Βριλήσσια-Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα

2017-05-12 19:38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βριλήσσια, 12 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ: 6444

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

Ως πίνακας Αποδεκτών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την 24η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 16η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ØΘΕΜΑ 1Ο: Παροχή εντολής στη Δικηγόρο κα Ιωάννα Λιανού, προκειμένου να παραιτηθεί της από 29/7/2016 με αριθμό κατάθεσης 3836/2016 και αριθ. πρωτ. Προσδ. 5498/2016 έφεσης του Δήμου Βριλησσίων κατά του Νικολάου Παπαδόπουλου και της υπ’ αριθμόν 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου – διαδικασία εργατικών διαφορών, στα πλαίσια του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων -  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 2Ο: Παροχή εντολής στo Δικηγόρο κ. Δημήτριο Κούνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά των υπ’αριθ. 5721/2017, 4082/2017, 4083/2017  και 4084/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγών των εταιρειών «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – SNACK BAR FAST FOOD – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» και « ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση πίστωσης ύψους 369,52 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την πραγματοποιηθείσα εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις μετ’ αναβολή δικασίμους της 2ας  και  5ης Μαΐου 2017 αναφορικά με τις υποθέσεις εκδίκασης των προσφυγών με ΓΑΚ 22889/2012 Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΟΕ» και της με αριθμό ΓΑΚ 22185/2012 Προσφυγής της Ανώνυμης   Εταιρείας   με   την   επωνυμία   «MARKS   AND    SPENCER

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΝΩΝΥΜΟΣ    ΕΜΠΟΡΙΚΗ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ»    (Εισηγήτρια:

Παναγιωτίδου      Όλγα      -      Αρμόδιος      Αντιδήμαρχος:      Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 4ο : Ψήφιση πίστωσης ύψους 554,28 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την πραγματοποιηθείσα εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τις μετ’ αναβολή δικασίμους της 4ης και 5ης Μαΐου 2017 αναφορικά με τις υποθέσεις εκδίκασης των προσφυγών με ΓΑΚ 23852/2012 και 23845/2012 της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την  επωνυμία  «ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ   Α.Ε»   και   της   με   αριθμό  ΓΑΚ

22186/2012   Προσφυγή   της   Ανώνυμης   Εταιρείας   με   την  επωνυμία

«SEPHORA     ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΑΝΩΝΥΜΟΣ     ΕΜΠΟΡΙΚΗ     ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Όλγα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 434,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην συζήτηση της αίτησης - ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή, μαζί με τους Αλέξη Γαληνό του Σπυρίδωνος και Μαρίας, και τον Φίλιππο  Γαληνό του Σπυρίδωνος και Μαρίας, για τη διόρθωση πρόδηλων Σφαλμάτων στις καταχωρηθείσες εγγραφές στο ΚΑΕΚ 05 035 03 24 010 του Κτηματολογικού Γραφείου Αμαρουσίου αγωγής κατά τη δικάσιμο της 22ης Σεπτεμβρίου 2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο » (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων -  Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 7.912,44 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.02 για την πραγματοποίηση της προμήθειας ετήσιων αδειών χρήσης & ανανέωσης εκδόσεων του προγράμματος GENESIS & εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων για το 2017 (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πραγματοποίησης Δαπάνης – Αίτημα έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΥ) για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης  Γ. Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 8ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 70.974,13 €υρώ για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΔΙΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 9ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 6.027,47€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07    για    την    πραγματοποίηση    της    παροχής    υπηρεσίας

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΒΛΑΒΩΝ   ΤΟΥ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ   ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ


ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 6625» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 10ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 3.881,20€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07    για    την    πραγματοποίηση    της    παροχής    υπηρεσίας

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΒΛΑΒΩΝ   ΤΟΥ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ   ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗO 6369» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ   11ο:    Έγκριση    πραγματοποίησης    της    παροχής   υπηρεσίας

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GENESIS, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»   –

υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πραγματοποίησης της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BPMN ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης - Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσιών «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2017- 2018» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 

 • ΘΕΜΑ 14ο: Αποδοχή δωρεάς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

 

 

Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 14ου )

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κωνσταντίνος Βαφειάδης


 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 

1

α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ

 

1.    Κυρίτση Ιωάννα

 

2.    Μάρα Φωτεινή

 

3.    Φυκίρη Παναγιώτη

 

4.    Σίμου Λαμπρινή

 

5.    Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)

 

6.    Σακισλή Ελένη

 

7.    Τσούτσια Ιωάννη

 

8.    Χρυσοπούλου Αικατερίνη

 

Ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

 

1.   Εγκολφόπουλο Αλκιβιάδη (Άλκη)

 

2.   Πολίτη Κωνσταντίνο

 

3.   Ανδρουτσοπούλου Αθηνά

 

4.  Φαράκλα Κώστα

 

4.  Βήττο Βασίλειο

 

 

 

Ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

2

Κα   Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)

3

Κο     Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1

Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com