Βριλήσσια-30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα

2017-06-08 16:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Βριλήσσια, 08 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ: 8019

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

Ως πίνακας Αποδεκτών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την 30η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Διάθεση πίστωσης για την μίσθωση ακινήτων για  την  κάλυψη στεγαστικών αναγκών  υπηρεσιών του Δήμου ύψους  15.000,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6232.01 και 16.200,00€υρώ σε βάρος του  Κ.Α. 25.6232.01 (Εισηγήτρια: Μπέλμπα Ιωάννα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 • ΘΕΜΑ 2Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 1.481,80 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6615.01    για    την    πραγματοποίηση    της    παροχής    υπηρεσίας «Εκτύπωση αυτοκόλλητων πινακίδων σήμανσης κάδων ανακύκλωσης χάρτου και συλλογής βιοαποβλήτων» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών

- Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 • ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 4Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 5.778,40 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.6264.01    για    την    πραγματοποίηση    της    παροχής    υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 5Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 23.050,00 €υρώ για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου για ένα έτος (15/7/2017 – 15/7/2018)» - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 6Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 3.983,83€υρώ για την πραγματοποίηση της προμήθειας εργαλείων και αναλωσίμων υδραυλικών υλικών για τα συνεργεία αυτεπιστασίας (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 7Ο: Επικύρωση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 8Ο: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  «ΕΡΓΑΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 9Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 8.805,98 €υρώ για την πραγματοποίηση της προμήθειας εξοπλισμού μηχανών, εργαλείων και αναλώσιμων υλικών για την Υπηρεσία Ύδρευσης (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 10Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, FAX, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ» – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ   11Ο:   Έγκριση   πραγματοποίησης   της   παροχής    υπηρεσίας «Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, επιβράβευση κοινού με διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης»– υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 12Ο: Έγκριση δαπάνης καταβολής αποζημίωσης της Τενέ Κωνσταντίνας λόγω συνταξιοδότησης (Εισηγήτρια: Μπέλμπα Ιωάννα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 13Ο:Έγκριση έκδοσης Χ.Ε προπληρωμής για τη δαπάνη πληρωμής τελών Διοδίων Αττικής Οδού
 • ΘΕΜΑ 14o: Eισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στο ΟΤ 341 του Κλεομένη ΤΑΤΑΓΙΑ

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Βαφειάδης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com