Δήμος Βριλησσίων-32η/2018 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2018-12-11 19:15

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψης Απόφασης για αποστολή πρότασης αναφορικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Βριλησσίων –Από αναβολή λήψης απόφασης στην 31η/2018 συνεδρίαση Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο :Λήψη Απόφασης επί της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης ) -Από αναβολή συζήτησης στην 31η/2018
συνεδρίαση Δ.Σ

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ