Δράση Βριλήσσια // Τα τέσσερα Β

2021-07-07 19:35

Με τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης συμπράττουν τα Βριλήσσια!

Ένα πρωί χτυπάει την πόρτα σας ένας καλοντυμένος άγνωστος. Του ανοίγετε, μπαίνει στο σαλόνι, ξεδιπλώνει τον δερμάτινο χαρτοφύλακά του, του φτιάχνετε καφέ, βγάζει τα πολύχρωμα διαγράμματά του και σας λέει: Από αύριο θα μου καταβάλεις μηνιαίο μισθό χίλια ευρώ. Σε αντάλλαγμα θα σε ενημερώνω για τις χαμηλότερες τιμές προϊόντων στα σουπερμάρκετ, θα κάνω έρευνα αγοράς για την πιο οικονομική ασφάλεια, τον καλύτερο πάροχο τηλεφωνίας, για το κατάλληλο επιτόκιο για τις καταθέσεις ή τα δάνειά σου, θα σε ενημερώνω για χρηματοδοτήσεις, προσφορές, πράσινα ταμεία, για τα πάντα. Έτσι θα κερδίσεις περισσότερα από όσα θα μου δίνεις. Μόνη προϋπόθεση να με ενημερώνεις και να ακολουθείς τις οδηγίες μου. Αυτό είναι ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός! Να πληρώνεις τρίτους για να κάνεις τη δουλειά σου. Οι δήμοι θα μισθοδοτούν συμβούλους και διευθυντές, με αντάλλαγμα την πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Έτσι ανασυγκροτείται το πολιτικό-οικονομικό κύκλωμα. Με τους δημάρχους στην πρώτη γραμμή. Μέχρι να έρθει η σειρά τους να φτιάχνουν τον καφέ... 

Τι είναι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Με συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις η κυβέρνηση, (Ν. 4674/20, Ν. 4795/21), ολοκληρώνει τον σχεδιασμό της και το νέο τοπίο στην Αυτοδιοίκηση (χωρίς αντιδράσεις), με ζητούμενο την παράκαμψη των δήμων και τη δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού, με πρόφαση την υποστελέχωση των δημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών. Έτσι, συστήνονται Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, που θα αναλάβουν τη σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη των μελετών και των έργων των δήμων και την τεχνική και διοικητική υποστήριξή τους, αγνοώντας τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων (και τις πολεοδομίες), νομικές οντότητες ισότιμες με τους δήμους σε ότι αφορά «την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διαχείριση αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, τη χρηματοδότηση από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους».

«...Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο διευθύνων σύμβουλος και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αιρετοί. Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενική Διεύθυνση και επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση του αντικειμένου που αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση... » (www.kodiko.gr/nomothesia)

Η στοχοποίηση των Τεχνικών Υπηρεσιών τίθεται χωρίς περιστροφές: «Στον Αναπτυξιακό Οργανισμό τοποθετείται υποχρεωτικά προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών και δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα συγκρότησης ολοκληρωμένης τεχνικής υπηρεσίας, η οποία όχι απλά ωριμάζει, αλλά μπορεί και να εκτελεί έργα σε περίπτωση αδυναμίας της τεχνικής υπηρεσίας του ΟΤΑ» … «Οι τεχνικές υπηρεσίες όταν καλούνται να υλοποιήσουν μελέτες και έργα, εξουσιοδοτούνται να δηλώσουν νόμιμα ότι είτε δεν έχουν την τεχνική επάρκεια για την υλοποίησή τους, είτε, ακόμη κι αν έχουν την τεχνική επάρκεια, δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό. (!)» (Οικονομοτεχνική Μελέτη Βριλησσίων, σελ. 101)

Οργανισμός Βριλησσίων - Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης!

Ορίστηκε ως προθεσμία η 30η Ιουνίου 2021 για να δηλώσουν οι δήμοι τη σύσταση των Οργανισμών. Αφού βέβαια πρώτα, αφαιρέθηκε αυτή η αρμοδιότητα από τα δημοτικά συμβούλια και μεταβιβάστηκε στις Οικονομικές Επιτροπές, (Άρθρο 65, ΦΕΚ A 62 - 17.04.2021). Δυο ημέρες πριν λήξει η προθεσμία, έσπευσε ο Δήμος Βριλησσίων να λάβει απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζοντας λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση μια Οικονομοτεχνική Μελέτη  (136 σελίδες) και το καταστατικό του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού (54 σελίδες) – είχαν ανατεθεί σε εταιρεία συμβούλων – που φέρει τον τίτλο «Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων / Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε στις διακόσιες χιλιάδες ευρώ, ο δήμος Βριλησσίων θα καλύψει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ με εισφορά μετρητών και ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης το υπόλοιπο. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά στο δημοσιευμένο οργανόγραμμα της νέας εταιρείας (βλ. φωτογραφία), για να υποθέσει το επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για τον δήμο η λειτουργία του. (λειτουργικά έξοδα, αμοιβές εκτελεστικών οργάνων διοίκησης, προσλήψεις προσωπικού).

Πώς φτάσαμε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό με την Βάρη;

Στην Μελέτη που παρήγγειλε ο δήμος Βριλησσίων είναι εμφανής η προσπάθεια των συντακτών της να αιτιολογηθεί η κατά παραγγελία σύσταση Οργανισμού με τον δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης. Το αποτέλεσμα είναι βέβαια σχεδόν κωμικό, αφού δεν αναδεικνύεται κανένας σοβαρός λόγος για να δικαιολογηθεί αυτή η επιλογή και οι γενικότητες που εφευρίσκονται θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύμπραξη με οποιονδήποτε άλλο δήμο: «Οι δύο Δήμοι έχουν τοποθετήσει επί χρόνια τα ζητήματα της αειφορίας, της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας στο επίκεντρο της στρατηγικής τους … Θεωρούνται από τους Δήμους που πρωτοπορούν στα ζητήματα του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και της αειφορίας... Κατά συνέπεια, αποτελούν δύο Δήμους με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, παρά τη διαφορετική γεωγραφική τοποθεσία τους και τη μεταξύ τους απόσταση»! Την πραγματική εξήγησε την έδωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος Βριλησσίων, ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Ιουνίου, αναφερόμενος στην καλή «χημεία» που έχει αναπτύξει ο ίδιος με τον ομόλογό του Δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης*. Κατά δήλωσή του, οι δυο δήμαρχοι γνωρίστηκαν στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του οποίου ο κ. Μανιατογιάννης είναι μέλος, ενώ στη συνέχεια μάθαμε ότι «η συνεργασία μεταξύ των δυο δήμων είναι αποτέλεσμα αρκετών χρόνων» και ότι «με τον συγκεκριμένο δήμο «ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία στο ζήτημα των καλών πρακτικών», πληροφορίες που φυσικά αγνοούσαμε, όπως αγνοούμε και τις υποτιθέμενες προσπάθειες που έγιναν για να υπάρξει συνεργασία των Βριλησσίων με κοντινό δήμο. Σημειωτέο, ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης συνεργάζεται μεν με τα Βριλήσσια "λόγω κοινής φιλοσοφίας" αλλά έχει φτιάξει κι άλλον Αναπτυξιακό Οργανισμό με τους γειτονικούς δήμους του Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης - Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου - Ταύρου και Νέας Σμύρνης, («ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε.») και αρχικό κεφάλαιο 520.000€!

«Έρχεστε και μου λέτε διάφορα»

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως σ’ αυτή την ιστορία, έχει η γενικότερη θεώρηση του δημάρχου Βριλησσίων στο ζήτημα των Αναπτυξιακών Οργανισμών.** (Παραβλέπουμε την ατυχή αναφορά του στις δημοτικές επιχειρήσεις που από τη δεκαετία του 2000 άφησαν μόνο χρέη και δάνεια - η Δημοτική Επιχείρηση Βριλησσίων ακόμη δεν έχει εκκαθαριστεί!)

Στην εποχή μας λοιπόν, που τα διακυβεύματα είναι μεγάλα, πολλοί «προοδευτικοί» σπεύδουν να υιοθετήσουν νεοφιλελεύθερες συνταγές, αποκρύπτοντας το ουσιαστικό τους περιεχόμενο.  Το επιχείρημα του κ. Μανιατογιάννη είναι... αφοπλιστικό! Διαρρηγνύει τα ιμάτιά του υπερ του δήμου και κατά των αναθέσεων σε ιδιώτες, (στις οποίες, ο ίδιος «εξαναγκάζεται»), αλλά προσβλέπει σε μια κατάσταση όπου στο σύνολό του ο δημοτικός μηχανισμός δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό ρόλο, μεταφερόμενος στον «ευέλικτο» Οργανισμό Α.Ε., ο οποίος θα αναλαμβάνει το σύνολο των μελετών και των συμβάσεων των δήμων! Προφανώς κάποιοι βλέπουν μπροστά τους μόνο την «ευκαιρία» ενός μηχανισμού διοίκησης χωρίς καθόλου δημοτικά συμβούλια, χωρίς αντιπολιτεύσεις, χωρίς έλεγχο, χωρίς δεσμεύσεις και ενοχλητικές γραφειοκρατίες, ερήμην των δημοτών, όπου μόνον οι ίδιοι θα παρεμβαίνουν... Το έργο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε πρώτη φάση διευκολύνθηκαν οι δήμαρχοι να κυβερνούν με αντίτιμο την υποβάθμιση των δημοτικών συμβουλίων υπέρ των Οικονομικών Επιτροπών. Σε δεύτερη, οι Οικονομικές Επιτροπές θα χάσουν το ρόλο τους υπέρ των υπό σύσταση Ανώνυμων Εταιρειών, ενώ στο τέλος θα καταργηθούν και οι ίδιοι οι δήμαρχοι, αφού δεν θα χρειάζονται, τις αποφάσεις θα τις παίρνει ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Αναπτυξιακού Οργανισμού! 

(Αλήθεια κ. Μανιατογιάννη, σε ποιόν θα απολογείται και πώς θα νομιμοποιείται το νέο «εργαλείο» που σπεύσατε να υιοθετήσετε; Στο πενταμελές διορισμένο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού;)

Ακόμη χειρότερα (και ακόμη βαθύτερα), το λυπηρό είναι άλλο:

Είναι η παραίτηση των δήμων, των δημάρχων, των αιρετών, των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης από το δικαίωμά τους (και την υποχρέωσή τους) να αποφασίζουν. Είναι η σταδιακή αυτο-εκμηδένισή τους.

Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη

Παραπομπές

Η κατά λέξη ενημέρωση του δημάρχου Βριλησσίων κ. Μανιατογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 28 Ιουνίου σε ότι αφορά το θέμα του Αναπτυξιακού Οργανισμού έχει ως εξής: (η απομαγνητοφώνηση δική μας).

* «Είναι μια προσπάθεια η οποία αν προσεχτεί, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τον δήμο. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση, με διάφορους δήμους, όλοι θέλανε να κάνουν Αναπτυξιακούς, ο ένας με τον άλλον, δήμοι με πάνω από 50 χιλ. κατοίκους μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, και έκαναν, (Μαρούσι), υπήρχαν άλλοι δήμοι που προσπαθήσαν να συμπράξουν μαζί αλλά δεν συμπράξανε, εμείς με τον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης έχουμε μια συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, και σε επίπεδο δήμων, και σε επίπεδο καλών πρακτικών και σε επίπεδο δημάρχων, εγώ ως μέλος του ΣΥΠΟΘΑ, ο κ. Κωνσταντέλλος ως δήμαρχος ενός Δήμου που έφερνε θέματα στον ΣΥΠΟΘΑ με πολεοδομικό περιεχόμενο, τα αντιμετωπίζαμε, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, εξαιρετική συνεργασία θα έλεγα μέχρι σήμερα για να λυθούν πολεοδομικά θέματα στη δική του περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να είναι οδηγός για να λυθούν αντίστοιχα θέματα στη δική μας αλλά και σε άλλες περιοχές, επίσης έχουμε μια φιλοσοφία στη διαχείριση των απορριμμάτων η οποία είναι στην ίδια κατεύθυνση, είναι η διαλογή στην πηγή, είναι η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, είναι τα πολλά ρεύματα διαλογής, είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται για μια δίκαιη κατανομή και μια δίκαιη διαχείριση στο πλαίσιο του ΕΣΔΝΑ και για τις προγραμματικές συμβάσεις μαμούθ με τις οποίες διαφωνούμε, είναι το θέμα των τεχνικών κομματιών, όπου εκεί υπάρχει η εμπειρία και η τεχνογνωσία της πολεοδομίας που θα μπορούσε να συνδράμει στη δική μας προσπάθεια για τη δημιουργία και ίδρυση πολεοδομίας. Θεωρώ επίσης ότι ο δήμος μας προσπαθεί να γίνει «έξυπνος», ξεκίνησε και μια προγραμματική σύμβαση με τα Τρίκαλα, ο Κωνσταντέλλος προσπαθεί κι αυτός να γίνει ένας «έξυπνος» δήμος με τις αντίστοιχες καλές πρακτικές που εφαρμόζει, ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία στο ζήτημα των καλών πρακτικών, έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά ως προάστια, κατά την άποψή μας κοντινά, θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καταρχάς σύμπραξη, συνεργασία, η οποία βεβαίως, δεν είναι κλειστή, μπορεί να επεκταθεί, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους δήμους. Πήγε να γίνει μια προσπάθεια στα Νότια προάστια, δεν ευοδώθηκε γιατί έμπλεξαν δήμοι με διάφορα χαρακτηριστικά και με διάφορες ετερόκλιτες προτεραιότητες σε σχέση με εκείνο το οποίο ξεκίνησαν να σκέφτονται, πήγανε να γίνουν και κάποιες προσπάθειες στα Βόρεια προάστια, δεν ευοδώθηκαν, υπήρχε αυτή η χημεία, υπήρχε αυτή η συνεργασία που είναι αποτέλεσμα αρκετών χρόνων, και φτάσαμε καταρχάς σε μια τέτοια προσπάθεια».

** «Έρχεστε και μου λέτε όμως διάφορα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπονομεύσουμε ή να ιδιωτικοποιήσουμε τις υπηρεσίες του δήμου. Κατά μια έννοια, είναι σαν να δημιουργείται μια νέα Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει σωστά. Η προηγούμενη δεν λειτούργησε σωστά και γι’ αυτό βρέθηκε με τα προβλήματα που βρέθηκε κι έκλεισε. Μπορεί να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό εργαλείο για τις ανάγκες του δήμου, ένα εργαλείο το οποίο όταν θα υπάρχει δυσκολία ή αδυναμία από την πλευρά του δήμου, θα μπορεί να υλοποιεί πράγματα και καταστάσεις τα οποία θέλει να υλοποιήσει ο δήμος και το δημοτικό συμβούλιο αλλά δεν μπορεί ή θα πρέπει να τα δώσει σε ιδιώτη «έξω». Είναι πολύ διαφορετικό το να δοθούν σε ιδιώτη από το να δοθούν σε μια διαδημοτική συνεργασία η οποία έχει πάντοτε και την επίβλεψη του όποιου συνεργάζεται. Μια αντίστοιχη διαδημοτική συνεργασία παραδείγματος χάριν είναι, χωρίς να θέλω να την αδικήσω, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης του οποίο αποτελώ μέλος και στο οποίο είμαστε ένα διοικητικό συμβούλιο όπου έχει κάποιος έναν διευθυντή ή έναν διευθύνοντα σύμβουλο ή έναν νομικό, μέχρι εκεί, και από εκεί και πέρα κάνει συμβάσεις ανά περίπτωση. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί εδώ μια προσπάθεια που θα γίνει το μεγάλο φαγοπότι, να προσληφθούν υπάλληλοι κλπ κλπ και να πηγαίνουν όλα εκεί με αποφάσεις. Όχι. Πρώτη προτεραιότητα είναι ο δήμος. Και η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι ο δήμος και απόδειξη αυτού είναι, πρώτον, η μη προσπάθεια της διοίκησης σε κανένα σημείο μέχρι σήμερα να ιδιωτικοποιηθεί το «Περιβάλλον», που θα μπορούσε να είναι ένας εύκολος στόχος τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από τις δυσλειτουργίες που έχουμε όλο οι δήμοι στις υπηρεσίες Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η προσπάθεια που γίνεται με τον νέο Οργανισμό, να ολοκληρωθεί, να γίνει ΦΕΚ, να μπει σε διαδικασίες κινητικότητας και να θωρακιστεί ο δήμος με μόνιμο στελεχιακό δυναμικό. Αυτό το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό δεν μπορεί να έρθει την επόμενη ημέρα το πρωί, δεν μπορούν να έρθουν 300 άτομα στον δήμο, γιατί όλα αυτά θέλουν μια κανονικότητα στη στελέχωση. Αυτό λοιπόν θα γίνει βήμα – βήμα. Σκοπός μας να παίρνουμε ανθρώπους λίγο-λίγο, και παίρνοντας στελέχη στο δήμο να μειώνουμε τις διαδικασίες που δίνουμε «έξω», σε ιδιώτες, είτε αναθέσεις, είτε έργα, είτε μελέτες, αυτή παραμένει η φιλοσοφία του δήμου και υπάρχει ένα δεύτερο εργαλείο το οποίο λέγεται Αναπτυξιακός Οργανισμός, το οποίο μπορεί να «κατέβει» και σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοκ. Ένα δεύτερο εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει εφόσον υπάρχει δυσκολία στη λειτουργία του δήμου, όχι ακριβώς δυσκολία, όταν δεν μπορεί να υλοποιήσει ο δήμος, να μπορεί να υλοποιήσει ένας φορές ο οποίος διέπεται, «παρακολουθείται», από δήμους, από έναν διαδημοτικό φορέα».

Φωτογραφία: Ταξιδιώτες Γλυπτά του Γάλλου καλλιτέχνη Bruno Catalano στο θαλάσσιο λιμάνι της Μασσαλίας.