για τη στάθμευση των ΙΧ των κατοίκων, σε αντίθεση με την εποχή κατά την οποία χαρακτηρίστηκε ένας τόσο μεγάλος αριθμός συνεχόμενων τοπικών οδών (σχεδόν ολόκληρη περιοχή) ως πεζοδρόμων.

 • υλοποίηση των έργων μετατροπής των τοπικών οδών σε ήπιας κυκλοφορίας θα γίνει σταδιακά, με τη διασφάλιση των αντίστοιχων πόρων από το Δήμο.

Ως παρέμβαση άμεσης προτεραιότητας προτείνεται η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με τοποθέτηση της αντίστοιχης οριζόντιας και κατακόρυφης ρυθμιστικής σήμανσης.

Σε χρονικό ορίζοντα 5-ετίας προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις – αναπλάσεις:

 1. Αστική ανάπλαση της οδού Ολύμπου με στόχο τη μείωση των ταχυτήτων κίνησης κατά μήκος και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των κόμβων.
 1. Η διαμόρφωση των παρακάτω οδών ήπιας κυκλοφορίας, στις οποίες η όδευση οχημάτων και ποδηλάτων θα είναι κοινή :
 • Μαραθώνος
 • Πλαταιών
 • Εθνικής Αντιστάσεως
 • Γράμμου, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου- Κύπρου
 • Ταϋγέτου
 • Πιερίων μεταξύ των οδών Ολύμπου και Κισσάβου
 • . Βερνάρδου
 • Δίρφης μεταξύ των οδών Ταϋγέτου και Κισσάβου
 • Σοφοκλέους μεταξύ των οδών Ταϋγέτου και Κισσάβου
 • Αχελώου μεταξύ των οδών Μπακογιάννη και Ταϋγέτου
 • Διομήδους
 • Αργοναυτών
 • Πλάτωνος
 • Δημαρχείου
 • Καλλιανίου
 • Ι. Κολεβέντη
 • Ν. Πασχαλίδη
 • Κονίτσης
 1. Η διαμόρφωση των παρακάτω πεζόδρομων :
 • Εθνικής Αντιστάσεως μεταξύ 28ης Οκτωβρίου- Κύπρου
 • Αναλήψεως από Λ. Πεντέλης έως Πλατεία Αναλήψεως
 • Λυκαβηττού – Ξάνθης για να αποτελέσει συνέχεια της περιπατητικής- ποδηλατικής διαδρομής της οδού Μαραθώνος
 • Βριλησσού (παραρεμάτια διαδρομή)
 1. η διεύρυνση - ανακατασκευή των πεζοδρομίων και οι γεωμετρικές διαμορφώσεις σε όλες τις διασταυρώσεις των βασικών συλλεκτήριων οδών σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές σχεδιασμού και υλικών (βελτίωση ορατότητας και οδικής ασφάλειας, αποτροπή παράνομων σταθμεύσεων, πλάτος πεζοδρομίου ελεύθερο εμποδίων 1,50μ κατ΄ ελάχιστον, ράμπες ΑΜΕΑ, διαβάσεις πεζών, οδεύσεις τυφλών, φυτεύσεις, φωτισμός φιλικός προς το περιβάλλον, βιοκλιματική κατασκευή). Για τα γεωμετρικά στοιχεία του σχεδιασμού πρέπει να ληφθούν υπόψη: η Υ.Α 52907/2009 "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών", οι διατάξεις του ΝΟΚ, οι Οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους», η απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302-16-9-2013) "Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, οι «Γενικές Οδηγίες για ποδηλατόδρομους», η "Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατόδρομους (Υποδομές Ποδηλάτων) (ΦΕΚ 1053-14/4/2016), οι οδηγίες του ΟΜΟΕ, κλπ.
 1. η εγκατάσταση και λειτουργία των προτεινόμενων σηματοδοτήσεων σε κρίσιμους κόμβους και η δημιουργία mini roundabout στη συμβολή των οδών Αλφειού και Κισσάβου.
 1. η διαμόρφωση των προτεινόμενων αξόνων κίνησης ποδηλάτων
 1. η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
 1. η λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προτείνεται να διαμορφωθούν οι παρακάτω βασικοί άξονες οδών ήπιας κυκλοφορίας:

 • Δωδεκανήσου
 • Φλωρίνης
 • Πίνδου
 • Πάρνηθος
 • Υμηττού
 • δημιουργία του ενιαίου καταστρώματος κυκλοφορίας, οι γεωμετρικές διαμορφώσεις, η δημιουργία διαδρόμων μορφής μαιάνδρου για την κίνηση των οχημάτων (ανάλογα με το διαθέσιμο πλάτος της κάθε οδού), η χρήση βιοκλιματικών υλικών, οι φυτεύσεις και ο απαιτούμενος αστικός εξοπλισμός, θα αποτελέσουν αντικείμενα επί μέρους ειδικών μελετών εφαρμογής.

Σημαντικό  στοιχείο  στη  διαμόρφωση  της  αισθητικής  εικόνας  του  προαστίου,  είναι  η δημιουργία και χρήση πρότυπων και προδιαγραφών γεωμετρικού σχεδιασμού και τρόπου διαμόρφωσης - ανάπλασης των πεζοδρόμων, των οδών ήπιας κυκλοφορίας, των πεζοδρομίων, των ποδηλατόδρομων, καθορισμό των υλικών επιστρώσεων (πλάκες, κυβόλιθοι, σκυροδέματα) και των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, παγκάκια, πέργκολες, τοπόσημα, κιόσκια πληροφόρησης καλαθάκια απορριμμάτων, κλπ) που θα συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο, αρμονικό, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις, φιλικό προς το περιβάλλον και τη βιώσιμη κινητικότητα με απώτερο στόχο να αποκτήσει ο Δήμος αναγνωρίσιμη ταυτότητα και χαρακτήρα.

14

1.3.1.1.  Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου – Βασική Λύση

 • προτεινόμενη ιεράρχηση του οδικού δικτύου, βασίζεται στις λειτουργίες που θα εξυπηρετούν οι οδοί (σύνδεση με το κύριο δίκτυο, πρόσβαση στις παρόδιες χρήσεις) σε συνδυασμό με τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τη διατομή και τα γενικότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, του κάθε οδικού τμήματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, οι οδοί της περιοχής μελέτης κατατάσσονται ως ακολούθως:
 1. Αρτηρίες με σχετικά υψηλούς φόρτους, που εξυπηρετούν μεσαίου και μεγάλου μήκους διαμπερείς κινήσεις και κινήσεις εισόδων και εξόδων προς/από την κεντρική περιοχή. Διακρίνονται σε Πρωτεύουσες, οι οποίες αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο και σε Δευτερεύουσες αρτηρίες.

Ως Πρωτεύουσες αρτηρίες χαρακτηρίζονται:

 • η Λ. Πεντέλης
 • η Λ. Αναπαύσεως
 • η Λ. Ηρακλείτου
 • η παράπλευρη οδός της Αττικής Οδού

β. Ως Δευτερεύουσα αρτηρία χαρακτηρίζεται:

 • η οδός Σισμανογλείου
 1. Συλλεκτήριες οδοί, οι οποίες κατανέμουν τις μετακινήσεις από τις αρτηρίες προς το τοπικό δίκτυο και σημαντικές χρήσεις του Δήμου. Αντίστροφα συλλέγουν τις μετακινήσεις από τις τοπικές οδούς και τις διοχετεύουν στο σύστημα των αρτηριών:

Ως συλλεκτήριες χαρακτηρίζονται οι οδοί:

 • 25ης Μαρτίου
 • 28ης Οκτωβρίου
 • Κύπρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Πεντέλης και της οδού Μακεδονίας
 • Μπακογιάννη
 • Ολύμπου
 • Κισσάβου
 • Αγίου Αντωνίου
 • Μακεδονίας
 • Θερμοπυλών, στο τμήμα μεταξύ της οδού Ολύμπου και της παράπλευρης της Αττικής οδού
 • Σαλαμίνος, στο τμήμα μεταξύ της οδού Υμηττού και Ολύμπου και στο τμήμα της μεταξύ 28ης Οκτωβρίου και παραδρόμου Αττικής οδού
 • Υμηττού, μεταξύ Μακεδονίας και Σαλαμίνος
 • η Λ.  . Μητρόπουλου
 • Ροδόπης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κισσάβου και Βορείου Ηπείρου
 • Αλφειού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ολύμπου και Αναπαύσεως
 • Μιαούλη
 • Βορείου Ηπείρου
 • Μεταμορφώσεως Σωτήρος
 • Υψηλάντου
 • Μεγάλου Αλεξάνδρου
 1. Ήπιας Κυκλοφορίας, Οι τοπικές οδοί, οι οποίες χρησιμοποιούνται για άμεση πρόσβαση με χαμηλές ταχύτητες και στάθμευση στις περιοχές κατοικίας και τις άλλες χρήσεις γης έχουν χαρακτηρισθεί ως ήπιας κυκλοφορίας.

ε.      Πεζόδρομοι.

 • τα τμήματα της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Κύπρου
 • το τμήμα της οδού Αναλήψεως, μεταξύ της Λ. Πεντέλης και της Πλ. Αναλήψεως

Στην περιοχή κατοικίας που οριοθετείται μεταξύ των οδών Ολύμπου και Βορείου Ηπείρου, η πλειοψηφία των οδών είναι χαρακτηρισμένοι από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ως πεζόδρομοι, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα. Προτείνεται να χαρακτηρισθούν εκ νέου, ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας αυτή τη φορά, ώστε να εξυπηρετούν νόμιμα (και όχι καταχρηστικά όπως σήμερα που θεωρούνται πεζόδρομοι) τις ανελαστικές ανάγκες στάθμευσης των κατοίκων.

1.3.2. Κυκλοφοριακή οργάνωση - Εναλλακτική Λύση

Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις φορέων και πολιτών, εξετάσθηκε ένα εναλλακτικό σχέδιο οργάνωσης της κυκλοφορίας, το οποίο διαφέρει από τη βασική πρόταση μόνο σε ότι αφορά τη λειτουργία των οδών Κισσάβου και Κύπρου:

 • Οδός Κισσάβου

Στη Βασική πρόταση προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού στο τμήμα της μεταξύ των οδών

 1. . Μητροπουλου και Μαντούβαλου. Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία ποδηλατόδρομου σε όλο το μήκος της οδού έως το κλειστό γήπεδο.
 • Οδός Κύπρου

Στην βασική πρόταση προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού Κύπρου και η δημιουργία άξονα ροής ποδήλατου σε όλο το μήκος της μεταξύ των οδών Μακεδονίας και Λ. Πεντέλης. Στη χρονική περίοδο των διαβουλεύσεων διατυπώθηκαν αρκετά αιτήματα για τη διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης λειτουργίας στις παραπάνω οδούς κυρίως λόγω των παρακάτω:

 • Ανησυχία για πιθανή αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων στην ήδη επιβαρυμένη οδό Ολύμπου, η οποία θα είναι η μοναδική συλλεκτήρια που θα εξυπηρετεί στην είσοδο στην πόλη μέσω της Λ. Πεντέλης συμπληρωματικά της οδού 28ης Οκτωβρίου
 • Μη άμεση πρόσβαση μέσω της Λ. Πεντέλης στις χρήσεις επί της οδού Κισσάβου (Πνευματικό κέντρο, Θεραπευτήριο)
 • Αντιδράσεις του εμπορικού συλλόγου για την πρόσβαση των πελατών στις εμπορικές χρήσεις

Κατόπιν των παραπάνω αιτημάτων διερευνήθηκε από την ομάδα μελέτης η δυνατότητα οι παραπάνω οδοί να εξακολουθήσουν να λειτουργούν ως διπλής κατεύθυνσης και προτείνονται αντίστοιχα συμπληρωματικά μέτρα/παρεμβάσεις που θα πρέπει να εφαρμοσθούν σε αυτή την περίπτωση για την ομαλή λειτουργία της περιοχής (Εναλλακτική Λύση).

Στα Σχήματα 1.3.3 και 1.3.4 παρουσιάζονται οι προτάσεις ιεράρχησης και κυκλοφοριακής οργάνωσης του οδικού δικτύου (εναλλακτική λύση) της περιοχής μελέτης, με λήψη διαχειριστικών μέτρων σε κλιμακούμενο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής.

Λειτουργία της οδού Κισσάβου ως διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας.

Σε αυτή την περίπτωση προτείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αντιδρομήσεις) σε κάθετες οδούς, ώστε να προστατευθούν οι περιοχές αμιγούς κατοικίας εκατέρωθεν αυτής από τις διαμπερείς κινήσεις.

 • Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την κατεύθυνση κίνησης της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο τμήμα Ταΰγετου – Κισσάβου.
 • Αντιδρόμηση ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της οδού Αργυροκάστρου στο τμήμα Ταΰγετου – Κισσάβου.

Λειτουργία της οδού Κύπρου ως διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μαραθώνος και Σαλαμίνος.

Οι βασικές παρεμβάσεις σε σχέση με τη βασική λύση είναι:

 • Δεν δημιουργείται ποδηλατόδρομος στην οδό Κύπρου. Ο ποδηλατόδρομος ο οποίος συνδέει τον άξονα ποδηλάτου επί της Μακεδονίας με τον άξονα επί της Εθν. Αντιστάσεως σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται στην οδό Αναλήψεως.
 • Προσθήκη φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή των οδών Κύπρου – Θερμοπυλών

 1. Στάθμευση
 • διαχείριση της στάθμευσης είναι εκ των βασικών εργαλείων για την επίτευξη ενός από τους βασικούς στόχους του ΣΒΑΚ, τη μείωση δηλαδή της χρήσης του Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης της πληθώρας των συλλεχθέντων στοιχείων απογραφών και ερευνών στάθμευσης, προκύπτει η απαίτηση εφαρμογής ενός νέου Σχεδίου Διαχείρισης της Στάθμευσης στην εμπορική περιοχή, η οποία εκτείνεται γραμμικά στη Λ. Πεντέλης και στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού ΜΕΤΡΟ "Δουκίσσης Πλακεντίας". Το νέο Σχέδιο Στάθμευσης, θα ενσωματώνει, συν τοις άλλοις, τη νέα φιλοσοφία κυκλοφοριακής οργάνωσης.

Προτείνεται η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στην οδό, για τη διαχείριση των διαθέσιμων νόμιμων θέσεων με στόχο:

 • Τη διασφάλιση της στάθμευσης των κατοίκων.
 • Την παροχή δυνατότητας βραχυχρόνιας στάθμευσης, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της κεντρικής περιοχής.

«Ελεγχόμενη στάθμευση» ή αλλιώς «οργανωμένη στάθμευση», σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας της στάθμευσης στους χώρους αυτούς και ότι υπάρχει έλεγχος για την τήρησή τους. Συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης παρά το κράσπεδο, εφαρμόζονται στις περιοχές όπου η προσφορά θέσεων στάθμευσης κατά κάποιες χρονικές περιόδους, μερικών ωρών τουλάχιστον, δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Κυρίως όμως η ελεγχόμενη στάθμευση είναι εργαλείο για την προώθηση συγκεκριμένων στόχων (π.χ. εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στους κατοίκους) και επομένως πρέπει να εντάσσεται στα μέτρα μιας γενικότερης πολιτικής.

Τα κύρια στοιχεία με βάση τα οποία αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική ενός συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι:

 • χωροθέτηση των διαθέσιμων θέσεων στην οδό κατά κατηγορία χρηστών (επισκέπτες, κάτοικοι, ειδικές θέσεις, κλπ)
 • τιμολόγιο στάθμευσης και τρόποι είσπραξης των τελών
 • περιορισμοί στη διάρκεια στάθμευσης

Επιπλέον, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, σχεδιάζεται πάντα ως στοιχείο του γενικότερου κυκλοφοριακού συστήματος της περιοχής και συμπληρωματικά προς τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, των αναγκών φορτοεκφόρτωσης και της απρόσκοπτης ροής της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις δυνατότητες του φορέα αστυνόμευσης. Ως εκ τούτου, βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είναι η άμεση συγκρότηση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία θα αναλάβει την αστυνόμευση του.

Ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης δεν πρέπει να έχει ποτέ - και αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές στους πολίτες- εισπρακτικό στόχο. Ο στόχος είναι η σωστή διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο, η στάθμευση των κατοίκων της περιοχής και η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών.

Στο Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται το προτεινόμενο Σχέδιο Στάθμευσης για την περιοχή του εμπορικού κέντρου της πόλης και για την περιοχή επιρροής του σταθμού του Μετρό. Τα μέτρα διαχείρισης έχουν ως στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και τη νέα ιεράρχηση, θέτοντας τις ακόλουθες προτεραιότητες και αρχές:

 • Διασφάλιση της στάθμευσης των κατοίκων, με μετατροπή όλων των θέσεων στις οδούς ήπιας κυκλοφορίας και αριθμού θέσεων του συλλεκτήριου οδικού δικτύου, σε θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων. Προτείνεται η θέσπιση 471 θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης κατοίκων εκ των οποίων οι 175 στην περιοχή του σταθμού και οι 296 στην περιοχή του εμπορικού κέντρου.
 • Δημιουργία 330 θέσεων βραχυχρόνιας στάθμευσης επισκεπτών στην οδό (104 στην περιοχή του σταθμού, 226 στην περιοχή του εμπορικού κέντρου), με πληρωμή τέλους στάθμευσης και επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια έως τρεις ώρες. Χωροθετούνται σε μικρή απόσταση βαδίσματος από τον κεντρικό εμπορικό πυρήνα, μόνο στις κύριες οδούς, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι κινήσεις για ανεύρεση ελεύθερης θέσης στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας των γειτονιών.
 • Δεν θα προβλεφθούν σε πρώτη φάση θέσεις μακροχρόνιας στάθμευσης στην οδό. Οι μακροχρόνιες σταθμεύσεις θα εξυπηρετούνται από τους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης εκτός οδού.
 • Πλήρη εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης, με γεωμετρικές διαμορφώσεις αποτροπής της στα σημεία απαγόρευσης και με ταυτόχρονη συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Σχεδίου Στάθμευσης (ανά πλευρά ΟΤ) παρατίθενται στη Βάση Δεδομένων Στάθμευσης στο Παράρτημα IV της παρούσας Έκθεσης.

Επισημαίνεται ότι τα ΑΜΕΑ δεν θα καταβάλλουν τέλη στάθμευσης. Τα έσοδα από την τιμολόγηση των θέσεων βραχυχρόνιας ελεγχόμενης στάθμευσης, θα πρέπει να διατίθενται για την υλοποίηση του προγράμματος των αστικών αναπλάσεων (πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι).

  Οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης θα σημαίνονται οριζόντια (με γραμμή διαφορετικού χρώματος για κάθε κατηγορία) και κατακόρυφα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (Πινακίδες P-69, P-70, Σχήμα 5.5).

 

 

Δυστυχώς η απάντηση του δήμου έχει πολλές ασάφειες και ουσιαστικά δεν απαντά στο αίτημα του κου Καφίρη, ο οποίος έστειλε νέα επιστολή στον δήμο, την οποία παραθέτουμε παρακάτω.

Αγαπητέ κε Λογοθέτη

 
Σας απαντώ με την σειρά μου, σε απορίες που δημιουργήθηκαν από την απάντησή σας (Αριθ. πρωτ. 7136, 14 Ιουνίου 2021) και επιπροσθέτως σας θέτω και ακόμα ένα ερώτημα το οποίο προέκυψε από τα συνημμένα αρχεία που μου αποστείλατε. 
1) Στην μεταγενέστερη απόφαση 260/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΨΝΩ9Ρ-8ΓΒ) στη παράγραφο 1.3.2. "Κυκλοφοριακή οργάνωση-Εναλλακτική Λύση" υπάρχει η αναφορά: 
"Λειτουργία της οδού Κισσάβου ως διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας.
Σε αυτή την περίπτωση προτείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αντιδρομήσεις) σε κάθετες οδούς, ώστε να προστατευθούν οι περιοχές αμιγούς κατοικίας εκατέρωθεν αυτής από τις διαμπερείς κινήσεις.
- Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την κατεύθυνση κίνησης της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στο τμήμα Ταΰγετου – Κισσάβου.
- Αντιδρόμηση ως προς την υφιστάμενη κατάσταση της οδού Αργυροκάστρου στο τμήμα Ταΰγετου – Κισσάβου."
Στην αναφορά αυτή λοιπόν υπάρχει η απόφαση για να παραμείνει η αντιδρόμηση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αλλά και να αλλάξει της οδού Αργυροκάστρου. Απόφαση που έχει εφαρμοστεί μονομερώς.
Η αντιδρόμηση της Εθνικής Αντιστάσεως έχει προκαλέσει την μεταφορά όλης της κυκλοφορίας να περνάει από την οδό Αργυροκάστρου. Άρα το μόνο που πέτυχε η αντιδρόμηση είναι να περνάνε όλα τα αυτοκίνητα από Κισσάβου (μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο), να στρίβουν δεξιά στην οδό Αργυροκάστρου (να γίνεται μονίμως η παραβίαση της σήμανσης "STOP", με πολλά ατυχήματα και δυστυχώς και με ανθρώπινες ζωές), να στρίβουν ξανά δεξιά στην οδό Ταϋγέτου (και να περνάνε μπροστά από το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείου ή μπροστά από τους χώρους άθλησης της οδού Ολύμπου), και όλα αυτά με μεγάλη ταχύτητα αφού έχουν ήδη εκνευριστεί οι οδηγοί για την μεγάλη παράκαμψη. Άρα η απόφαση αυτή δεν έχει σίγουρα γνώμονα ούτε να βελτιώσει την ασφάλεια (safety and security) των χρηστών του, ούτε να μειώσει το θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας, όπως άλλωστε αναφέρεται η παράγραφος 1.1 της παραπάνω απόφασης.
Παρακαλώ για την απάντηση σας σε αυτή την μονομερή εφαρμογή.
2) Όσον αφορά το 2ο ερώτημά μου για τους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης, δεν έθεσα το ερώτημα αν θα τοποθετηθούν οι κάδοι πάνω στα πεζοδρόμια, αλλά που θα τοποθετηθούν τώρα που οι δρόμοι αυτοί είναι υπερβολικά πεζοδρομημένοι. 
Αναφέρετε συγκεκριμένα "Η θέση των κάδων απορριμμάτων είναι εφικτή επί του οδοστρώματος, μεταξύ των σταθμευμένων οχημάτων με οριοθέτηση των θέσεων αυτών." Από την στιγμή που δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης δεν θα υπάρξουν ούτε κάδοι;;;
Επίσης σας έκανα αναφορά για αντίγραφο σχεδίου των θέσεων των κάδων.
3) Όσον αφορά το 3ο ερώτημα για τις θέσεις στάθμευσης, να σας διορθώσω και να σας αναφέρω ότι δεν ισχυρίζομαι ότι χάθηκαν. Απλώς χάθηκαν. 
Αναφέρετε λοιπόν: «Πεζόδρομος ορίζεται η οδός οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πεζούς και για είσοδο-έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης» (Κ.Ο.Κ. νόμος 2696 ΦΕΚ 57/23.3.1999 - Άρθρο 2)."
Με την υπερβολική πεζοδρόμηση ούτε οχήματα εφοδιασμού μπορούν να περάσουν ούτε έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορεί να στρίψει καν το μικρό λεωφορείο μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες!
Συνεχίζοντας αναφέρετε: "Οι κάτοικοι οφείλουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους εντός των ιδιοκτησιών τους ή σε οιοδήποτε ελεύθερο και επιτρεπόμενο χώρο στάθμευσης επί του οδοστρώματος που έχει ορίσει ο Δήμος, παρά τα υπάρχοντα πεζοδρόμια των λοιπών οδών (καθέτων ή παραλλήλων της οδού Ταϋγέτου)."
Μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί την κατάσταση στις οδούς αυτές. Δεν έχουμε απαίτηση να σταθμεύουμε έξω από το σπίτι μας (όπως μου αναφέρανε όταν επισκέφτηκα το δημαρχείο), αλλά σε μία εύλογη απόσταση. Αν λοιπόν ήσασταν κάτοικος στη οδό Αργυροκάστρου ή Ταϋγέτου θα έπρεπε να σταθμεύσετε 2 ή 3 τετράγωνα μακριά από το σπίτι σας, αφού οι μοναδικοί παράλληλοι ή κάθετοι δρόμοι δεν έχουν ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. 
Επίσης αναφέρετε για την προτεραιότητα των μετακινήσεων κάτι που μάλλον δεν είναι σχετικό με το ερώτημα που είχα θέσει. Δεν ανέφερα σε κανένα σημείο να καταστραφούν τα πεζοδρόμια αλλά να γίνει σωστή πρόβλεψη για μετακινήσεις και για θέσεις στάθμευσης (όπως άλλωστε έχετε κάνει επιτυχώς και σε άλλα σημεία του δήμου όπου υπάρχει και πεζοδρόμηση και θέσεις στάθμευσης).
4) Στο 4ο ερώτημα μου δεν υπήρξε απάντηση. Το ξαναγράφω παρακάτω:

"Πότε θα γίνει η βελτίωση και η σήμανση αυτών των υπερβολικά μεγάλων πεζοδρομίων. Ήδη φορτηγά οχήματα αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο για να στρίψουν ή για να περάσουν το στένεμα αυτό. Επίσης πολλοί διερχόμενοι εποχούμενοι, μην βλέποντας τα κακώς υπολογισμένα πεζοδρόμια έχουν προκαλέσει φθορές στα αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα μια μικρή βλάβη (πχ ένα ελαστικό) ή κάποια μεγαλύτερη (διάτρηση ελαιολεκάνης)." 

5) Σαν νεότερο ερώτημα θα βασιστώ στην απάντησή σας όπου υπάρχει η αναφορά:
"Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η οδός ΤΑΥΓΕΤΟΥ διαμορφώθηκε με εκατέρωθεν πεζοδρόμια και ελάχιστες θέσεις στάθμευσης οχημάτων για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες, καθώς και των κατοίκων της περιοχής προς την Λεωφόρο Πεντέλης και τους διάφορους δημοτικούς χώρους κοινωφελών χρήσεων της περιοχής. Με το έργο αυτό αναβαθμίζεται σημαντικά τόσο η οδός ΤΑΥΓΕΤΟΥ όσο και η πέριξ περιοχή."
Η πεζοδρόμηση έγινε ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά από τα γύρω σχολεία, ώστε να να υπάρχει ασφάλεια αυτών ως πεζοπόροι. Όμως με την ανακατεύθυνση των οδών αυτών (παράγραφος 1) απλώς μεταφέρθηκε η κυκλοφορία σε αυτό το ζωτικό τμήμα (υπήρξε και μετρητής διελεύσεων και τα στοιχεία του τα έχετε στο δήμο). Έγιναν λοιπόν πεζοδρομήσεις σε κομμάτια που η αύξηση της κυκλοφορίας οφείλεται στις εκ των υστέρων αποφάσεις, αφού δεν ήταν οι δρόμοι έτσι στο δήμο μας.
Οι ελάχιστες θέσεις στάθμευσης όπως αναφέρετε θα μπορούσαν να αυξηθούν στο κομμάτι της οδού Ταϋγέτου που ορίζεται από την οδό Αργυροκάστρου έως και την οδό Φλωρίνης, αφού υπάρχει χώρος για πεζοδρόμηση και για θέσεις στάθμευσης και για κάδους (όπως είναι και το υπόλοιπο μεγάλο κομμάτι της οδού Ταϋγέτου).
Άρα δεν μιλάμε για αναβάθμιση της περιοχής, αλλά για τροποποίηση και πείραμα στην υποβάθμιση που ήδη έχει γίνει.
Τέλος, όπως και στην προηγούμενη επιστολή μου (η οποία απαντήθηκε μετά από 14 μήνες), να επαναλάβω, όπως καταλαβαίνετε είναι προβλήματα καθημερινά τα οποία αντιμετωπίζουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν την περιοχή τους να υποβαθμίζεται αντί να προσφέρει κάτι το οποίο όλοι θέλουν για την κατοικία τους για την οποία έχουν επενδύσει ουκ ολίγα. Και να συμπληρώσω πως όταν έκαναν την επένδυσή τους σε αυτή την περιοχή είχαν δει τι αγόραζαν και σε ποιους δρόμους θα διέμεναν, κάτι που αλλάχθηκε εκ των υστέρων αυθαίρετα και χωρίς καμία πρόβλεψη ή μελέτη!
Να τονίσω πως οποιαδήποτε αναφορά δεν γίνεται στο πρόσωπό σας αλλά στον δήμο ως οργανισμού και ως όργανου λήψης αποφάσεων. Η απάντησή μου ήρθε σε εσάς μόνο ως εκπροσώπου του δήμου που υπογράφει στο κάτω μέρος της απάντησής σας.
Παρακαλώ για την έγγραφη απάντησή σας.
 
Με εκτίμηση 
Καφίρης Αντώνης
Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com