Δήμος Πεντέλης-Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζομένους στους ΟΤΑ.

2018-10-23 17:42

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της από 2.8.2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ –ΟΤΑ για τους όρους και τις προϋποθέσεις των εργαζόμενων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και της από 3.8.2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ –ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΣΣΕ ΠΟΕ - ΟΤΑ 02.08.2017 (ΦΕΚ 2945/29.08.2017 τεύχος Β') στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο των παρακάτω περιπτώσεων  μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο.

 

Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των κάτωθι περιπτώσεων ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και  του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή:

 • Στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων ήτοι ενδεικτικά, Οδηγοί Απορριμματοφόρων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργου και Μηχανικών Σαρώθρων, εργάτες συγκομιδής, αποκομιδής, οδοκαθαριστές, Επιστάτες και Επόπτες Καθαριότητας.
 • Στην ταφή και εκταφή νεκρών.
 • Στην Ασφαλτόστρωση ήτοι ενδεικτικά, Τεχνίτες, Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Έργων και εργάτες που απασχολούνται με την ασφαλτόστρωση των οδών, την συντήρηση, την οδοσήμανση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου κ.λπ. χώρων.
 • Στην Αποχέτευση.
 • Στα αφοδευτήρια ήτοι ενδεικτικά, Εργάτες, καθαρίστριες κ.λπ. που απασχολούνται στις τουαλέτες κοινοχρήστων χώρων και Δημοτικών  κτιρίων.
 • Στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών.
 • Σε οικοδομικές εργασίες ήτοι ενδεικτικά, Μαραγκοί, Ξυλουργοί, Κτίστες, Κονιαστές, Υδροχρωματιστές, Ελαιοχρωματιστές, Μαρμαρογλύπτες, Σιδεράδες, Πλακόστρωτες γενικά, Υδραυλικοί γενικά, Ηλεκτρολόγοι στην συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των Ο.Τ.Α. κλπ
 • Εργαζόμενοι που απασχολούνται ως ψεκαστές και απολυμαντές χώρων (για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου).
 • Στην Ύδρευση.
 • Υδραυλικοί γενικά.
 • Στις εργασίες πρασίνου γενικά ήτοι ενδεικτικά, εργάτες πράσινου και οι Δενδροκηπουροί -Δενδροκόμοι, Κηπουροί-Ανθοκόμοι.
 • Στις εργασίες συντήρησης του εναέριου Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού ήτοι ενδεικτικά, εναερίτες ηλεκτρολόγοι.
 • Ψυκτικοί.
 • Στα Δημοτικά Σφαγεία ήτοι ενδεικτικά, σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών.
 • Οι Οδηγοί Ανοιχτών Φορτηγών και Βαρέων Φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων καθώς και οι οδηγοί των Λεωφορείων.
 • Οι τοποθετητές κεραμικών σκεπών ήτοι ενδεικτικά, εργάτες και τεχνίτες που απασχολούνται στην τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση των κεραμικών σκεπών.
 • Οι εργαζόμενοι, που απασχολούνται με την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων (για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου).
 • Οι μάγειρες σε κουζίνες μαζικής εστίασης (για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου).

 

Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 1 ΕΣΣΕ ΠΟΕ-ΟΤΑ 02.08.2017 (ΦΕΚ 2945/29.08.2017 τεύχος Β'), για το μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).

 

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου)  που ανήκει σε σωματεία που είναι μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ της ΠΟΠ-ΟΤΑ (βλ. σχετικά ΣΣΕ 2018 ΠΟΕ ΟΤΑ Π.Κ. 15/06.08.2018 και ΣΣΕ 2018 ΠΟΠ ΟΤΑ Π.Κ. 17/05.10.2018).

 

Ειδικότερα, για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου) των πιο πάνω περιπτώσεων μετά την συμπλήρωση τριών (3) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο.

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε  το υπ’ αριθ. 56376/15.10.2018 έγγραφό του διατυπώνοντας την άποψη ότι το μειωμένο ωράριο και την προσαύξηση της κανονικής άδειας δικαιούνται όσες καθαρίστριες απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα σε εργασίες, στα κύρια καθήκοντα των οποίων, είναι και η καθαριότητα των αφοδευτηρίων – τουαλετών κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, παράλληλα με την καθαριότητα άλλων χώρων, καθώς δεν υπάρχει ειδικότητα καθαριστή αφοδευτηρίων.

 

Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Αρμόδια Υπάλληλος: κα Κίκερη Αθανασία

Τηλ: 213-2050088 εσωτ.188, Email: kikeri@melissia.gr