Βριλήσσια-23η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα

2017-05-08 11:33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 05 Μαΐου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ: 6064

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

Ως πίνακας Αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για την 23η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 9η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος (Εισηγήτρια: Χίου Ερασμία - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 2Ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 146/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης παροχής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 372,00 ΕΥΡΩ  σε βάρος του Κ.Α. 006111 για την εκτέλεση της παροχής  υπηρεσίας

«Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4οΤμήμα) και παραίτησής του από το δικόγραφο της από 29/7/2016 με αριθμό κατάθεσης 3836/2016 και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 έφεσης του Δήμου Βριλησσίων κατά του Νικολάου Παπαδόπουλου και της με αρ. 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), με αυτοτελές δικόγραφο και αν απαιτηθεί και ενώπιον του Εφετείου κατά την δικάσιμο της 13/3/2018» (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 4ο : Διάθεση πίστωσης ύψους 1.860,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.04 για την πραγματοποίηση της προμήθειας ανεμιστήρων ψυκτικών συγκροτημάτων (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 5.494.44 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.01 για την πραγματοποίηση των «παροχών υπηρεσιών υγείας από ιατρό εργασίας» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 5.123,68 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ   ΟΧΗΜΑΤΟΣ   ΚΗΗ   4357   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ    ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

(Εισηγητής:     Γραφείο           Προμηθειών    -           Αρμόδιος         Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7ο : Διάθεση πίστωσης ύψους 7.272,60 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 6624 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 8ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 2.281,60 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 3661 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 9ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 1.624,40 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6414.01 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Οδικής βοήθειας 2017» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 10ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 11.780,00 €υρώ σε βάρος  του  Κ.Α. 10.7135.05 για την πραγματοποίηση της προμήθειας & εγκατάστασης υαλοπινάκων στο Δημαρχείο (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 11ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 6.162,80 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΥΧ 1174 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Γ. Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 13Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 9.920,00€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.01 για την πραγματοποίηση της προμήθειας μηχανημάτων πρασίνου (χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 14Ο : Διάθεση πίστωσης ύψους 4.997,20€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6142.02 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Καταπολέμηση των κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησσίων» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 15Ο: Ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων» (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Γ. Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 16Ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την  καταβολή αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ 85 και 79α στις : α) Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και β) Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου- υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγήτρια: Μπέλμπα Ιωάννα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 17Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας ετήσιων αδειών χρήσης και ανανέωσης εκδόσεων του προγράμματος GENESIS και εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων για το 2017 – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 1ου  και 2ου)

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Βαφειάδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 

1

α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ

 

1.         Κυρίτση Ιωάννα

 

2.         Μάρα Φωτεινή

 

3.         Φυκίρη Παναγιώτη

 

4.         Σίμου Λαμπρινή

 

5.         Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)

 

6.         Σακισλή Ελένη

 

7.         Τσούτσια Ιωάννη

 

8.         Χρυσοπούλου Αικατερίνη

 

Ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

 

1.   Εγκολφόπουλο Αλκιβιάδη (Άλκη)

 

2.   Πολίτη Κωνσταντίνο

 

3.   Ανδρουτσοπούλου Αθηνά

 

4.  Φαράκλα Κώστα

 

4.  Βήττο Βασίλειο

 

 

 

Ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

2

Κα   Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)

3

Κο     Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1

Γραφείο Δημάρχου


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 03/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 372,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του Κ.Α. 006111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4οΤμήμα) και παραίτησης του από το δικόγραφο της από 29/7/2016 με αριθμό κατάθεσης 3836/2016 και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 έφεσης του Δήμου Βριλησσίων κατά του Νικολάου Παπαδόπουλου και της με αρ. 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), με αυτοτελές δικόγραφο και αν απαιτηθεί και ενώπιον του Εφετείου κατά την δικάσιμο της 13/3/2018»

Ο Νικόλαος Παπαδόπουλος μετά την διακοπή της εργασίας του με τον Δήμο Βριλησσίων την 28/3/2012, όπου εργάζονταν με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου κλάδου ΔΕ Οδηγών Δημοτικής Συγκοινωνίας άσκησε την από 28/6/2012 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2925/2012 αγωγή του, με την οποία ζήτησε να κριθεί, ότι συνδέεται με τον Δήμο Βριλησσίων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και συγχρόνως να υποχρεωθεί ο Δήμος Βριλησσίων να αποδέχεται τις υπηρεσίες του με το καθεστώς σύμβασης εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης ο ανωτέρω είχε ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1485/2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη η αίτησή του.

Επί της ως άνω αγωγής του, εκδόθηκε η με αριθμό 16/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Νικ. Παπαδόπουλου και ειδικότερα 1) αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων συνδέεται με τον εναγόμενο Δήμο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής του (2/1/2007), 2) αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης, 3) υποχρεώθηκε ο Δήμος να απασχολεί τον ενάγοντα στη θέση, την ειδικότητα και με τις αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη  και των λοιπών τυπικών προσόντων του, με απειλή χρηματικής ποινής, ύψους εκατό (100) ευρώ σε βάρος του Δήμου για κάθε μέρα παράβασης της υποχρέωσης αυτής και 4) κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω διάταξη, δηλ. την υποχρέωση του Δήμου να τον απασχολεί.

Ο Δήμος Βριλησσίων ακολούθως άσκησε την από 29/7/2016 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3836/2016 και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 έφεση κατά της ως άνω απόφασης, της οποίας δικάσιμος για την εκδίκαση της, έχει οριστεί η 13/3/2018 ενώπιον του 4ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών.

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου όσον αφορά την παραίτηση από το δικόγραφο και δικαίωμα, της ανωτέρω έφεσης δια της εκπροσώπησης με πληρεξούσιο δικηγόρο απαιτείται η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών   (4οΤμήμα) και παραίτησης του από το δικόγραφο και συγκεκριμένα της από 29/7/2016 με αριθμό  κατάθεσης 3836/2016 και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 έφεσης του Δήμου Βριλησσίων κατά του Νικολάου Παπαδόπουλου και της με αρ. 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με αυτοτελές δικόγραφο και αν απαιτηθεί και ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά  την δικάσιμο της 13/3/2018»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης όπως προκύπτει από τον πίνακα αμοιβών δικηγόρων (ΦΕΚ 208, 2013 Τεύχος Α΄) εκτιμάται στο ποσόν των 300,00€. Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%  ύψους 72,00 €, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 372,00 €. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α.  00.6111 με τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, και η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της παροχής υπηρεσίας, και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής (νυν Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρ. 72 Ν. 3852/10) ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα σχετικά τεύχη.

Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη σύναψη της σύμβασης, έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο : Τεχνικές Προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/ Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 

Εκτιμώμενη αξία

χωρίς ΦΠΑ

Συνολική αξία ΜΕ  ΦΠΑ 24%

 

-           παράσταση-    εκπροσώπηση του      Δήμου

 

 

Βριλησσίων     από      πληρεξούσιο    δικηγόρο

 

 

ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών   για

 

 

την   παραίτηση   από   το   από   29/7/2016  με

 

 

αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3836/2016 και

 

 

αριθ.  πρωτ.  προσδ.  5498/2016  έφεσης  του

 

 

Δήμου  Βριλησσίων     κατά     του      Νικολάου

 

 

Παπαδόπουλου           και       της       με        αρ.            16/2016

300,00 €

(300,00 Χ

απόφασης   του   Μονομελούς Πρωτοδικείου

 

24%)] =372,00

Αθηνών

 

 

-           σύνταξη           και       κατάθεση         του            δικογράφου

 

 

παραίτησης

 

 

-           συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού

 

 

-           έξοδα λήψης φωτοτυπικών αντιγράφων και    για

 

 

έξοδα δακτυλογράφησης υπομνημάτων

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Διάρκεια σύμβασης

Η προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την παραίτηση από το δικόγραφο, της από 29/7/2016 με αριθμό κατάθεσης 3836/2016 και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 έφεσης του Δήμου Βριλησσίων κατά του Νικολάου Παπαδόπουλου και της με αρ. 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Θα εκτελεστεί δε τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 3ο: Εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με τα άρθρα 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 4ο  : Έγγραφα της Σύμβασης:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι, κατά σειρά ισχύος :

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η προσφορά του μειοδότη – αναδόχου

Η απόφαση παροχής εντολής στον πληρεξούσιο δικηγόρο από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

Άρθρο 5ο  : Σύμβαση

Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 7ο  : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει εφ’ άπαξ, μετά την παραίτηση και μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) κατόπιν έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1, Ν. 4152/13).

ΑΡΘΡΟ 8ο  : Κρατήσεις – Φόροι

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 9ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης παροχής εντολής της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Τέλος, από 01/01/2017 ισχύει το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/99070/0026/23-12- 2016 (Α.Δ.Α: 717ΥΗ-61Δ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών περί Ανατροπών και Αναλήψεων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 2 του εν λόγω ΠΔ ορίζεται ότι «2. β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω Π.Δ., ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και να ψηφίζει πίστωση ύψους 372,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησης του Δήμου Βριλησσίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (4οΤμήμα) και παραίτησης του από το δικόγραφο, της από 29/7/2016 με αριθμό  κατάθεσης 3836/2016 και αριθ. πρωτ. προσδ. 5498/2016 έφεσης του Δήμου Βριλησσίων κατά του Νικολάου Παπαδόπουλου και της με αρ. 16/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – διαδικασία εργατικών διαφορών, με αυτοτελές δικόγραφο και αν απαιτηθεί και ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 13/3/2018»

Καθορίζει - εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους της σύμβασης ως αναφέρονται  στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 03/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 4ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 1.860,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.04 για την πραγματοποίηση της προμήθειας ανεμιστήρων ψυκτικών συγκροτημάτων.

Με την αριθμ. 151/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ω3ΝΧΩ9Ρ-0ΙΖ) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια ανεμιστήρων ψυκτικών συγκροτημάτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 360,00€, ήτοι συνολική δαπάνη 1.860,00 ευρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10.6262.04 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικών υλικών για την συντήρηση των εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτηρίων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση  και έγκριση  της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους     1.860,00

€υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5911/03-05-2017, καταχωρήθηκε με αα 197 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 10.6262.04, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΨΨΜ5Ω9Ρ-ΒΧΓ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014  όπως  ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5915/03-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της προμήθειας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 56/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η εν λόγω προμήθεια ταξινομείται υπό  CPV: 39717000-1  με τίτλο " Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού ".

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 1.860,00 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την προμήθεια ανεμιστήρων ψυκτικών συγκροτημάτων.

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 02/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 5ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 5.494.44 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.01 για την πραγματοποίηση των «παροχών υπηρεσιών υγείας από ιατρό εργασίας».

Με την αριθμ. 140/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (AΔΑ: 6ΘΨΣΩ9Ρ-2ΒΒ)  εγκρίθηκε η ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 7.338,94 € και η πραγματοποίηση της δαπάνης για την εκτέλεση των «παροχών υπηρεσιών υγείας από ιατρό εργασίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 5.918,50€ πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 1.420,44€, ήτοι συνολική δαπάνη 7.338,94 ευρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 00.6117.01 με τίτλο «Αμοιβή ιατρού εργασίας» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου με το ποσό των 5.494,44€ και για το έτος 2018 (εντός του οποίου ολοκληρώνεται και η παροχή υπηρεσίας) προβλέπεται η επιβάρυνση του προϋπολογισμού με το υπόλοιπο ποσό των 1.844,50€.

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ύψους 5.494,44 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση), η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5857/02-05-2017, καταχωρήθηκε με α/α 190 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 00.6117.01, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΩΨ1ΛΩ9Ρ-1ΓΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞBΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5861/02-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 49/2017 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό τον CPV: 71317200-5 με τίτλο «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας».

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 5.494,44 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017  για  την αντιμετώπιση  της δαπάνης για   την εκτέλεση   των

«παροχών υπηρεσιών υγείας από ιατρό εργασίας».

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 03/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 6ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 5.123,68 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 4357 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Με την αριθμ. 135/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ψ6Ρ1Ω9Ρ-ΑΘΘ) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΗ  4357  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 4.132,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 991,68 €, ήτοι συνολική δαπάνη 5.123,68 €υρώ.  Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους  2017  και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (ανταποδοτικά).

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση  και έγκριση  της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 5.123,68 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5891/03-05-2017, καταχωρήθηκε με α/α 195 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 20.6263.07, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «6Ρ6ΡΩ9Ρ-32Η», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014  όπως  ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5896/03-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 59/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων»

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 5.123,68 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 4357 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 02/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 7ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 7.272,60 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 6624 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με την αριθμ. 137/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ω5ΜΣΩ9Ρ-5ΤΧ) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΙ  6624  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 5.865,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 1.407,60 €, ήτοι συνολική δαπάνη 7.272,60 €υρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους  2017  και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (ανταποδοτικά).

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση  και έγκριση  της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 7.272,60 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5868/02-05-2017, καταχωρήθηκε με α/α 192 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 20.6263.07, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «Ψ6ΨΥΩ9Ρ-ΟΧ3», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014  όπως  ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5869/02-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 60/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις  (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων»

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 7.272,60 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 6624 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 02/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 8ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 2.281,60 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 3661 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Με την αριθμ. 136/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΔΤΡΩ9Ρ-ΒΔ2) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗΙ  3661    ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 1.840,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 441,60 €, ήτοι συνολική δαπάνη 2.281,60 €υρώ.  Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους  2017  και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (ανταποδοτικά).

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση  και έγκριση  της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 2.281,60 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5871/02-05-2017, καταχωρήθηκε με α/α 193 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 20.6263.07, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «67ΖΛΩ9Ρ-ΜΝΧ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014  όπως  ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5872/02-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 57/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων»

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 2.281,60 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 3661 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 02/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 9ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 1.624,40 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6414.01 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Οδικής βοήθειας 2017»

Με την αριθμ. 141/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6ΔΥΧΩ9Ρ-Β9Σ) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Οδικής  βοήθειας 2017» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 1.310,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 314,40€, ήτοι συνολική δαπάνη 1.624,40 ευρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6414.01 με τίτλο «Υπηρεσία άμεσης βοήθειας και μεταφοράς  βαρέων οχημάτων του Δήμου Βριλησσίων λόγω βλάβης», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση  και έγκριση  της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 1.624,40 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5838/02-05-2017, καταχωρήθηκε με αα 189 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 20.6414.01, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «62Ζ0Ω9Ρ-ΞΓΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014  όπως  ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5844/02-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 32/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 50118000-5 με αντικείμενο «Υπηρεσίες οδικής βοήθειας».

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 1.624,40 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 20.6414.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Οδικής βοήθειας 2017».

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

3614/20-03-2017

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 10ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 11.780,00 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.05 για την πραγματοποίηση της προμήθειας & εγκατάστασης υαλοπινάκων στο Δημαρχείο.

Με την αριθμ. 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΗ99Ω9Ρ-ΗΧΣ) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια & εγκατάσταση υαλοπινάκων στο Δημαρχείο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 9.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 2.280,00€, ήτοι συνολική δαπάνη 11.780,00 €υρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10.7135.05 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων αλουμινίου Δημαρχείου», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση  και έγκριση  της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 11.780,00 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5916/03-05-2017, καταχωρήθηκε με αα 198 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 10.7135.05, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «6Κ67Ω9Ρ-Ψ7Υ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014  όπως  ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5920/03-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της προμήθειας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 64/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του  Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η εν λόγω προμήθεια ταξινομείται υπό  CPV:44221111-6  με τίτλο "Μονάδες διπλών υαλοπινάκων".

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 11.780,00 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.05 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την προμήθεια & εγκατάσταση υαλοπινάκων στο Δημαρχείο.

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 03/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 11ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 6.162,80 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΥΧ 1174 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με την αριθμ. 134/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 69ΛΔΩ9Ρ-ΣΨ4) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΥΥΧ  1174  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  με τη

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 4.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 1.192,80 €, ήτοι συνολική δαπάνη 6.162,80 €υρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους  2017  και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου (ανταποδοτικά).

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση  και έγκριση  της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 6.162,80 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5897/03-05-2017, καταχωρήθηκε με α/α 196 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 20.6263.07, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «7Υ4ΛΩ9Ρ-974», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014  όπως  ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5902/03-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 61/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις  (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων»

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 6.162,80 €υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΥΧ 1174 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 28/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθμός Πρωτοκόλλου:

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Τεχνικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ:

Υποδομών Πόλης

 

ΠΡΟΣ:

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Η μελέτη με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ   ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΣΕ    ΔΗΜΟΤΙΚΑ   ΚΤΗΡΙΑ   ΣΤΟΝ   ΔΗΜΟ    ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκπονείται με βάση την υπ’ αρ. 53/2016 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προϋπολογισμού 14.200,00 € και Φ.Π.Α. 3.266,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 17.466,00 €.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση της αξιοποίησης της γεωθερμίας για την εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δημαρχείο Βριλησσίων (οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23) και στον Α’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 113).

Στα παραδοτέα της υπηρεσίας (μελέτης) είναι η σύνταξη σχετικής έκθεσης αξιολόγησης καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης των έργων εγκατάστασης των συστημάτων γεωθερμίας στα εν λόγω κτήρια, μετά των αντιστοίχων αδειοδοτήσεων. Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα είναι ώριμος για την υποβολή σχετικής πρότασης για χρηματοδότηση των έργων εγκατάστασης των συστημάτων γεωθερμίας, στα δύο αυτά σπουδαία για την πόλη δημοτικά κτήρια, στα πλαίσια των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια, προγραμμάτων που κάθε χρόνο πλέον εξαγγέλλονται τόσο από την Περιφέρεια Αττικής, όσο και από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.).

Με την υπ’ αριθ. 150/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων, (ΑΔΑ: 7ΞΖ2Ω9Ρ-ΧΦΚ), εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης στον μελετητή ΨΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Α' Τάξης στην κατηγορία 14 (Ενεργειακές Μελέτες

Θερμοηλεκτρικές, Υδροηλεκτρικές, Πυρηνικές) (αριθ. μητρώου 17071) με έδρα τη Ν. Κηφισιά, οδός Αιθρίας αριθ. 17, ο οποίος κατέθεσε την αρτιότερη και πιο συμφέρουσα για τον Δήμο προσφορά, ήτοι ποσού δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (12.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 και είναι ύψους 12.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 11282 / 15.09.2016 - ΑΔΑΜ : 16SYMV00005088818 2016-09-15).

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως τις 31.12.2016.

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου: 16952/29.12.2016 αίτηση του, ζητησε να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες. Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων με την υπ’ αριθ. 376/2016 (ΑΔΑ: 7Φ2ΧΩ9Ρ-Τ84Η) απόφαση της ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας της εκπόνησης της μελέτης κατά τέσσερις μήνες (4) δηλαδή μέχρι την 30η  Απριλίου 2017.

Ο ανάδοχος της μελέτης, με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 5782/28.04.2017 αίτηση του, υπέβαλλε στην Υπηρεσία φάκελο παράδοσης τμήματος της μελέτης. Με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 5783/28.04.2017 ζητά να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας παράδοσης της συνολικής μελέτης κατά τρείς (3) μήνες διότι αντιμετωπίζονται καθυστερήσεις στη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα : α) λόγω των ερωτημάτων σχετικών με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χώρων στους οποίους θα υλοποιηθεί η μελετώμενη παρέμβαση και β) λόγω ερωτημάτων σχετικών με τις υφιστάμενες εφαρμοσμένες μελέτες κλιματισμού των χώρων στους οποίους θα υλοποιηθεί η μελετώμενη παρέμβαση (αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής (Γεν. Δνση Ανάπτυξης Περιφ. Ενότητας βόρειου Τομέα Αθηνών). Η ανωτέρω παράταση καθίσταται απαραίτητη διότι η χορήγηση της προαναφερθείσας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα απαιτείται για να συμπληρωθεί ο φάκελος της παράδοσης της μελέτης και να συνταχθούν τα, κατά τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, τεύχη δημοπράτησης του υπό μελέτη έργου.

Για τους παραπάνω λόγους, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 (Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα) του Ν-3316/05 (ΦΕΚ- 42/Α/22-2-05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία : «Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊστάμενης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή), ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου…»

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησσίων με την οποία να:

Εγκρίνεται: η παράταση της προθεσμίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ       ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ           ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ            ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι την 31η Ιουλίου 2017 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 (Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα) του Ν-3316/05 (ΦΕΚ-42/Α/22-2-05) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

Με Εντολή Δημάρχου ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 04/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 13o: Διάθεση πίστωσης ύψους 9.920,00€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.01 για την πραγματοποίηση της προμήθειας μηχανημάτων πρασίνου (χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.)

Με την αριθμ. 155/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.:6Δ2ΞΩ9Ρ-ΘΟ3) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου (χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 1.920,00€, ήτοι συνολική δαπάνη 9.920,00 ευρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 35.7135.01 με τίτλο «Προμήθεια αλυσοπρίονων, χλοοκοπτικών μηχανών, θαμνοκοπτικών, φυσητήρων και λοιπών μηχανημάτων πρασίνου», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 9.920,00€υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5989/04-05-2017, καταχωρήθηκε με α/α 199 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 35.7135.01, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «62ΒΦΩ9Ρ-ΠΓ9», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5997/04-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της προμήθειας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 46/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η εν λόγω προμήθεια ταξινομείται υπό CPV:16000000-5 με τίτλο "Γεωργικά Μηχανήματα" με συμπληρωματικό κωδικό FG18-3 «Για χρήση στην κηπουρική».

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 9.920,00€υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου (χορτοκοπτικά, χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.).

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 04/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 14ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 4.997,20€υρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6142.02 για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «Καταπολέμηση των κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησσίων»

Με την αριθμ. 153/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.:6ΠΕΞΩ9Ρ-1ΗΕ) εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Καταπολέμηση των κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησσίων» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 4.030,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) το ποσόν των 967,20€, ήτοι συνολική δαπάνη 4.997,20 ευρώ. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6142.02 με τίτλο «Εργασία καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Βριλησσίων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Η ανωτέρω απόφαση αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.).

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 4.997,20€υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 6008/04-05-2017, καταχωρήθηκε με α/α 200 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 20.6142.02, και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «7Ζ2ΘΩ9Ρ-ΞΣ9», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6010/04-05-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 38/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η εν λόγω υπηρεσία ταξινομείται υπό CPV:90922000-6 με τίτλο "Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων».

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και η πληρωμή του αναδόχου απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 4.997,20€υρώ. σε βάρος του Κ.Α. 20.6142.02  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Καταπολέμηση των κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησσίων».

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια,  05 / 05 / 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6037

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση      : Δημ. Βερνάρδου 23

152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Πληροφορίες : Λογοθέτης Βασίλειος – Μουστάκα Μαρία Τηλέφωνα : 213 2050570, 213 2050538 - 536

Fax      : 210 6825229

email    : vassilis.lo@vrilissia.gr           - moustaka.m@vrilissia.gr

ΘΕΜΑ 15Ο: Ανάθεση της μελέτης «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, με την υπ’ αριθ. 303/2015 (ΑΔΑ : 7ΒΠ7Ω9Ρ- ΒΩΕ) Απόφασή της ενέκρινε τους όρους της Προκήρυξης Διαγωνισμού Ανοιχτής Διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων» προεκτιμώμενης αμοιβής 214.077,43 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις.

Περιοχή μελέτης είναι η περιοχή Πάτημα του Δήμου Βριλησσίων και βασικό αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός συνδυασμένου συστήματος αγωγών και διατάξεων ανάσχεσης που περιλαμβάνει : Δευτερεύον δίκτυο ομβρίων, Διατάξεις ανάσχεσης, Διατάξεις εκκένωσης των διατάξεων ανάσχεσης και Σύνδεση του συνδυασμένου δικτύου και διατάξεων ανάσχεσης προς τον αποδέκτη συλλεκτήρα αγωγό. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού θα συνταχθούν τα απαραίτητα για τη δημοπράτηση του έργου Τεύχη Δημοπράτησης των έργων και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν η 19-01-2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΜΕ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 303/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΠ7Ω9Ρ-ΒΩΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελείται από τους κ.κ.:

Λογοθέτη Βασίλειο, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό (Π.Ε.), Προϊστάμενο του Τμήματος Υποδομών Πόλης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως Πρόεδρο,

Μουστάκα Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό (Τ.Ε.), υπάλληλο του Τμήματος Υποδομών Πόλης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως Μέλος,

Μπούρα Κωνσταντίνο, Μηχανικό Περιβάλλοντος, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. ως Μέλος, (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.  15078/09.07.2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.).

Οι συμμετοχές ήταν οι εξής:


ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Σ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

1

Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε

«ΡΟΗ» Ε.Ε.

 

603/18-1-2016

 

2

 

ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ

 

639/19-1-2016

 

3

ΥΔΡΑΚΤΙΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

651/19-1-2016

 

4

 

Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ»

 

660/19-1-2016

 

Οι φάκελοι συμμετοχής και των τεσσάρων (4) συμμετοχών, θεωρήθηκε, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, ότι υποβλήθηκαν εμπροθέσμως, αφού υποβλήθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου πριν από την λήξη της προθεσμίας που έθετε η προκήρυξη του διαγωνισμού (ώρα 11:00 π.μ.  της 19/01/2016).

Στην συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν στην αρίθμηση (κατά τον παρασχεθέντα αριθμό πρωτοκόλλου) και μονογραφή των φακέλων των τεσσάρων (4) συμμετοχών, στο άνοιγμα των φακέλων αυτών και στην αρίθμηση και μονογραφή των τριών επί μέρους φακέλων κάθε συμμετοχής, δηλαδή του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Σε κάθε φάκελο διαπιστώθηκε η αναγραφή των απαιτουμένων από το άρθρο 3 της Προκήρυξης της μελέτης στοιχείων, δηλαδή του περιεχομένου (τίτλου) του φακέλου και της επωνυμίας των διαγωνιζόμενων.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και των τεσσάρων (4) συμμετοχών ευρέθησαν σφραγισμένοι ασφαλώς, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας κάθε μίας συμμετοχής, δηλαδή:

Στην πληρότητα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά το άρθρο 21

Στο δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία κατά το άρθρο 18

Στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κατά το άρθρο 19 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Από τον έλεγχο των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των τεσσάρων (4) συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, προέκυψε ότι όλες οι συμμετοχές είναι έγκυρες.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2426/01-03-2016 ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Βριλησσίων, ενημέρωσε ότι η επιτροπή του διαγωνισμού εξέδωσε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Προκήρυξης του διαγωνισμού, ενστάσεις κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων   ημερών,   αρχομένης   από   την   επομένη   της   ημερομηνίας   ανακοίνωσης, της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης του εν λόγω πρακτικού, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00.

Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου η με αριθμό πρωτοκόλλου: 2629 / 07.03.2016 ένσταση από την εταιρία μελετών ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ, ε την οποία εγείρεται θέμα ως προς αν οι διαγωνιζόμενες εταιρίες Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  «ΡΟΗ»  Ε.Ε  και  ΥΔΡΑΚΤΙΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διαθέτουν την κατά το Άρθρο 20, παράγραφο 20.1 της Προκήρυξης του διαγωνισμού Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα, η Επιτροπή Διαγωνισμού επανεξέτασε τους φακέλους δικαιολογητικών των ανωτέρω συμμετεχόντων.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των φακέλων και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4.6 της προκήρυξης της μελέτης στο οποίο αναφέρεται ότι «…πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα του φακέλου “Δικαιολογητικών Συμμετοχής” και νομιμότητα των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να “αποσαφηνίσουν” ή να “συμπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία…», η Επιτροπή Διαγωνισμού κάλεσε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10998/8-9- 2016 έγγραφο, τις εταιρίες Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΡΟΗ» Ε.Ε και ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία συνοδευόμενα από σχετικό υπόμνημα με τα οποία να απαντούν στα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα που τους αφορούν, εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του παρόντος εγγράφου, ήτοι έως την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016.

Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου τα κάτωθι :

Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 11270 / 15.09.2016 έγγραφο, συνοδευόμενο από σχετικό φάκελο, από την εταιρία μελετών ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (συνημμένο 1)

Το με αριθμό πρωτοκόλλου: 11369 / 15.09.2016 έγγραφο από την εταιρία μελετών Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. («ΡΟΗ» Ε.Ε.) (συνημμένο 2)

Την Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2016 και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 στο Δημαρχείο Βριλησσίων (οδός Δ. Βερνάρδου 23) συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού σε κλειστές συνεδριάσεις για την εξέταση της ενστάσης κατά του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, προκειμένου να υποβάλει σχετική εισήγηση προς την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή.

Η επιτροπή διαγωνισμού αφού εξέτασε την υποβληθείσα ένσταση αποφάνθηκε και εισηγήθηκε ομόφωνα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων και η τελευταία ως Προϊστάμενη Αρχή να αποφασίσει επί της υποβαλλόμενης ένστασης λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Βριλησσίων  με  την  υπ’  αριθ.  244/2016  απόφαση  της,

ομόφωνα : Α)

κάνει αποδεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 2629 / 07.03.2016 ένσταση από την εταιρία μελετών ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ως προς το τμήμα της που αφορά την συμμετοχή στο διαγωνισμό της εταιρίας Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΡΟΗ» Ε.Ε αποκλείει την εταιρία Β. ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΡΟΗ» Ε.Ε  από την συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, διότι θεωρεί ότι δεν διαθέτει την κατά το άρθρο 20, παράγραφος 20.1 της Προκήρυξης του διαγωνισμού απαιτούμενη τεχνική ικανότητα για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό

Β)

Κάνει αποδεκτά τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε η σύμπραξη εταιριών ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και τα προσαρτά, ως αναπόσπαστο μέρος, στον φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής τους απορρίπτει την με αριθμό πρωτοκόλλου 2629 / 07.03.2016 ένσταση από την εταιρία μελετών ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ως προς το τμήμα της που αφορά την συμμετοχή στο διαγωνισμό της σύμπραξης εταιριών ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, διότι τα υποβαλλόμενα συμπληρωματικά στοιχεία στοιχειοθετούν επαρκώς την απαιτούμενη κατά το αρ. 20 παρ. 20.1. της Προκήρυξης, τεχνική ικανότητα της σύμπραξης εταιριών ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν ασκήθηκε ουδεμία προσφυγή ή ένσταση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού οριστικοποίησε το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού.

Την 8η Νοεμβρίου 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων η Επιτροπή Διαγωνισμού με σκοπό το άνοιγμα και την αξιολόγηση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε κλειστές συνεδριάσεις την Τρίτη 15/11/2016, την Δευτέρα 12/12/2016 και την 27/03/2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων (επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 – 15235 Βριλήσσια), και προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των «Τεχνικών Προσφορών» των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατέληξε ομόφωνα στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών ως εξής :

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Βαθμολογία Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς

1

ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ

639/19-1-2016

89,96

 

2

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

– ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

651/19-1-2016

 

91,41

3

Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ»

660/19-1-2016

96,10

 

Με την Αριθ. Πρωτ. 3893 / 27.03.2017 έγγραφη ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας ανακοινώθηκε ότι

: αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ που αφορά στον διαγωνισμό και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Προκήρυξης του διαγωνισμού, ενστάσεις κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης, της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης του εν λόγω πρακτικού, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00.

Κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00, χωρίς την υποβολή  εμπρόθεσμης ένστασης από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η επιτροπή του διαγωνισμού οριστικοποίησε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ IΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης.

Στη συνέχεια ορίστηκε σύμφωνα με το αρ. 4.5 της Προκήρυξης, ως ημερομηνία για την αποσφράγιση και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του εν θέματι διαγωνισμού, η Πέμπτη 20 Απριλίου 2017, και ώρα 8:00 π.μ., σε ανοικτή συνεδρίαση στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Την 20 Απριλίου 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων (επί της οδού Δημ. Βερνάρδου 23 – 15235 Βριλήσσια), η Επιτροπή Διαγωνισμού ώστε να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής προσφοράς.

Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι φάκελοι ήσαν ασφαλώς κλεισμένοι και σφραγισμένοι. Σε κάθε φάκελο διαπιστώθηκε η αναγραφή των απαιτουμένων από το άρθρο 3 και το άρθρο 21 της Προκήρυξης της μελέτης στοιχείων, δηλαδή του περιεχομένου (τίτλου) του φακέλου και της επωνυμίας των διαγωνιζόμενων. Οι Οικονομικές Προσφορές ήσαν υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων. Κατά συνέπεια η Επιτροπή Διαγωνισμού θεώρησε και τις τρείς «Οικονομικές Προσφορές» πλήρεις, ορθές και παραδεκτές, προέβη δε στην καταχώρησή τους στο παρόν Πρακτικό υπ’ αριθ. ΙΙΙ.

Σύμφωνα με τους φακέλους οικονομικών προσφορών και το περιεχόμενο συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν τις ακόλουθες οικονομικές προσφορές (σύμφωνα με την παρατήρηση που αναγράφεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα Ευρώ) :

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

κατά τον παρασχεθέντα αριθμό πρωτοκόλλου

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

 

 

 

Ο.Π. %

 

 

 

 

 

Ο.Π. (€)

1

ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ

80,00%

42.816,00

2

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

74,50%

54.590,00

3

Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ»

78,98%

45.000,00

Οι οικονομικές προσφορές και των τριών συμμετοχών κρίνονται παραδεκτές αφού:

α) Δεν δηλώνονται διαφορετικές ποσότητες φυσικού αντικειμένου από τις οριζόμενες στα τεύχη του διαγωνισμού ιδίως στην ανάλυση της προεκτιμώμενης αμοιβής.

β) Είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ. 21.8 της Προκήρυξης της μελέτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Προκήρυξης της μελέτης (παρ. 22.1.2.) ακολουθεί η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών, αφού κρίθηκαν όλες παραδεκτές, σε εκατονταβάθμια κλίμακα, και γίνεται η στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου. Η  βαρύτητα της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού ορίζεται σε Β3=25%

Η βαθμολογία U.Ο.Π. της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ προκύπτει από τον λόγο της χαμηλότερης υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς ΟΠmin προς την οικονομική αυτή προσφορά ΟΠ ως εξής:

U O.Π. = 100 x Ο.Π. min / Ο.Π.

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Χαμηλότερη   Οικονομική   Προσφορά   Ο.Π.   είναι   αυτή   της   υπ’   αριθ. 1 συμμετοχής (ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ), ποσοστού 80.00% ήτοι ποσού 42.816,00 €

Κατά συνέπεια οι σταθμισμένες προσφορές (U) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό διαμορφώνονται σύμφωνα με το ακόλουθο πίνακα :

 

 

 

 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

κατά τον παρασχεθέντα αριθμό πρωτοκόλλου

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο.Π. %

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο.Π. (€)

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U Ο.Π.

= 100 * O.Π.min / Ο.Π.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ U Τ.Π.

 

 

 

 

 

 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ U

= U.Τ.Π. * 75% + U.Ο.Π. * 25%

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

με βάση την σταθμισμένη βαθμολογία U

 

 

1

 

 

ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ

 

 

80,00%

 

 

42.816,00

 

 

100,00

 

 

89,96

 

 

92.47

 

 

2

 

 

2

 

ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ – ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

74,50%

 

 

54.590,00

 

 

78,43

 

 

91,41

 

 

88.17

 

 

3

 

 

3

 

Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

«ΥΔΡΟΝΟΜΗ»

 

 

78,98%

 

 

45.000,00

 

 

95,15

 

 

96,10

 

 

95.86

 

 

1


Κατά συνέπεια η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά της τρίτης (3ης) συμμετοχής, δηλαδή του Μελετητικού Γραφείου Μ.ΑΦΤΙΑΣ - Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ» που συγκεντρώνει την μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (U) ήτοι 95,86 μονάδες.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5304/20-04-2017 ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής του Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων, ενημέρωσε ότι η επιτροπή του διαγωνισμού εξέδωσε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ και ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Προκήρυξης του διαγωνισμού (παρ. 4.8) ενστάσεις κατά του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του διαγωνισμού υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, αρχομένης από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης, της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης του εν λόγω πρακτικού, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00.

Κατόπιν της παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00, χωρίς την υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, η επιτροπή του διαγωνισμού οριστικοποίησε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙII του διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 5.1 της προκήρυξης του Διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται : «Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής περί ανάθεσης της μελέτης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού», εισηγούμεθα ομόφωνα την λήψη σχετικής Απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να :

Εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο:

«Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων», προεκτιμώμενης αμοιβής 214.077,43 € (πλέον Φ.Π.Α.),

στο Μελετητικό Γραφείο Μ. ΑΦΤΙΑΣ - Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΥΔΡΟΝΟΜΗ», που συγκεντρώνει την μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (U) ήτοι 95,86 μονάδες και υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 22.2 της Προκήρυξης της μελέτης.

Βριλήσσια, 05 Μαΐου 2017 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάθεση της μελέτης

“ Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων ”

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Λογοθέτης Βασίλειος

Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός


Τα Μέλη

Μπούρας Κωνσταντίνος         Μουστάκα Μαρία

Μηχανικός Περιβάλλοντος      Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 05/05/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την καταβολή αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ 85 και  79α  στις: α) Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και β) Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου- υποβολή αιτήματος  έκδοσης Α.Α.Υ.

Mε την υπ’ αριθμ. 44/1996 Πράξη Προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 553/1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και μετεγράφηκαν νόμιμα, απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά λόγω ρυμοτομίας οι εδαφικές προεκτάσεις στα υπ’ αριθμ. 85 και  79α  Ο.Τ.  του Δήμου  Βριλησσίων, στην οδό Αυλίδος (θέση Βάθια ή Λούτσες), που αποτυπώνεται στο  συνοδεύον  αυτή (Πράξη) τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονος μηχανικού Μ.Χρυσικόπουλου.

Σύμφωνα με την Πράξη αυτή καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι και υπόχρεοι αποζημίωσης, μεταξύ δε αυτών, ο Δήμος Βριλησσίων υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τον Δημήτριο Τσαγδή για την έκταση που περιλαμβάνεται με τα στοιχεία 24-25-26-27-24 του άνω διαγράμματος, εμβαδού 177,60  τ.μ.

Μεταξύ των απαλλοτριωμένων ακινήτων, περιλαμβάνεται και ένα ακίνητο (οικόπεδο) εμβαδού 234 τ.μ. που βρίσκεται στο 79α Ο.Τ., το οποίο ανήκε στον Δημήτριο Τσαγδή, ο οποίος απεβίωσε στις 5.10.2007 και κληρονομήθηκε δυνάμει διαθήκης από τις α) Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και β) Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου, κατά το ½ εξ αδιαιρέτου η καθεμιά, οι οποίες απεδέχθησαν την κληρονομιά, μεταξύ των οποίων και το άνω  οικόπεδο.

Οι παραπάνω, δικαιούχοι πλέον της απαλλοτρίωσης λόγω κληρονομικής διαδοχής, με αίτησή τους στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών ζήτησαν τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για το ανωτέρω ακίνητο, το οποίο με την 5439/2015 απόφασή του καθόρισε προσωρινή τιμή μονάδος το ποσό των 500 ευρώ ανά   τ.μ.

Για την  είσπραξη  της οφειλής  από τους υπόχρεους, μεταξύ των οποίων και  τον Δήμο Βριλησσίων, ζήτησαν να αναγνωρισθούν δικαιούχοι αυτής της αποζημίωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο με την 257/2016 απόφασή του, αναγνώρισε δικαιούχους της ανωτέρω αποζημίωσης την Γρηγορία Μπαχούρου και Κυριακή Τσαγδή.

Με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1550/7.2.2017 η Γρηγορία Μπαχούρου  του Θεμιστοκλή  και   η Κυριακή  Τσαγδή  του  Γεωργίου,   υπέβαλαν   αίτημα  στο Δήμο Βριλησσίων, για την καταβολή αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση, λόγω ρυμοτομίας, όπως καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδος με την υπ’ αριθμ. 5439/2015 απόφασή του Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών.

Με την υπ αριθμ. 138/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής (Α.Δ.ΑΨΙΓΧΩ9Ρ- ΝΧ0) εγκρίθηκε η δαπάνη και ψήφιση πίστωσης προκειμένου να ανατεθεί σε δικηγόρο σύνταξη γνωμοδότησης σχετική με το υπ’ αριθμ. πρωτ 1550/7.2.2017 αίτημα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του  Δήμου.

Με την υπ’ αριθμ. 145/2017 απόφαση της Οικ. Επιτροπής (Α.Δ.Α 7ΚΓ0Ω9Ρ- Τ3Υ) παραχωρήθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο κ.  Μιχαήλ  Νοτάρη να γνωμοδοτήσει  επί του υπ’ αριθμ. πρωτ 1550/7.2.2017   αιτήματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στις 5/5/2017 ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ Νοτάρης κατέθεσε γνωμοδότηση η οποία αναφέρει ότι: «ο Δήμος Βριλησσίων έχει την δυνατότητα να αποζημιώσει τις ανωτέρω Γρηγορία Μπαχούρου  του  Θεμιστοκλή και η Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου και να καταβάλλει σε αυτές το καθορισθέν ποσό, το οποίο ανέρχεται σε 88.800,00€ και ειδικότερα κατά το ήμισυ στην καθεμία, σύμφωνα με την κληρονομική τους μερίδα, όπως αναφέρεται και  στην απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Γνωμοδοτεί ότι πρέπει να καταβληθεί η ανωτέρω αποζημίωση στις δικαιούχους αυτές και εισηγείται την καταβολή του ποσού των 60.000,00€ στις Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και η Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου σε δύο δόσεις. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί μετά την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών επί της αίτησης τους για  τον  καθορισμό οριστικής τιμής   μονάδος αποζημίωσης».

Το ποσό της αποζημίωσης Θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού   έτους   2017   και   συγκεκριμένα   τον   Κ.Α.   40.7111.02   με τίτλο «Αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης στο Ο.Τ 85 και  79α  για  την εφαρμογή του σχεδίου Πόλης », όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωσης, ύψους 100.000,00€.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12- 2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του  φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  διάταγμα (αρ.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης συνολικού ύψους 60.000,00€ για την καταβολή αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ 85 και 79α στις : α) Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και β) Κυριακής Τσαγδή του Γεωργίου . Το εν λόγω ποσό θα καταβληθεί κατά το ήμισυ στις δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις το δε υπόλοιπο  θα  καταβληθεί μετά  την έκδοση της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών  επί  της  αίτησης τους για τον καθορισμό οριστικής τιμής  μονάδος  αποζημίωσης

Καθορίσει  το τρόπο καταβολής των δόσεων

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βριλήσσια, 05/05/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 17Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας ετήσιων αδειών χρήσης και ανανέωσης εκδόσεων του προγράμματος GENESIS και  εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων για το 2017 – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Βριλησσίων, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 όπου ορίζεται ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της  εγγύτητας,  με  στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή  βελτίωση  των  συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, ο Δήμος διαθέτει πλήρες μηχανογραφικό σύστημα για την υποστήριξη των υπηρεσιών του, όπως για παράδειγμα είναι η παραγωγή εγγράφων, το πρωτόκολλο, η λειτουργία του λογιστηρίου, η παρακολούθηση των παρουσιών του προσωπικού, η εκπόνηση μελετών και σχεδίων, έκδοση λογαριασμών ύδρευσης κλπ. και γενικά για την υποστήριξη όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του προς επιβλέποντες φορείς και το κεντρικό κράτος, μέσω αναφορών και παροχής στοιχείων, όπως π.χ. οικονομικά δεδομένα, τηλεπικοινωνιακά τέλη, στοιχεία δημοτολογίου  κλπ. τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας στις οποίες υπόκειται θεσμικά, όπως για παράδειγμα οι αναρτήσεις στην πλατφόρμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών, για παράδειγμα μέσω της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενημέρωσης από τη δικτυακή πύλη  κλπ. την ενημέρωση και επικοινωνία των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα μέσω χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η επικοινωνία με άλλους φορείς και η  ανταλλαγή αρχείων  αναγκαίων για την εργασία κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να καταστεί εφικτή πλέον η διεκπεραίωση των παραπάνω λειτουργιών, ο Δήμος διαθέτει σημαντικό όγκο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (hardware), όπως είναι εξυπηρετητές, υπολογιστές, εκτυπωτές, συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, συστήματα καταγραφής στοιχείων προσέλευσης-αποχώρησης υπαλλήλων, δρομολογητές, μεταγωγείς, τηλεφωνικά κέντρα, οθόνες ενημέρωσης πολιτών κλπ. ένα ευρύ σύνολο εφαρμογών λογισμικού (software) που υποστηρίζει πρακτικά το σύνολο των αναγκών του τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, φυσικά και νοητά δίκτυα  κλπ. και παράλληλα ο Δήμος συνδέεται με ένα σύνολο δημόσιων υποβάθρων για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του όπως είναι η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΚΗΜΔΗΣ  κλπ.

Η υποδομή προκειμένου να είναι λειτουργική, είναι αναγκαίο να ανανεώνεται μέσω νέων προμηθειών όποτε  εμφανίζονται  μη επισκευάσιμες βλάβες ή απαξιώνεται και καθίσταται πρακτικά άχρηστη, λόγω παλαιότητας, νέων τεχνικών απαιτήσεων κλπ. και αυτό ισχύει και τον εξοπλισμό  και για το λογισμικό συντηρείται και να υποστηρίζεται με όποια εργασία, ενέργεια τεχνικά απαιτείται ανά περίπτωση ενημερώνεται μέσω νέων εκδόσεων που ο Δήμος πρέπει να προμηθεύεται και να ενσωματώνει εκπαιδεύονται και να υποστηρίζονται -όποτε είναι αναγκαίο- οι υπάλληλοι/χρήστες.

Το λογισμικό που διαθέτει ο Δήμος είναι «έτοιμο» όπου ο Δήμος έχει δικαιώματα χρήσης και όχι παρέμβασης. Δηλαδή, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένου και  του λογισμικού πρόκειται για λογισμικό του οποίου οι δημιουργοί, που έχουν διατηρήσει την κυριότητα του πηγαίου κώδικά τους καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σ’ αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, που περιγράφεται στην αριθμ. 53/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι αναγκαία η προμήθεια αδειών χρήσης και νέων εκδόσεων για το 2017, α) του προγράμματος GENESIS της εταιρείας Singular Logic, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και β) της πλατφόρμας Oracle Business Inteligence (BI), η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή αναφορών.

Αναλυτικότερα το είδος της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην ανωτέρω μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν   καταχώρησης   πρωτογενούς   αιτήματος,   για   την   πραγματοποίηση της

«Προμήθειας ετήσιων αδειών χρήσης και ανανέωσης εκδόσεων του προγράμματος GENESIS και εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων για το 2017» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «17REQ006117741», διαβιβάσθηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5703/28-04-2017 έγγραφο, η υπ' αριθμ. 53/2017 μελέτη, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) το υπό προμήθεια είδος ταξινομείται υπό  CPV:48000000-8  με τίτλο "Πακέτα λογισμικού και συστήματα  πληροφορικής".

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 6.381,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 1.531,44€, ήτοι συνολική δαπάνη  7.912,44€υρώ.

Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10.7134.02 με τίτλο «Προμήθεια αδειών χρήσης, έτοιμων πακέτων λογισμικού και ανανεωμένων εκδόσεων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους  πόρους.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διάταγμα (αρ.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης για την Προμήθεια ετήσιων αδειών χρήσης και ανανέωσης εκδόσεων του προγράμματος GENESIS και εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων για το 2017, με απευθείας ανάθεση.

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.