Δήμος Βριλησσίων-26η/2018 Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

2018-11-08 17:20

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 64, του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 95035/30892/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 11 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ, για λήψη απόφασης επί του εξής θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ανεξαρτητοποίηση του ήδη υπάρχοντος και την αριθμ. 95035/30892/2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
.
Η πλειοψηφήσασα Δημοτική Σύμβουλος
του επιτυχόντος συνδυασμού
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com