Δελτίο τύπου ΠΣΠ για τα ρέματα στο Δήμο Πεντέλης

2021-05-20 18:24

Πεντέλη, 16-05-2021

 

Αρ. Πρωτ.: 23

 

Προς:            1.     Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

 

  1. Τεχνική Υπηρεσία

 

Κοιν:Γραφείο Δημάρχου Πεντέλης Καλαμβόκη 2, 15127 Μελίσσια

 

 

Θέμα:  Οριοθέτηση οριογραμμών ρεμάτων – διάνοιξη παραρεμάτιων πεζόδρομων

Αξιότιμοι Κύριοι,

  • Δήμος μας έχει την τύχη να διασχίζεται από την ρεματιά Πεντέλης – Χαλανδρίου, στοιχείο που σηματοδοτεί την περιοχή μας και αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό κεφάλαιο για τους κατοίκους της.

Στις περασμένες δεκαετίες, αν και δεν έλειψαν οι θετικές πρωτοβουλίες, με βάση την αναχρονιστική λογική της εξίσωσης των ρεμάτων με αποδέκτες κάθε είδους στερεών και υγρών αποβλήτων, οικοδομήθηκαν οι πρόσφορες για οικοδόμηση όχθες και υπογειοποιήθηκαν τμήματα του υδρολογικού δικτύου, με αποτέλεσμα να χαθεί η επιφανειακή συνέχεια του βιότοπου.

Υπό αυτές τις συνθήκες και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης να έχουν ευκαιρίες επαφής με το φυσικό περιβάλλον καλούμαστε να αναστρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση των ρεμάτων και την ανάδειξή τους σε ζώνες αναψυχής αλλά και διατήρησης της χλωρίδας και της πανίδας των.

Οραματιζόμενοι την αποκατάσταση και την ουσιαστική αναβίωση των δρόμων του νερού που διασχίζουν την Πόλη μας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

  1. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

Με τα ΠΔ των ΦΕΚ 7Δ/80, 299Δ/90 και 412Δ/90 καθορίστηκαν τα όρια του ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου και θεσμοθετήθηκε η διάνοιξη παραρεμάτιων πεζόδρομων κατά μήκος του κυρίου κλάδου καθώς και των κλάδων Αγίου Σύλλα και Βαθυρέματος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πεζόδρομους σε επαφή με τα ΟΤ 209-211-212 της Νέας Πεντέλης, τα ΟΤ 172-173-174 στην περιοχή τέρμα Σωκράτους / Ασκληπιού των Μελισσίων, τα ΟΤ στην συμβολή του Βαθυρέματος με τον κύριο κλάδο και στο τμήμα του Βαθυρέματος μεταξύ γηπέδου και Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμιγκ».

Στις εν λόγω περιοχές, όχι μόνο δεν έγινε διάνοιξη των προβλεπόμενων πεζόδρομων αλλά διαπιστώνεται και κατάληψη αυτών, όπως π.χ. μεταξύ οδών Ομήρου και Αριστείδου στην Νέα Πεντέλη έως και κατάληψη της κοίτης του ρέματος, όπως π.χ. στην προέκταση της οδού Αλ. Παναγούλη (ανάντι του Κολυμβητηρίου) Μελισσίων.

  1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΤΥΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ

Όπως σας είναι γνωστό, με το ν. 4258/2014 κωδικοποιήθηκε η διαδικασία οριοθέτησης ρεμάτων κατά την οποία, με βάση υδρολογική / υδραυλική μελέτη, ελέγχεται η παροχετευτική ικανότητα και καθορίζονται οι οριογραμμές με σκοπό την προστασία των δομημένων περιοχών από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Από όσα γνωρίζουμε, για τα ρέματα του Δήμου μας δεν έχουν συνταχθεί παρόμοιες μελέτες και δεν έχει ελεγχθεί η παροχετευτική ικανότητα, ιδίως των κλάδων του Αγ. Σύλλα και του Βαθυρέματος που διασχίζουν δομημένες περιοχές. Ειδικά στο τελευταίο διαπιστώνεται ανομοιογένεια διατομών, γεγονός που παραπέμπει σε αποσπασματικές επεμβάσεις, χωρίς μελέτη, συνθήκες που δεν αποκλείουν ενδεχόμενες τεχνικές αστοχίες, οι οποίες όμως μπορεί να αποβούν μοιραίες σε έκτακτες καταστάσεις.

  1. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

Παράλληλα κατά μήκος της κοίτης του ρέματος και εντός της ζώνης προστασίας διαπιστώνεται η ύπαρξη αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών, τα οποία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν επιδέχονται τακτοποίησης και επομένως κρίνονται κατεδαφιστέα. Πολλές από τις εν λόγω κατοικίες, λόγω μεγάλης υψομετρικής διαφοράς από το αποχετευτικό δίκτυο δεν έχουν συνδεθεί με αυτό και χρησιμοποιούν βόθρους. Περιπατητές του κυρίου κλάδου της ρεματιάς αναφέρουν συχνά την παρουσία δυσοσμίας, γεγονός που παραπέμπει σε διαφυγή αστικών λυμάτων στο ρέμα.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από την περί ρεμάτων νομοθεσία αλλά και τα ειδικώς προβλεπόμενα για το ρέμα Πεντέλης–Χαλανδρίου και των κλάδων του.

Συγκεκριμένα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν θα προβείτε:

  • Σε διάνοιξη των προβλεπόμενων στο ΠΔ 7/80 παραρεμάτιων πεζόδρομων και την σχετική διόρθωση των αναρτημένων στη Γεωπύλη του Δήμου ρυμοτομικών διαγραμμάτων.
  • Σε έναρξη της διαδικασίας ελέγχου της παροχετευτικής ικανότητας των κλάδων Βαθυρέματος και Αγ. Σύλλα καθώς και του καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων του Δήμου, με ένταξη των σχετικών μελετών και έργων στο εκτεταμένο αντιπλημμυρικό πρόγραμμα της Περιφέρειας.
  • Σε έλεγχο του τρόπου αποχέτευσης των παραρεμάτιων οικοδομών και την αναγκαστική σύνδεσή τους με το αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων.
  • Σε κίνηση της διαδικασίας απομάκρυνσης των εντός του ρέματος αυθαίρετων κατασκευών.

Αναμένοντας ενημέρωση για τις δικές σας ενέργειες παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή διευκρινίσεων.

Για το  Δ.Σ. του Π.Σ.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας

Ζύγρας Νέστωρ                                                                                                     Αποστολίδης Κων/νος