Βριλήσσια-Πρόσκληση για την 19η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

2017-04-06 16:07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βριλήσσια, 06 Απριλίου 2017

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθ. Πρωτ: 4647

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

 

 

 

 

Ως πίνακας Αποδεκτών

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την 19η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα . Βερνάρδου 23, την 10η Απριλίου, Μ. Δευτέρα, και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εντολής στο δικηγόρο κ. Κούνα Δημήτριο, προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης των διοικουμένων (άρθρο 20Σ) σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων κατά την εφαρμογή των διατάξεων Ν. 1080/1980 (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 24.281,18€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.02 για την υλοποίηση της προμήθειας & τοποθέτησης ανθοστηλών κ.λ.π. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 19.995,00€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.02 για την υλοποίηση της προμήθειας αναλωσίμων υλικών άρδευσης (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «Απεντόμωση – Μυοκτονία – Οφιοαπώθηση σε Δημοτικά κτήρια, για το έτος 2017» – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πολυετούς Υποχρέωσης και διάθεση πιστώσεων οικ. έτους 2017 για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τα έτη 2017-2018» (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσης - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μαυραγάνης Αλέξιος)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης - Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»– Υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης - Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»– Υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Βαφειάδης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com