Βριλήσσια-12η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, τα θέματα

2017-05-08 11:58

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                            Βριλήσσια, 05 Μαΐου 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   Αριθ. Πρωτ: 6063

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΠΡΟΣ

 

Ως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 12η/2017  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 10η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και  τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος

 • ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής: Ευάγγελος Μαλτέζος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 • ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής Έργου του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Τρύφων Μαρτιγόπουλος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης)
 • ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010) (Εισηγητής: Τμήμα Συλλογικών Οργάνων - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 • ΘΕΜA 5ο: Έγκριση:
  • της υπ’ αριθ. 3/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»,
  • της κατασκευής του εν λόγω έργου,
  • της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. (Εισηγήτρια : Μαρία Μουστάκα - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης)
 • ΘΕΜΑ 6ο: «ΔΙΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α.Ρ. 52/2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» (Εισηγήτρια: Θεώνη Μουρατίδου - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης)
 • ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Νικόλαος Παιζης - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
 • ΘΕΜΑ 8ο: Εισήγηση παράτασης διάρκειας και τροποποίησης αντικειμένου σύμβασης   παροχής   υπηρεσίας   με   τίτλο   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ     ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ   ΕΤΟΣ 2017» (Εισηγητής :Σταμάτης Παραράς - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Γ. Μουζάκης)
 • ΘΕΜΑ 9ο: Υπογραφή της “ Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής win bank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.