Δήμος Βριλησσίων-Αναμόρφωση δασικών χαρτών

2020-07-31 16:44

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                          

ΓΡΑΦΕΙΟ TYΠΟΥ

Δ/νση: Βερνάρδου 23

15235 Βριλήσσια

Τηλ.:    213 2050510

Email:  dimarxos.press@vrilissia.gr

 

31-7-2020

 

Αναμόρφωση – συμπλήρωση δασικών χαρτών: Κατάθεση εγγράφων ως 21/8/2020

 

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της επίσημης ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με την αναμόρφωση και συμπλήρωση των δασικών χαρτών.

Η Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καλεί μέχρι και την Παρασκευή 21/8/2020, όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της (οδός Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερία 2, Τ.Κ. 153 42 Αγ. Παρασκευή) για τη συλλογή των σχετικών πράξεων, στο πλαίσιο αναμόρφωσης και συμπλήρωσης των δασικών χαρτών.

Η κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, τις εργάσιμες ημέρες, με ώρες προσέλευσης κοινού από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.

Γενικές πληροφορίες:

α) τηλεφωνικά: 210-6395280 (εσωτ.2),

β) τηλεομοιοτυπία (fax): 210-6011092,

γ) με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dash_anat_attikh@attica.gr

Ακολουθεί αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 • Διεύθυvση Δασώv Αvατολική,ς Αττική,ς Αποκεvτpωμέvη,ς Διοίκηση,ς Αττικής

 

σήμερα την 21/07/2020 ημέρα Τρίτη σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (Β' 2773) ιcαι της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α' 92) ιcαι προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/ 1979 (Α' 289), στα πλαίσια αναμόρφωσης ιcαι συμπλήρωσης των δασικών χαρτών,

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 ιcαι της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/ 1979, στα γραφεία τη,ς (οδό,ς Αγ. Ιωάvvου 65 & Ελευθερία 2, Τ.Κ.153 42 Αγ. Παρασκευή) για τη συλλογή των σχετικών πράξεων.

Οι σχετικές διοικητικές πράςεις, που αφορά η παρούσα, είναι οι εξής:

 1. περίπτωση  ζ  της  παραγράφου  6 του άρθρου  3 του ν. 998[1979
 1. Εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράςεις εφαρμογής, εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες.
 1. Αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, πράςεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, αποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11/1.12.1979 (Δ' 693), της 2.3/13.3.1981 (Δ' 138) ή της 24.4/3.5.1985 (Δ' 181).
 1. Προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 του ν. 947/1979 (Α' 169).
 1. Πράξεις  οριοθέτησης  καθώς  και  πράξεις  πολεοδόμησης  - ρυμοτόμησης  και  τα  διαγράμματα  αυτών,  των  Οργανωμένων ΥποδοχέωνΜε1αποιητικώνκαιΕπιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών, που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/ 1965 (Α' 33), όπως τροποποιήθηκε με τον. 742/1977 (Α' 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεων και άλλων μορφών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α' 254) καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1 εδάφια α', β', γ', δ', ε'του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α' 143).
 1. Ισχύουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδομικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/ 1983 (Α' 33), συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω εγκαταστάσεων δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.
 1. παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 998/ 1979
 1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 1. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ' εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
 1. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 1. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, εκδοθείσες κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924

νομοθετικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο Μόνο του ν. 3250/1924 (Α' 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κατάτμηση - αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

 1. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 1. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 1. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
 1. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
 1. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε αυτές.
 1. Διοικητικές  πράξεις  που  αναφέρονται  σε  απαλλοτριώσεις

και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.

Γ.     ειδικά για την εφαppοyή του τέταpτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 άρθρου 3 ν. 998/ 1979, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 • Οικοδομική άδεια εκδοθείσα προ της 11.6.1975
 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 1. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ' εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
 1. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ '87, και βεβαίωση επ' αυτού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

.Στηv περίπτωση που έχουv υποβληθεί τα αvωτέρω στοιχεία στο σύvολό τους, με τη διαδικασία αvτίρρησηs ή πρόδηλου σφάλματος κατά του περιεχομ.έvου του δασικού χάρτη, κατατίθεται το αποδεικτικό κατάθεσης αvτίρρησηs ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, δίχως v' απαιτείται η εκ vέου κατάθεση τωv αvωτέρω στοιχείωv.

 • Οικοδομική άδεια εκδοθείσα πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011.
 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
 1. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί.
 1. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
 1. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή στο προβολικό σύστημα ΕΓΣ,Α '87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Στηv περίπτωση που έxovv υποβληθεί τα αvωτέρω στοιχεία στο σύvολό τους, με τη διαδικασία αvτiρρησης ή πρόδηλου σφάλματος κατά του περιεχομέvοv του δασικού χάρτη, κατατίθεται το αποδεικτικό κατάθεσης αvτίρpησης ή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, δίχως v' απαιτείται η εκ vέου κατάθεση τωv αvωτέpω στοιχείωv.

 • κατάθεση των σχετικών στοιχείων και εγγράφων θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 23/07/2020 ημέρα Πέμπτη τις εργάσιμες ημέρες, με ώρες προσέλευσης κοινού από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.
 • καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι
 • 21/08/2020 ημέρα Παρασκευή.

Γενικές πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις της παρούσας ανακοίνωσης - πρόσκλησης, θα αποδίδονται από το γραφείο υποδοχής των αιτήσεων: α) τηλεφωνικά: 210-6395280 (εσωτ.2), β) τηλεομοιοτυπία (fax): 210-6011092, γ) με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dash_an a t_a ttikh @at tica .gr

 

Ο Διευθυντής Δασών Αν. Αττικής

Αναστάσιος Καλπαξίδης

Δασολόγος

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com