Βριλήσσια-21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα θέματα

2017-04-25 17:21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βριλήσσια, 24 Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ: 5369

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Προς:

Ως πίνακας Αποδεκτών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για την 21η/2017 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, την 28η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ    1ο:    Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΛΑΒΩΝ  ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΥΧ 1174 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»-υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)

 • ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ    ΚΗΗ    4357    ΤΟΥ    ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ .(Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ    3ο:  Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΗΙ 3661 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ    4ο:   Έγκριση    πραγματοποίησης    της    παροχής    υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΒΛΑΒΩΝ   ΤΟΥ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ   ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 6624 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 310,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες σύνταξης γνωμοδότησης, επί του από 7.2.2017 αιτήματος για την καταβολή αποζημιώσεως από Θεμιστοκλή και β) Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου, με βάση την καθορισθείσα προσωρινή τιμή μονάδος με την υπ’ αριθμόν 5439/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών». (Εισηγητής: Γραφείο Διεκπεραίωσης Δικαστικών Υποθέσεων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών για το Δήμο Βριλησσίων- υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης – Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσιών «Υγείας από γιατρό εργασίας» - Υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας οδικής βοήθειας 2017 – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 9Ο : Διάθεση πίστωσης ύψους 7.294,92 €υρώ για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Εισηγητής: Γραφείο Προμηθειών - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος)
 • ΘΕΜΑ 10Ο : Ανάθεση σε Δικηγόρο του χειρισμού των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση με την υπόθεση Energa-Hellas Power: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 246.150,18 ευρώ σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική  ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προσκληθείσας περιουσιακής ζημιάς του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.τ.λ.) 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.τ.λ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς  ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.
 • ΘΕΜΑ 11Ο: Διάθεση πίστωσης ύψους 16.405,20 ευρώ για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας « ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».

Συνημμένα: Εισηγήσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να γνωστοποιηθεί στα μέλη της επιτροπής. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται σε περίπτωση απουσίας τους να ενημερώνουν τα αναπληρωματικά τους.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Βαφειάδης


 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

 

1

α. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ

 

1.    Κυρίτση Ιωάννα

 

2.    Μάρα Φωτεινή

 

3.    Φυκίρη Παναγιώτη

 

4.    Σίμου Λαμπρινή

 

5.    Πορφύρη Ελευθερία (Θάλεια)

 

6.    Σακισλή Ελένη

 

7.    Τσούτσια Ιωάννη

 

8.    Χρυσοπούλου Αικατερίνη

 

Ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

β. Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.

 

1.   Εγκολφόπουλο Αλκιβιάδη (Άλκη)

 

2.   Πολίτη Κωνσταντίνο

 

3.   Ανδρουτσοπούλου Αθηνά

 

4.  Φαράκλα Κώστα

 

4.  Βήττο Βασίλειο

 

 

 

Ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

2

Κα   Οικονομίδου Λένα (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου)

3

Κο     Πίππα Ιωάννη (για τήρηση πρακτικών)

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1

Γραφείο Δημάρχου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια, 21/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ  ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΥΥΧ  1174  ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. I περ. β4του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως ισχύει,  στις  αρμοδιότητες των Δήμων στον τομέα Περιβάλλοντος συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων…»

Σκοπός της παροχής υπηρεσίας είναι η επισκευή του προαναφερθέντος οχήματος σημειώνοντας ότι (α) το συγκεκριμένο όχημα  ακινητοποιήθηκε  λόγω  απρόβλεπτου γεγονότος (βλάβη) και (β) το όχημα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου και τυχόν παρατεταμένη ακινητοποίησή του εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία, καθώς ο υπόλοιπος στόλος του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη του κενού που προκαλείται για την καθημερινή, προγραμματισμένη  αποκομιδή.

Αναλυτικότερα η αρμοδιότητα του Δήμου, η σκοπιμότητα υλοποίησης, η δραστηριότητα που εξυπηρετείται και το είδος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην αριθμ. 61/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Κατόπιν καταχώρησης πρωτογενούς αιτήματος, για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΥΧ 1174 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του Δήμου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «17REQ006086505», διαβιβάσθηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5321/21-04-2017 έγγραφο, η υπ' αριθμ. 61/2017 μελέτη, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων».

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349Β/27-03-1975) και του Ν.Δ. 2396/1953 .

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 4.970,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 1.192,80 €, ήτοι συνολική δαπάνη 6.162,80 €υρώ.

Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά τέλη) του  Δήμου.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

 • Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του  φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)
 • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  διάταγμα (αρ.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει   την   πραγματοποίηση   δαπάνης   για   την   παροχή   υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΥΥΧ   1174ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια, 21/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

 

Την Οικονομική Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΗΗ  4357  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  -υποβολή  αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. I περ. β4του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως ισχύει,  στις  αρμοδιότητες των Δήμων στον τομέα Περιβάλλοντος συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων…»

Σκοπός της παροχής υπηρεσίας είναι η επισκευή του προαναφερθέντος οχήματος σημειώνοντας ότι (α) το συγκεκριμένο όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (βλάβη) και (β) το όχημα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου και τυχόν παρατεταμένη ακινητοποίησή του εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία, καθώς ο υπόλοιπος στόλος του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη του κενού που προκαλείται για την καθημερινή, προγραμματισμένη  αποκομιδή.

Αναλυτικότερα η αρμοδιότητα του Δήμου, η σκοπιμότητα υλοποίησης, η δραστηριότητα που εξυπηρετείται και το είδος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην αριθμ. 59/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Κατόπιν καταχώρησης πρωτογενούς αιτήματος, για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 4357 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του Δήμου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «17REQ006085003», διαβιβάσθηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5275/20-04-2017 έγγραφο, η υπ' αριθμ. 59/2017 μελέτη, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων».

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349Β/27-03-1975) και του Ν.Δ. 2396/1953 .

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 4.132,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 991,68 €, ήτοι συνολική δαπάνη 5.123,68 €υρώ.

Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά τέλη) του  Δήμου.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

 • Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του  φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)
 • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  διάταγμα (αρ.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει   την   πραγματοποίηση   δαπάνης   για   την   παροχή   υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΒΛΑΒΩΝ    ΤΟΥ    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ    ΟΧΗΜΑΤΟΣ     ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   ΚΗΗ  4357   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια, 19/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΚΗΙ  3661  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»  -υποβολή   αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. I περ. β4του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως ισχύει,  στις  αρμοδιότητες των Δήμων στον τομέα Περιβάλλοντος συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων…»

Σκοπός της παροχής υπηρεσίας είναι η επισκευή του προαναφερθέντος οχήματος σημειώνοντας ότι (α) το συγκεκριμένο όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (βλάβη) και (β) το όχημα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου και τυχόν παρατεταμένη ακινητοποίησή του εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία, καθώς ο υπόλοιπος στόλος του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη του κενού που προκαλείται για την καθημερινή, προγραμματισμένη  αποκομιδή.

Επίσης, λόγω της φύσης μίας από τις βλάβες (δυσλειτουργία  -  βλάβη  στο κλειδί με immobilizer του οχήματος), είναι απαραίτητο, εφόσον το όχημα δεν  μπορεί να επισκευαστεί στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο, αυτό να μεταφερθεί με τη βοήθεια Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων, στο συνεργείο του Ανάδοχου Οικονομικού Φορέα. Τα έξοδα της μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο Οικονομικού Φορέα.

Αναλυτικότερα η αρμοδιότητα του Δήμου, η σκοπιμότητα υλοποίησης, η δραστηριότητα που εξυπηρετείται και το είδος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην αριθμ. 57/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Κατόπιν καταχώρησης πρωτογενούς αιτήματος, για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 3661 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του Δήμου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «17REQ006051915», διαβιβάσθηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4865/10-04-2017 έγγραφο, η υπ' αριθμ. 57/2017 μελέτη, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων».

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349Β/27-03-1975) και του Ν.Δ. 2396/1953 .

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 1.840,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 441,60 €, ήτοι συνολική δαπάνη 2.281,60 €υρώ.

Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά τέλη) του  Δήμου.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

 • Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του  φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)
 • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  διάταγμα (αρ.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει   την   πραγματοποίηση   δαπάνης   για   την   παροχή   υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΒΛΑΒΩΝ    ΤΟΥ    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ    ΟΧΗΜΑΤΟΣ     ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   ΚΗΙ   3661   ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ   ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»   με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια, 21/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ  ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗI  6624  ΤΟΥ    ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. I περ. β4του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως ισχύει,  στις  αρμοδιότητες των Δήμων στον τομέα Περιβάλλοντος συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων…»

Σκοπός της παροχής υπηρεσίας είναι η επισκευή του προαναφερθέντος οχήματος σημειώνοντας ότι (α) το συγκεκριμένο όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (βλάβη) και (β) το όχημα χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου και τυχόν παρατεταμένη ακινητοποίησή του εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία, καθώς ο υπόλοιπος στόλος του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη του κενού που προκαλείται για την καθημερινή, προγραμματισμένη  αποκομιδή.

Αναλυτικότερα η αρμοδιότητα του Δήμου, η σκοπιμότητα υλοποίησης, η δραστηριότητα που εξυπηρετείται και το είδος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην αριθμ. 60/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Κατόπιν καταχώρησης πρωτογενούς αιτήματος, για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗI 6624 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του Δήμου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «17REQ006085805», διαβιβάσθηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 5309/21-04-2017 έγγραφο, η υπ' αριθμ. 60/2017 μελέτη, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό CPV: 50114100-8 με τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων».

Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349Β/27-03-1975) και του Ν.Δ. 2396/1953 .

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 5.865,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 1.407,60 €, ήτοι συνολική δαπάνη 7.272,60 €υρώ.

Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6263.07 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (ανταποδοτικά τέλη) του  Δήμου.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

 • Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του  φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)
 • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  διάταγμα (αρ.4).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει   την   πραγματοποίηση   δαπάνης   για   την   παροχή   υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΒΛΑΒΩΝ  ΤΟΥ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΚΗI 6624 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βριλήσσια, 24/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

5388

 

ΠΡΟΣ :

Τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ύψους 310,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες σύνταξης γνωμοδότησης, επί του  από 7.2.2017 αιτήματος για την καταβολή αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση,  λόγω ρυμοτομίας, στις α) Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και  β) Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου, με βάση την καθορισθείσα προσωρινή τιμή μονάδος με την υπ’ αριθμόν 5439/2015 απόφασή του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών».

Mε την υπ’ αριθμ. 44/1996 Πράξη Προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, που κυρώθηκε  με την υπ’ αριθμ. 553/1997 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και μετεγράφησαν νόμιμα, απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά λόγω ρυμοτομίας οι εδαφικές προεκτάσεις στα υπ’ αριθμ. 85 και 79α Ο.Τ. του Δήμου Βριλησσίων, στην οδό Αυλίδος (θέση Βάθια ή Λούτσες), που αποτυπώνεται στο συνοδεύον αυτή (Πράξη) τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονος μηχανικού Μ.Χρυσικόπουλου.

Σύμφωνα με την Πράξη αυτή καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι και υπόχρεοι αποζημίωσης, μεταξύ δε αυτών, ο Δήμος Βριλησσίων υποχρεώθηκε ν’αποζημιώσει τον Δημήτριο Τσαγδή για την έκταση που περιλαμβάνεται με τα στοιχεία 24-25-26-27-24 του άνω διαγράμματος, εμβαδού 177,60 τ.μ.

Μεταξύ των απαλλοτριωμένων ακινήτων, περιλαμβάνεται και ένα ακίνητο (οικόπεδο) εμβαδού 234 τ.μ. που βρίσκεται στο 79α Ο.Τ., το οποίο ανήκε στον Δημήτριο  Τσαγδή, ο οποίος απεβίωσε στις 5.10.2007 και κληρονομήθηκε δυνάμει διαθήκης από τις α) Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και β) Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου, κατά το ½ εξ αδιαιρέτου η καθεμιά, οι οποίες απεδέχθησαν την κληρονομιά, μεταξύ των οποίων και το άνω οικόπεδο.

Οι παραπάνω, δικαιούχοι πλέον της απαλλοτρίωσης λόγω κληρονομικής διαδοχής, με αίτησή τους στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών ζήτησαν τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για το ανωτέρω ακίνητο, το οποίο με την  5439/2015 απόφασή του καθόρισε προσωρινή τιμή μονάδος το ποσό των 500 ευρώ ανά τ.μ.

Στη συνέχεια, για την απόληψη της αποζημίωσης από τους υπόχρεους, μεταξύ των οποίων και τον Δήμο Βριλησσίων, ζήτησαν να αναγνωρισθούν δικαιούχοι αυτής της αποζημίωσης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο με την 257/2016 απόφασή του, αναγνώρισε δικαιούχους της ανωτέρω αποζημίωσης την Γρηγορία Μπαχούρου και Κυριακή Τσαγδή.

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Βριλησσίων, σχετικά με το αν επιτρέπεται από τον Νόμο, να καταβληθεί η αποζημίωση με βάση την προσωρινή τιμή μονάδος, που καθόρισε το Μονομελές Εφετείο Αθηνών με την 5439/2015 απόφασή του, απαιτείται η σύνταξη γνωμοδότησης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης όπως προκύπτει από τον πίνακα αμοιβών δικηγόρων (ΦΕΚ 208, 2013 Τεύχος Α΄) εκτιμάται στο ποσόν των 250,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, Επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 60,00 €, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 310,00 €. Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου  οικονομικού  έτους    2017  και  συγκεκριμένα  τον  Κ.Α.  00.6111  με  τίτλο

«Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, και η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το  ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της παροχής υπηρεσίας, και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής (νυν Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρ. 72 Ν. 3852/10) ή του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα σχετικά τεύχη.

Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι για τη σύναψη της σύμβασης, έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο : Τεχνικές Προδιαγραφές των προς ανάθεση υπηρεσιών/ Ενδεικτικός προϋπολογισμός

 

 

Εκτιμώμενη αξία

χωρίς ΦΠΑ

Συνολική αξία ΜΕ  ΦΠΑ 24%

 

Σύνταξη     γνωμοδότησης,     επί     της     από

 

 

7.2.2017 αίτησης της Γρηγορίας  Μπαχούρου

 

 

του Θεμιστοκλή και της Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου, για την καταβολή αποζημιώσεως από  απαλλοτρίωση,  λόγω  ρυμοτομίας,   σε

250,00 €

250,00 Χ 24%)]

=310,00.

αυτές, με βάση την καθορισθείσα προσωρινή

 

 

τιμή μονάδος με την υπ’ αριθμόν    5439/2015

 

 

απόφασή του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Διάρκεια σύμβασης

Η προθεσμία εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την σύνταξη γνωμοδότησης, επί της από 7.2.2017 αίτησης της Γρηγορίας Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και της Κυριακή Τσαγδή του Γεωργίου, για την καταβολή αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση, λόγω ρυμοτομίας, σε αυτές, με βάση την καθορισθείσα προσωρινή τιμή μονάδος με την υπ’ αριθμόν 5439/2015 απόφασή του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

Θα εκτελεστεί δε τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Άρθρο 3ο: Εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με τα άρθρα 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 4ο  : Έγγραφα της Σύμβασης:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής είναι, κατά σειρά ισχύος :

 • Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 • Η προσφορά του μειοδότη – αναδόχου
 • Η απόφαση παροχής εντολής στον πληρεξούσιο δικηγόρο από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

Άρθρο 5ο  : Σύμβαση

Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το συμφωνητικό συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με τις επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ

Η τιμή προσφοράς είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί και οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 7ο  : Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει εφ’ άπαξ, μετά την παραίτηση και μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) κατόπιν έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1, Ν. 4152/13).

ΑΡΘΡΟ 8ο  : Κρατήσεις – Φόροι

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως του βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 9ο  : Ισχύουσες διατάξεις

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απ’ ευθείας  ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 107 και 109 του Ν.4412/2016, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης παροχής εντολής της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας παράλληλα, ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Τέλος, από 01/01/2017 ισχύει το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/99070/0026/23-12-2016 (Α.Δ.Α: 717ΥΗ-61Δ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών περί Ανατροπών και Αναλήψεων υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 2 του εν λόγω ΠΔ ορίζεται ότι «2. β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα». Επίσης, σύμφωνα με  το άρθρο 4 του εν λόγω Π.Δ., ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης και να ψηφίζει πίστωση ύψους 310,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Νομικές Υπηρεσίες σύνταξης γνωμοδότησης, επί του από 7.2.2017 αιτήματος για την καταβολή αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση, λόγω ρυμοτομίας, στις α) Γρηγορία Μπαχούρου του Θεμιστοκλή και β) Κυριακή  Τσαγδή  του Γεωργίου, με βάση την καθορισθείσα προσωρινή τιμή μονάδος με την υπ’ αριθμόν 5439/2015 απόφασή του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών»

Καθορίζει - εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσίας και τους λοιπούς όρους της σύμβασης ως αναφέρονται  στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου  να καταρτίσει την απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

 

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια, 24/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών για το Δήμο Βριλησσίων – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Το τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Βριλησσίων, εγκατεστημένο σε κτίριο εκτός του Δημοτικού καταστήματος, τηλεπικοινωνιακά εξυπηρετείται από συνδέσεις εκτός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΗΣ. Οι ανάγκες τηλεφωνικών επικοινωνιών εξυπηρετούνται μεταξύ άλλων και μέσω δύο PSTN γραμμών που δρομολογούνται στους χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Το υφιστάμενο τηλεφωνικό κέντρο έχει υποστεί μη επισκευάσιμη βλάβη και καθιστά αδύνατη την ορθή επικοινωνία με τους δημότες. Σημειώνεται δε, ότι πρόκειται για  Υπηρεσία  που η βασικής της αρμοδιότητα είναι η διαχείριση του δικτύου  ύδρευσης  του Δήμου και έχει αυξημένες ανάγκες υπηρεσίας.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της  υπηρεσίας και γενικότερα του Δήμου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/06, είναι αναγκαία και επείγουσα η προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και συμβατών με αυτό, τηλεφωνικών συσκευών καθώς και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασής τους. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει ένα τηλεφωνικό κέντρο και έξι αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές, συμβατές με το τηλεφωνικό κέντρο. Η παροχή υπηρεσίας αφορά στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου και των συσκευών, ώστε το συνολικό σύστημα να τεθεί σε λειτουργία.

Αναλυτικότερα η αρμοδιότητα του Δήμου, η σκοπιμότητα υλοποίησης, η δραστηριότητα που εξυπηρετείται και το είδος της εν λόγω προμήθειας περιγράφεται στην αριθμ. 52/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν   καταχώρησης   πρωτογενούς   αιτήματος,   για   την   πραγματοποίηση της

«Προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών για τον Δήμο Βριλησσίων» στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11, της ΚΥΑ Π1/2380/2012 και του άρθρου 38 του Ν.4412/2016), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «17REQ006030864», διαβιβάσθηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4619/06-04-2017 έγγραφο, η υπ' αριθμ. 52/2017 μελέτη, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) το υπό προμήθεια είδος ταξινομείται υπό  CPV:32541000-7  με τίτλο "Εξοπλισμός τηλεφωνικών  κέντρων".

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι την παράδοση και εγκατάσταση των υπό  προμήθεια  ειδών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 1.030,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 247,20€, ήτοι συνολική δαπάνη  1.277,20€υρώ.

Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10.7135.01 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού  εξοπλισμού», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

 • Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)
 • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη  (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την  έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διάταγμα (αρ.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης για την Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών για το Δήμο Βριλησσίων, με απευθείας ανάθεση.

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:        ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:3438

ΗΜΕΡ. 24/04/2017

 

ΠΡΟΣ

την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ7ο: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης - Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσιών «Υγείας από ιατρό εργασίας» – Υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι ΟΤΑ Ά βαθμού, μεταξύ άλλων φορέων, υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ιατρό εργασίας, με σκοπό, όπως προκύπτει και από το Π.Δ. 17/1996 σε συνδυασμό με το Ν. 3850/10 την επίβλεψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων τους και τη διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας. Ο Δήμος Βριλησσίων σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει την υποχρέωση ως εργοδότης, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την υγιεινή των εργαζομένων του.

Με το άρθρο 27 του ν. 4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό, για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων (ο Δήμος Βριλησσίων δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας), να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα η αρμοδιότητα του Δήμου, η σκοπιμότητα υλοποίησης, η δραστηριότητα που εξυπηρετείται και το είδος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην αριθμ. 49/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ταξινομείται δε υπό CPV 71317200-5 με  τίτλο «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας».

Κατόπιν καταχώρησης πρωτογενούς αιτήματος, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων από τη Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012,) το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “17RE006028430”, διαβιβάσθηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών  Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ.4548/05-04-2017 έγγραφο, η υπ’ αριθ. 49/2017 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5,918,50€ και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 1.420,44€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 7.338,94€.

Καθ’ όσον η διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας προσδιορίζεται στους 12 μήνες, ήτοι από Μάιο του 2017 έως και Μάιο του 2018, πρόκειται για πολυετή υποχρέωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ143/Α/28-6-2014) ορίζεται ότι, ειδικά για τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης, του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

Η ανωτέρω προβλεπόμενη απόφαση έγκρισης παρέχεται αφού ο εκάστοτε αρμόδιος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ελέγξει και βεβαιώσει ότι δεν γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης, αναφέρονται (α) το συνολικό ποσό (β) το ποσό κατ’ έτος (γ) ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (δ) το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Κ.Α.Ε.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5421/24-04-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών βεβαιώθηκε ότι για την εκτέλεση της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας α) δεν υπάρχει υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μ.Π.Δ.Σ., β) υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017 υπό Κ.Α. 00.6117.01 με τίτλο «Αμοιβή ιατρού εργασίας» και γ) στον προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους θα εγγραφεί αντίστοιχη πιστώση υπό τον ίδιο Κ.Α. ως εξής:

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟ

2018

1.422,90€

Στο συγκεκριμένο Κ.Α. 00.6117.01 δεν έχει αναληφθεί καμιά υποχρέωση για το έτος 2017.

Παράλληλα, με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

 • Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του  φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)
 • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο 4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  διάταγμα (αρ.4)

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Παράλληλα ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

Εγκρίνει την ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 7.338,94 €, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «Υγείας από ιατρό εργασίας», η οποία επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Κ.Α.

ΕΤΟΣ 2017

ΕΤΟΣ 2018

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

00.6117.01

5.916,04€

1.422,90€

7.338,94€

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ο Δήμος θα μεριμνήσει για την εγγραφή της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους (2018), χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ.

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.  1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το τρέχον οικονομικό έτος.

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Βριλήσσια, 24/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ 

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσίας οδικής βοήθειας 2017 – υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. I περ. β4του Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) όπως ισχύει,  στις  αρμοδιότητες των Δήμων στον τομέα Περιβάλλοντος συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων…» καθώς « Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και  την  αναψυχή αυτών , όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική   νομοθεσία».

Παράλληλα σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν.4129/2013 «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», προκύπτει ότι είναι νόμιμες δαπάνες που δεν προβλέπονται μεν από το νόμο αλλά είναι λειτουργικές για τον οικείο ΟΤΑ, σχετίζονται δε με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του ΟΤΑ, οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του  ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η σύναψη  δημόσιας σύμβασης παροχή  υπηρεσίας για τη ρυμούλκηση οχημάτων τα οποία έχουν υποστεί βλάβη η οποία καθιστά αδύνατη την μετακίνησή τους, ή έχουν ακινητοποιηθεί. H μεταφορά αυτή αφορά βαρέα δημοτικά οχήματα (απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργων κ.λ.π.). Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ρυμούλκηση των προαναφερθέντων οχημάτων στο χώρο επισκευής. Σημειώνεται δε ότι, στο στόλο των οχημάτων του δήμου δεν υπάρχει κατάλληλο όχημα για την ασφαλή και νόμιμη ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων.

Συνεπώς, η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας, παρίσταται απολύτως λειτουργική προκειμένου ο Δήμος να εκτελεί απρόσκοπτα τις ανωτέρω εκ  του νόμου προκύπτουσες αρμοδιότητές του, στην περίπτωση που κάποια από τα οχήματα απαιτηθεί να ρυμουλκηθούν.

Αναλυτικότερα η αρμοδιότητα του Δήμου, η σκοπιμότητα υλοποίησης, η δραστηριότητα που εξυπηρετείται και το είδος της εν λόγω παροχής υπηρεσίας περιγράφεται στην αριθμ. 32/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3990/28-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας διαβιβάστηκε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών η ανωτέρω μελέτη προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η εν λόγω παροχή υπηρεσίας ταξινομείται υπό  CPV:50118000  με τίτλο "Υπηρεσίες Οδικής  Βοήθειας".

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της  τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι 31/12/2017.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέχεται στο ποσό των 1.310,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% το ποσόν των 314,40€, ήτοι συνολική δαπάνη  1.624,40€υρώ.

Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 20.6414.01 με τίτλο «Υπηρεσία άμεσης οδικής βοήθειας και μεταφοράς βαρέων οχημάτων του Δήμου Βριλησσίων λόγω βλάβης», όπου υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής πίστωση και χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη  του Δήμου.

Με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α.Δ.Α: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

 • Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του  φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)
 • Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο .4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  διάταγμα (αρ.4).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών. Παράλληλα δε, ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του  άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία η Οικονομική Επιτροπή να:

 • Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας οδικής βοήθειας 2017 με απευθείας ανάθεση.

Η παρούσα, η οποία συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016), να υποβληθεί στη Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την απαιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Βριλήσσια, 24/04/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΠΡΟΣ

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 9Ο : Διάθεση πίστωσης ύψους 7.294,92 €υρώ για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Με την αριθμ. 126/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (AΔΑ: 6ΛΩΚΩ9Ρ- Ψ1Η), κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4612/5-4-2017 προβλεπόμενης βεβαίωσης της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε η ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 9.265,28 € και η πραγματοποίηση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2017.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσίας και οι τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζονται στην 7/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV 71620000-0 με τίτλο «Υπηρεσίες αναλύσεων»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.472,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 1.793,28 €, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 9.265,28 €.

Καθ’ όσον η διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας προσδιορίζεται στους 12 μήνες, πρόκειται για πολυετή υποχρέωση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους  2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Κ.Α.

ΕΤΟΣ 2017

ΕΤΟΣ 2018

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

25.6279.01

7.294,92 €

1.970,36 €

9.265,28 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ


Η 126/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το έτος 2017.

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 7.294,92 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε  αριθμό πρωτ. 5400/24-04-2017, καταχωρήθηκε με α/α 175 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 25.6279.01 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΩΖΗΡΩ9Ρ-2Ψ3», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ- ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5419/24-04-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της εν λόγω παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 7/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας και η πληρωμή του αναδόχου, απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Παράλληλα ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το η Οικονομική Επιτροπή να:

1. Διαθέτει πίστωση ύψους 7.294,92 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας 

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βριλήσσια, 24/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ:

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

 

Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ύψους 16.405,20 €υρώ για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Με την αριθμ. 127/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (AΔΑ: ΨΟΠ4Ω9Ρ-Σ7Τ), κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4609/5-4-2017 προβλεπόμενης βεβαίωσης της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε η ανάληψη της πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 24.440,40 € και η πραγματοποίηση της δαπάνης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2017.

Αναλυτικά το αντικείμενο της εν λόγω παροχής υπηρεσίας και οι τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζονται στην 12/2017 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV 79713000-5 με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.710,00 € και επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% ύψους 4.730,40€, συνεπώς το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 24.440,40€.

Καθ’ όσον η διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας προσδιορίζεται στους 12 μήνες, πρόκειται για πολυετή υποχρέωση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και οικονομικού έτους 2018. Συγκεκριμένα επιμερίζεται ως εξής ανά έτος:

Κ.Α.

ΕΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΗΓΗ

 

2017

2018

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

00.6142.04

16.405,20 €

8.035,20 €

24.440,40 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η 127/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π. . 80/2016 και υποβλήθηκε στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την προβλεπόμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για το έτος 2017.

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 16.405,20 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 5443/24-04-2017, καταχωρήθηκε με α/α 180 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 25.6279.01 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: «7ΜΒ3Ω9Ρ-Ζ0Ω», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5444/24-04-2017 Απόφαση του Δημάρχου περί διενέργειας της εν λόγω παροχής υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 & έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφονται στην αριθ. 12/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας και η πληρωμή του αναδόχου, απαιτείται η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τον αρμόδιο διατάκτη κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14 (νομική δέσμευση).

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Παράλληλα ενεργεί ως αρμόδιος διατάκτης κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το η Οικονομική Επιτροπή να:

Διαθέτει πίστωση ύψους 16.405,20 €υρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Με εντολή Δημάρχου Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com