Δήμος Πεντέλης-Έναρξη Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας

2018-11-06 17:17

1. Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου ξεκινάει Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων.

 

            2. Το πρόγραμμα υλοποιείται για έβδομη (7) συνεχή χρονιά με επιτυχία στο Δήμο μας και στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών των μαθητών όλων των σχολείων του δήμου μας.

 

            3. Οι εγγραφές συνεχίζονται και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/ση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του  Δήμου Πεντέλης (Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια – 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 213 20 500 84  κ. Σιρμποπούλου Έφη

 

            4.Επισυνάπτεται  η αίτηση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Δ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ     

 

           

                                                                      

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2018-2019

ΧΩΡΟΣ: 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 


                                                  

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΕΡΕΣ –ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΡΙΤΗ:16:00-17:00

ΦΥΣΙΚΗ

ΚΟΚΚΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ:18:00-19:00

 

 

                                                            

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΕΡΕΣ –ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΛΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ: 16:45-17:45

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΕΡΕΣ –ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ:15:00-16:30

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ:16:30-18:00

ΕΚΘΕΣΗ

ΣΙΜΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:19:00-20:00

 

                                                                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΜΕΡΕΣ –ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

ΠΕΝΕΛΛΗ ΕΥΤΑΛΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ: 19:00-20:00

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1):

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

ΤΤηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

ΟΟδός:

 

ΑΑριθ:

 

ΤΤ.Κ:

 

 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(Εmail):

 

                           

 

Παρακαλώ για την εγγραφή του παιδιού μου στο Πρόγραμμα  Ενισχυτικής Διδασκαλίας του Δήμου Πεντέλης ,  με τα παρακάτω στοιχεία:

 


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:

 

 

 

 

 

     ΤΑΞΗ    ΦΟΙΤΗΣΗΣ                                                                              ΣΧΟΛΕΙΟ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:1.

 

5.

2.

 

6.

3.

 

7.

4.

 

8.

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία:___/ ___/201

 

Ο – Η Δηλ.

 

 

(Υπογραφή)

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com