Διαδικασίες για την κατασκευή Υδατοδρομείου

2014-07-07 17:46

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ διενεργεί πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, για την παραχώρηση άδειας ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης, με εκτέλεση έργων, τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Τήνου έκτασης 222,43τ.μ στον προβλήτα της περιοχής Βίντσι και συγκεκριμένα στην ανατολική πλευρά αυτού όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα κεφαλαία γράμματα ΑΒΓΔ στο συνημμένο στην διακήρυξη τοπογραφικό διάγραμμα. Το τμήμα αυτό και μόνο, το οποίο ευρίσκεται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Τήνου, παραχωρείται για την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση υδατοδρομίου με ενέργειες και δαπάνη του παραχωρησιούχου.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, αρχομένης από την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ της σχετικής απόφασης παραχώρησης του Δ.Σ. του Φορέα Διοίκησης.

Ως ελάχιστο τέλος παραχώρησης καθορίζεται το ποσό των 20,00€ ανά τ.μ όπου είναι και το ποσό εκκίνησης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – ʼνδρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόχαρης 24 τκ 84200 Τήνος, την Τρίτη 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 και ώρα έναρξης 12:00μμ και λήξης 13.00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 108/2014 απόφαση Δ.Σ.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης την επόμενη Τρίτη 22 ΙΟΥΛΙΟΥ στο ίδιο μέρος και ώρα.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να προσέλθουν στον τόπο και στον χρόνο που ορίζονται παραπάνω προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2α της διακήρυξης. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Εφόσον ελεγχτούν ως προς την πληρότητα τους τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την έναρξη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Όλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν όπως αυτές προβλέπονται στο Π.Δ. 270/81.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 4.448,60€.

Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρία υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης.

Η πλήρης Διακήρυξη χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό κατόπιν αιτήσεως.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται στα τηλ.:2283023754, fax: 2283023752 από την υπάλληλο του Δ. Λ. Τ. Τ.- Α. Κα. Ορφανού ʼννα και στην διεύθυνση Μεγαλόχαρης 24, τ.κ. 84200, Τήνος.

Τήνος 24/06/2014

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Σανταμούρης

Πηγή : www.tiniaki.gr

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com