Δήμος Πεντέλης-Μεταγραφή Συμβολαίων – Δασικοί Χάρτες

2017-08-29 21:05
  1. Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι μετά από σχετικό ερώτημά μας η Νομική Διεύθυνση του Εθνικού κτηματολογίου & Χαρτογράφηση ΑΕ έδωσε διευκρινήσεις σε θέματα που αφορούν μεταγραφές συμβολαίων και δασικούς χάρτες.
  2.  Συγκεκριμένα διευκρινίζεται αναφέρει ότι:

α.  η αρμοδιότητα έκδοσης του πιστοποιητικού δασικού χαρακτήρα της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν3889/2010 (κυρωμένοι δασικοί χάρτες) σε κτηματογραφημένες περιοχές ανατίθεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες των οικείων Διευθύνσεων Δασών.

β. Για τις περιοχές που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν3889/2010 (εντός σχεδίου πόλεως) το πιστοποιητικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος μηχανικού  του άρθρου 8 του Ν1599/86, επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την συμβολαιογραφική πράξη η οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δύναται ο μηχανικός που συντάσσει τοπογραφικό διάγραμμα, ενώπιον δημοσίου τομέα, να δηλώνει υπεύθυνα επ’ αυτού την πληροφορία για τον χαρακτήρα της έκτασης, όπως αυτή προκύπτει από τον δασικό χάρτη, με προσωρινή ή οριστική ισχύ ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται αυτός.

γ. Για τις εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν3889/2010, (για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις) και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του ίδιου άρθρου, το περιεχόμενο του ανηρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται  οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Δ/νση της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις.   

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

 

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης

Αρμόδιος: κ. Ξανθάκος Ιωάννης,

Τηλ: 213-2050031 εσωτ.131, Email:xanthakos@melissia.gr