Δήμος Βριλησσίων-28η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2018-11-20 18:26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Βριλήσσια, 20 Νοεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       Αριθ. Πρωτ: 16949
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 28η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 21/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν
κατά την 24η/2018 τακτική συνεδρίαση αυτού λόγω της αριθμ. 95035/30892/2018
ακυρωτικής Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την εκλογή
Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΘΕΜΑ 2ο : Απευθείας αγορά ακινήτου του Ο.Τ 79Β (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 3ο : «Έκτη (6η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»
(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

 ΘΕΜΑ 4ο: «Καθορισμός Κοινόχρηστων Χώρων Διαθέσιμων προς κατάληψη για το
έτος 2019» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός ύψους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος
2019» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 6ο : «Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων
ακινήτων, για το έτος 2019» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 7ο : «Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2019»
(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 8ο : Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος
2019 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 9ο : Αναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης για το έτος 2019 (Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών και
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών για τις
εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου (Εισηγητής:
Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 11ο : «Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
203, του Ν.4555/2018» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών-
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού
έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018 (Εισηγητής:
Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 13ο : «Τροποποίηση της 153/2018 Α.Δ.Σ περί παροχής εξουσιοδοτήσεων
για τη διενέργεια συναλλαγών και διαχείριση λογαριασμών μέσω του win bank
της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα
«Κλεισθένης»)». (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

 ΘΕΜΑ 14ο : «Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων
(Π.Α.Ο.ΔΗ.Β») (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

 ΘΕΜΑ 15ο : «Λήψη απόφασης περί έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Βριλησσίων (Ο.Κ.Π.Α)». (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

 ΘΕΜΑ 16ο : «Διαγραφή συνολικής οφειλής ύψους 18,06€ από τους υπ’ αριθμ.
965 και 966 /2018 χρηματικούς κατάλογους» . (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ
Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

 ΘΕΜΑ 17ο : «Διαγραφή οφειλής ύψους 566,72€ από τον υπ’ αριθμ.1055/2018
χρηματικό κατάλογο». (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Εισηγητής: Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης).

 ΘΕΜΑ 18ο : Διαγραφή συνολικής οφειλής ύψους 179,93 € από τους υπ’
αριθμ.214 και 420 /2018 καθυστερηματικούς χρηματικούς κατάλογους (Εισηγητής:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος
Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 19ο : Διαγραφή συνολικής οφειλής ύψους 1.164,58 € από τον υπ’ αριθμ.
994 /2018 χρηματικό κατάλογο (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 20ο :Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων
– Δαπανών έτους 2018 για το Γ΄ τρίμηνο (Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κων/νος)

 ΘΕΜΑ 21ο :«Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
203, του Ν.4555/2018» (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 22ο : Αντικατάσταση τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής του
αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018
που συγκροτήθηκε με την ΑΔΣ 231/2017 ((Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρειών_Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κων/νος)

 ΘΕΜΑ 23ο : Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Επιτροπής
Εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018»
(Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ.Προστασίας –Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος
Μαυραγάνης)

 ΘΕΜΑ 24ο : «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση
κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018» (Δ/νση Περιβάλλοντος &
Πολ.Προστασίας –Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)

 ΘΕΜΑ 25ο : «Δημιουργία Ανοιχτής Δομής Δεξιοτήτων, με διακριτική ονομασία
«Skills HUB» και με γνώμονα την παραγωγή ωφέλειας για την επαγγελματική και
προσωπική εξέλιξη των δημοτών Βριλησσίων (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης
Δ.Σ, Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)

 ΘΕΜΑ 26ο : Δημιουργία Δικτύου Συνοικιακής Κομποστοποίησης (Από ματαίωση
25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας-
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης)

 ΘΕΜΑ 27ο:«Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωσης
επταήμερης λειτουργίας καθώς και 24ωρης λειτουργίας της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2019»
(Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ.
Προστασίας- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Αλέξιος Μαυραγάνης).

 ΘΕΜΑ 28ο : «Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και Καθιέρωση
24ωρης και επταήμερης λειτουργίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων για το έτος 2019 » (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ,
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης
Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 29ο:«Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του
έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».» (Από ματαίωση
25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 30ο:«Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων
του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης
Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 33ο :Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών
του έργου «Βελτίωση ασφάλειας κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησσίων»
(Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης
Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 34ο :«Διαγραφή οφειλής ύδρευσης λόγω παραχώρησης παροχής στην
ΕΥΔΑΠ» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος:
Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 35ο :«Διόρθωση σφαλμάτων καταμέτρησης καταναλώσεων ύδατος και
αντίστοιχων χρεώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης» (Εισηγητής: Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Παναγιώτης Φυκίρης)

 ΘΕΜΑ 36ο : «Εισήγηση Δημάρχου για μείωση λογαριασμών ύδρευσης στα συνήθη
επίπεδα» (Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

 ΘΕΜΑ 37ο:«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 172/2018 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου λόγω εσφαλμένης καταχώρησης» (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης
Δ.Σ, Εισηγητής: Γραφείο Δημάρχου)

 ΘΕΜΑ 38ο :«Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων, Π.Α.Ο.ΔΗ.Β., λοιπούς Συλλόγους για το σχολικό έτος
2018-2019» (Από ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή
Παιδείας)

 ΘΕΜΑ 39ο :«Λήψη Απόφασης για την εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων
Προϋπολογισμού, που αφορούν σε παροχή νομικών υπηρεσιών, οικονομικού
έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203, του Ν.4555/2018» (Από
ματαίωση 25ης Συνεδρίασης Δ.Σ, Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 ΘΕΜΑ 40ο :«Έγκριση της αριθμ.79/2018 Απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός
& Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» με θέμα: «3η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών
Υπηρεσιών-Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

 συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας ανάκλησης και επανάληψης των διαδικασιών λήψης Αποφάσεων της 24ης συνεδρίασης Δ.Σ σε συνέχεια της αριθμ. 95035/30892/2018 ακυρωτικής Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της κρισιμότητας και των τιθέμενων προθεσμιών περί ψήφισης στη συνέχεια του προϋπολογισμού, τη ματαίωση της 25ης συνεδρίασης του Δ.Σ, την αδυναμία πραγματοποίησης συνεδριάσεων έως την εκλογή του
Αντιπροέδρου αυτού και τις τιθέμενες προθεσμίες όπως προκύπτουν από τις εισηγήσεις θεμάτων.

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com