Βριλήσσια-11η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου-Τα θέματα

2017-04-06 16:32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Βριλήσσια, 06 Απριλίου 2017 Αριθ. Πρωτ: 4649

ΠΡΟΣ

Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την 11η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, την 10η Απριλίου, Μ. Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επιστροφή ποσού 630,20 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

(Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 2ο: :  Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ράδο Κωνσταντίνο 54,43 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (Εισηγητής: Γαλάνης Γεώργιος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

ΘΕΜΑ 3ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ KAΘΑΙΡΕΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (Εισηγήτρια: Μουρατίδου Θεώνη - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜA 4ο: Έγκριση: της υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», της κατασκευής του εν λόγω έργου, της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. (Εισηγητής: Μουστάκα Μαρία_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση: του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της εκ νέου παρατάσεως του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» (Εισηγητής: Σταθοπούλου Ελευθερία_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΠΟΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 (Εισηγητής: Καλλίτσης Θεοδόσης_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μαυραγάνης Αλέξιος)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας της δράσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ», μέσω Δημόσιας Σύμβασης, με την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Εισηγητής: Παραράς Σταμάτιος_ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος_Μουζάκης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ  8ο:  ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ  9ο:  Καθορισμός  θέσεων  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου (Εισηγητής: Λογοθέτης Βασίλειος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μουζάκης Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 10ο: Συμψηφισμός ποσού 1.041,60 € που αφορούν τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2016, με τα αντίστοιχα τέλη έτους 2017 (Εισηγητής: Μαλτέζος Ευάγγελος - Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Βαφειάδης)

Συνημμένα: Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (πλην του 8ου και 9ου )

Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του .Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

ΘΕΜΑ:

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:

Βριλήσσια 13 Μαρτίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.:

Προς:

Τον κ. Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ο: Επιστροφή ποσού € 630,20 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. πρωτ. 3141/13.3.2017 αίτησή του ο κ. Αχιλλέας Ρήγας, διαχειριστής της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Γράμμου αρ. 22, αιτείται την διόρθωση της χρήσης από γενική σε οικιακή, στον αριθμό παροχής .Ε.Η. 13018708 που ηλεκτροδοτεί τα κοινόχρηστα της ανωτέρω πολυκατοικίας. Επίσης με την ανωτέρω αίτηση ζητείται η επιστροφή ποσού που αφορά δημοτικά τέλη για την χρονική περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2017.

Συγκεκριμένα ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αρχείο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η εγγραφή που αφορά την χρέωση χρήσης στον ανωτέρω λογαριασμό, είναι γενική αντί για οικιακή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 2362/95 η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηματικού ποσού, παραγράφεται μετά τρία έτη από της καταβολής. Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα προσκομισθέντα αντίγραφα λογαριασμών .Ε.Η. το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1.3.2014 έως 28.2.2017 ανέρχεται στα 630,20 €.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την επιστροφή του ανωτέρω ποσού με συμψηφισμό στον λογαριασμό ΔΕΗ κοινοχρήστων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βριλήσσια,

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

3199/13.3.2017

ΠΡΟΣ

Το Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 2ο: Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ράδο Κωνσταντίνο 54,43 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

κ. Ράδος Κωνσταντίνος κατέθεσε στην υπηρεσία μας την αριθ. πρωτ. 15839/17.10.2012 αίτησή του, σύμφωνα με την οποία ζητάει να του επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, χρηματικά ποσά των τριών τελευταίων ετών για την περίοδο 31.10.2009 έως 31.10.20012, που αφορούν το ακίνητο ιδιοκτησίας του με αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 00610405 το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πελοποννήσου 26.

Αφού έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός παροχής ΔΕΗ 00610405 κοινοχρήστων χρεωνόταν με 48,00 τ.μ. για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μέχρι και 15/10/2012.

Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα προσκομισθέντα αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 31.10.2009 έως 31.10.20012 ανέρχεται σε 54,43 € για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την επιστροφή του ανωτέρου ποσού με συμψηφισμό στους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βριλήσσια,

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.:

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ:

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κισσάβου, 11

 

 

15235 Βριλήσσια

 

ΘΕΜΑ 3ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ KAΘΑΙΡΕΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αρίθμ. 64/2016 απόφαση ενέκρινε την κατεδάφιση του ρυμοτομούμενου κτίσματος στην οδό Δαναών, κατ’ εφαρμογή της πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως 4/2004 της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Ανατολικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, δεδομένου ότι η ύπαρξή του εγκυμονούσε κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Η καθαίρεση του κτίσματος ολοκληρώθηκε πλήρως και εντός του προβλεπόμενου χρόνου σύμφωνα με την από 1-11-2016 βεβαίωση περαίωσης του επιβλέποντα μηχανικού του Δήμου.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει ο Δήμος να προβεί σε οριστική διακοπή των παροχών που υδροδοτούν το ανωτέρω ακίνητο, δηλαδή σε αφαίρεση των υδρομετρητών και διαγραφή τους από το Μητρώο Καταναλωτών Ύδρευσης. Τα στοιχεία των παροχών ύδρευσης είναι τα εξής:

Αριθμός Μητρώου

Αριθμός υδρομετρητή

Υπόχρεος

 

 

03-04550 00

20547486

Οικονομίδου Δάφνη

 

03-04550 01

42515

Βιδάλη Δάφνη

 

Όπως ορίζει και το άρθρο 18 του Κανονισμού Ύδρευσης, με την οριστική αφαίρεση των υδρομετρητών:

Δεν θα εκδίδονται λογαριασμοί από το Α’ τρίμηνο 2017

Τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο από λογαριασμούς ύδρευσης έως και το Δ΄ τρίμηνο 2016 επιβαρύνει τους υπόχρεους των υδρομετρητών συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων προσαυξήσεων.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης με την οποία να ΕΓΚΡΙΝΕΙ:

λόγω κατεδάφισης του ρυμοτομούμενου κτίσματος επί της οδού Δαναών, την οριστική διακοπή των παροχών: με αριθμό υδρομετρητή 20547486 της κατόχου ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, με αριθμό υδρομετρητή 42515 της κατόχου ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ

 

 

 

 

Βριλήσσια, 29.03.2017

 

 

 

 

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ

Προς

 

 

το Δημοτικό

 

 

Πληροφορίες: Μαρία Μουστάκα

Συμβούλιο

 

 

Διεύθυνση: Δημ. Βερνάρδου 23

 

 

 

 

Τηλ. : 213 2050538, 536, 570

 

 

 

 

Email: texniki.ypiresia@vrilissia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο :

Έγκριση: της υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», της κατασκευή του εν λόγω έργου, της επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Πληροφοριακά στοιχεία

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε την υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτη, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (629.000.00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (150.960,00 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (779.960,00 €).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό: 45233141-9, στην υπηρεσία με αντικείμενο «Εργασίες συντήρησης οδών».

Περίληψη αντικειμένου

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», έχει ως αντικείμενο: την επισκευή φθορών ασφαλτοταπήτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βριλησσίων. Οι φθορές αυτές κατά κύριο λόγο δημιουργήθηκαν από συνδέσεις νέων κτηρίων με το δίκτυο ύδρευσης, κατόπιν επεμβάσεων της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Επίσης από φθορές εξαιτίας των ομβρίων υδάτων αλλά και λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων ασφαλτοταπήτων.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. την αποκατάσταση φθαρμένων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων κυρίως από τομές της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης (τοπικές παρεμβάσεις). την αντικατάσταση εσχαρών σε υφιστάμενα κανάλια πεζοδρομίων ή σε εξοχές πεζοδρομίων, που έχουν δημιουργηθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και την αποφυγή της στάθμευσης, σε διάφορα σημεία του Δήμου Βριλησσίων, ούτως ώστε να μην διακόπτεται η ροή των όμβριων υδάτων. Προβλέπεται η αντικατάσταση των εσχαρών αυτών λόγω φθοράς των υπαρχουσών καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις κλοπής αυτών. την τροποποίηση της στάθμης (ανύψωση ή καταβιβασμός) των μεταλλικών καλυμμάτων (καπάκια) των φρεατίων δικτύων διαφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, σε οδοστρώματα. Η πλειονότητα των προς επιδιόρθωση φρεατίων, είναι αυτών που έχει ρηγματωθεί ο περιμετρικός λαιμός εκ σκυροδέματος, με αποτέλεσμα το καπάκι και η στεφάνη να έχουν πέσει κάτω από την στάθμη του οδοστρώματος. Υπάρχουν και λίγα φρεάτια σκεπασμένα εντελώς, από παλαιές ασφαλτοστρώσεις. Επίσης υπάρχουν και φρεάτια υψηλού κινδύνου που είτε απαιτούν ειδικά εργαλεία ανύψωσης και ειδικό κλειδί για το καπάκι ή βρίσκονται σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. H αποκατάσταση των φρεατίων είναι απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τυχόν ατυχήματος σε πεζούς και οχήματα. την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων (ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων καθώς και πληροφοριακών πινακίδων, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους), με πινακίδες σήμανσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. την διαγράμμιση ασφαλτικών οδοστρωμάτων, όπως διαγραμμίσεων καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας, διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών καθώς και διαγραμμίσεων ποδηλατοδρόμων, την τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρωμάτων κλπ.

Σκοπιμότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ) (N. 3463/2006, όπως ισχύει), οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν στους τομείς: “Ανάπτυξης”, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων, «Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας …..» (άρθρ. 75 Ι (α) 7 ΔΚΚ),

"Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων”, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως, μεταξύ άλλων, «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις ….. » (άρθρ. 75 Ι (γ) 1 ΔΚΚ), «Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» (άρθρ. 75 Ι (γ) 4 ΔΚΚ), «Η μέριμνα και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους» (άρθρ. 75 Ι (γ) 13 ΔΚΚ).

Στόχος της υλοποίησης του έργου, είναι η, στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Βριλησσίων για την αποκατάσταση φθορών, την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών της πόλης, που έχουν άμεση σχέση με την βιώσιμη κινητικότητα πεζών και οχημάτων.

Προβλεπόμενες εργασίες

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο υπ’ όψιν έργο είναι αυτές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, Οδοστρωσία

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Τοπικές εκσκαφές σε πεζοδρόμια

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

Αποξήλωση στύλων σήμανσης

6

Επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  με  διαβαθμισμένο  θραυστό  αμμοχάλικο

 

λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cΜ

 

 

 

7

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

 

8

Εξυγίανση βάσης και υπόβασης παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος με θραυστό αδρανές

 

υλικό λατομείου (3Α)

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: Ασφαλτικά

Αποκατάσταση αποξηλωθέντων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με νέο ασφαλτοτάπητα

10  Επισκευή φθορών παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος με ασφαλτοσκυρόδεμα

ΟΜΑΔΑ Γ: Τεχνικά έργα

11

Κατασκευή  ρείθρων,  τραπεζοειδών  τάφρων,  στρώσεων  προστασίας  στεγάνωσης

 

γεφυρών κλπ. με σκυρόδεμα C16/20

 

 

 

12

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα

 

C20/25

 

 

 

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμαΠλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm

Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες

19

Ανύψωση  ή

καταβιβασμός  φρεατίων  παροχών  Ο.Κ.Ω.  στην  τελική  στάθμη  του

 

πεζοδρομίου

 

 

 

 

 

20

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές

 

21

Τροποποίηση

στάθμης μεταλλικών καπακίων φρεατίων οργανισμών κοινής ωφέλειας

 

(Ο.Κ.Ω.) σε δρόμο με κυκλοφορία

 

 

 

Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΟΜΑΔΑ Δ: Σήμανση - Ασφάλιση

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διατομής 2"

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

 

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)

Προμήθεια και τοποθέτηση πολυκαρβονικού καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας

Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων ή πληροφοριακών μεσαίου μεγέθους

Τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων ή πληροφοριακών μεγάλου μεγέθους

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στύλων περιορισμού της στάθμευσης

Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών οριοδεικτών ύψους 65 εκ. τύπου "ΑΡΤΕΜΙΣ" της εταιρείας ΤΕΜΚΑ ή ισοδύναμο

Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών οριοδεικτών ύψους 85 εκ. τύπου "ΑΡΤΕΜΙΣ" της εταιρείας ΤΕΜΚΑ ή ισοδύναμο

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες

Χρόνος υλοποίησης

συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της παρούσης σύμβασης) ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) Μήνες και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης – Κριτήριο ανάθεσης - Χρηματοδότηση

επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου, όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση υπό τον Κ.Α. 30.7333.02 [Πολυετής Υποχρέωση – η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου (περαίωση του συνόλου των εργασιών της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) Μήνες], με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», και χρηματοδοτείται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό – Εγγυητική συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (12.580,00 €).

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής Απόφασης

Κατόπιν των ανωτέρω στοιχείων αναφορικά με το έργο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν: τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016 όπου αναφέρονται:

«7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» «8. Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια». τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται:

«1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασία, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 4412/2016 «Τρόπος Κατασκευής» ως ισχύει, όπου αναφέρεται:

«Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:

«α) Είτε από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου με οικονομικό φορέα.» «β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης  τεχνικής  υπηρεσίας,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  44,  και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου»

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την οποία να

Εγ κ ρ ί ν ε ι : την υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», την κατασκευή του εν λόγω έργου, την επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βριλήσσια, 22/3/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Αριθμός

Πρωτοκόλλου: 3776/23.3.2017

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Tεχνικών Υπηρεσιών

 

ΤΜΗΜΑ:

Κτηριακής

 

 

Ανάπτυξης Πόλης

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση: του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της εκ νέου παρατάσεως του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Ως γνωστόν το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 260.000,00€, πλέον Φ.Π.Α. ποσού 59.800,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 319.800,00€, εκτελείται με βάση την υπ’ αριθ. 73/2014 μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, και αφορά στην συντήρηση και βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολικών κτηρίων του Δήμου Βριλησσίων. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2014 και υπογράφηκε σύμβαση με την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση στις 21 Απριλίου 2015, συνολικής δαπάνης ποσού 143.498,15 €.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αναλυτικότερα για το έργο ισχύουν τα κάτωθι:

α) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ:

Στις 10.9.2014 καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 14.709 / 10.09.2014 πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 14REQ002284120.

β) ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:

Με την υπ' αριθ. 200 / 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω59ΩΩ9Ρ-ΗΦ9 και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 14REQ002339272), ψηφίσθηκε πίστωση ποσού 130.000,00 € σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2014 (πίστωση με Κ.Α. 70.7331.01) για την εκτέλεση του έργου.

γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Με την υπ’ αριθ. 224 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω95ΤΩ9Ρ-9Τ1), εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

δ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

σχετική με  την δημοπράτηση  του έργου  υπ’  αριθ.  πρωτοκόλλου 17.631 /

03.11.2014  Διακήρυξη  του Διαγωνισμού η  οποία  καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο           Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας   ΑΔΑΜ: 14PROC002388835.

ε) ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Με την υπ’ αριθ. 265 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ω8Υ8Ω9Ρ-ΓΘΙ, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» στην εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με προϋπολογισμό προσφοράς 98.493,17 € (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε.) ήτοι έκπτωση 55.00% επί των τιμών της μελέτης του έργου.

στ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Με την υπ’ αριθ. 35/2015 Απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΚΥΩΩ9Ρ-ΥΔΑ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την εταιρεία «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1107/02.02.2015 έγγραφό της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008, αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.

ζ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:

Με την υπ' αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΒΜΒΩ9Ρ-ΑΑΛ και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002631999 :

Εγκρίθηκε Πολυετής Υποχρέωση ύψους 143.498,15 €, σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01, η οποία περιλαμβάνει εκταμίευση ποσών ύψους: 130.000,00 € για το έτος 2015 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 και 13.498,15 € για το έτος 2016 σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01

Ψηφίστηκε πίστωση ύψους 130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.01 για το έτος 2015.

η) ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:

σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 21 Απριλίου 2015, ανέρχεται δε στο ποσόν των 116.665,16 € πλέον Φ.Π.Α. (τότε 23%) ποσού 26.832,99 €, ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου προσδιορίσθηκε στο ποσόν των 143.498,15 €. (Αριθμός Πρωτοκόλλου σύμβασης: 4195 / 21.4.2015 – ΑΔΑΜ 15SYMV002719469).

θ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΛΗΞΗ ΕΡΓΟΥ:

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι η περαίωση του έργου προσδιορίσθηκε στις 21 / 7 /2016.

ι) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015:

Κατά την εκτέλεση του έργου κατά την διάρκεια του 2015, εκτελέσθηκαν και τιμολογήθηκαν εργασίες ύψους 24.765,80 €. Κατά συνέπεια το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο για το έτος 2016 ανερχόταν στο ύψος των 118.732,35 €.

ια) ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016:

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης συνέχισης υλοποίησης των εργασιών του έργου κατά το έτος 2016, συντάχθηκε η προβλεπόμενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 118.732,35 €, η οποία εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α 108 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 113/2010, την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π. . 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η. . & το Υπ. Οικονομικών και την 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03) εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών.

Έτσι, με την υπ’ αριθ. 69 / 2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 118.732,35 €, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 (Κ.Α. 70.7331.01) για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την ολοκλήρωση του έργου κατά τα προβλεπόμενα έως τις 21.7.2016.

ιβ) ΑΙΤΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου: 7.428 / 17.6.2016 αίτηση του, αιτήθηκε να του χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες. Στην αίτησή του αναφερόταν ότι η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα δική του αλλά σε παράγοντες που επηρέασαν άμεσα το χρόνο εργασιών.

Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος επικαλέσθηκε τα παρακάτω στοιχεία:

«Κατά την περίοδο των εργασιών διαπιστώθηκε από κοινού με την Υπηρεσία σας η ανάγκη αναβολής της φύτευσης των δέντρων λόγω καιρικών συνθηκών. Επειδή τα σχολεία είναι κλειστά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θεωρούμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο κατάλληλος μήνας για να ποτίζονται τα δέντρα.

Λόγω συνεχούς λειτουργίας των σχολείων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών με τον σωστό ρυθμό.

Μετά τα παραπάνω και λόγω του ότι οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα παρακαλούμε όπως εγκρίνετε παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών για τον πρώτο λόγο κατά 90 ημέρες και για τον δεύτερο επιπλέον 60 ημέρες δηλαδή συνολικά κατά 150 ημέρες.»

 ιγ) ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έως 19.10.2016:

Με την υπ’ αριθ. 95 / 2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΝΛ1Ω9Ρ-2Φ0, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.

ιδ) ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Με την υπ’ αριθ. 102 / 2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7ΕΞΠΩ9Ρ-Δ1Α, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2, του Ν.1418/84, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3669/2008 και ισχύει σήμερα, για να επαναπροσδιορίσει τις αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή και μετά από ακριβείς προμετρήσεις και επιμετρήσεις δεδομένου ότι δεν απαιτήθηκε καμία νέα εργασία. Επίσης για τον επαναπροσδιορισμό του ποσού της σύμβασης λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%. Η συνολική δαπάνη του έργου προσδιορίσθηκε στο ποσόν των 144.346,02 €.

ιε) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.:

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου: 12.683 / 11.10.2016 αίτηση του, αιτήθηκε να του χορηγηθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες. Στην αίτησή του αναφέρεται ότι η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του αλλά σε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το χρόνο εργασιών. Αναλυτικότερα, παραθέτουν τα παρακάτω στοιχεία:

«Στα πλαίσια των εργασιών που εκτελούμε για το έργο του θέματος, περιλαμβάνεται η επέμβαση στα σκυροδέματα και οι επισκευές του σιδηροπλισμού στο 1ο Λύκειο. Οι θέσεις στις οποίες απαιτείται επέμβαση και επισκευή, αρχικώς προσδιορίζονται με οπτικό έλεγχο και στην συνέχεια με λεπτομερή έρευνα, εν όσον αφαιρούνται τα αποσαρθρωμένα σκυροδέματα και αποκαλύπτεται ο κάτωθεν οπλισμός εμφανίζονται επιπλέον περιοχές με διάβρωση, επιπλέον δε όταν εντοπίζεται διαβρωμένος σιδηροπλισμός πρέπει η αποκάλυψή του να επεκταθεί ώστε να εντοπίσουμε τα υγιή τμήματα αυτού. Τα παραπάνω έχουν σαν συνέπεια ότι τα επισκευαστέα τμήματα αποκαλύφθηκε να είναι πολλαπλάσια των εντοπισθέντων με τον αρχικό οπτικό έλεγχο, επομένως ο χρόνος όπου απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών να υπερβαίνει την τρέχουσα ημερομηνία λήξης του έργου…..

….Μετά τα παραπάνω, αιτούμεθα την έγκριση παράτασης 3 μηνών από την τρέχουσα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου»

ιστ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. και της 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έως 31.12.2016:

Με την υπ’ αριθ. 133 / 2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 76Ο6Ω9Ρ-0Φ8, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους. Η συνολική δαπάνη του έργου προσδιορίσθηκε στο ποσόν των 144.346,01 €.

ιζ) ΑΙΤΗΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου: 15.824 / 7.12.2016 αίτηση του, αιτήθηκε να του χορηγηθεί εκ νέου παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες. Στην αίτησή του αναφέρεται ότι η μη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική του αλλά σε παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα το χρόνο εργασιών.

Αναλυτικότερα, παραθέτουν τα παρακάτω στοιχεία:

«Αιτούμεθα με το παρόν την παράταση του έργου μέχρι τις 28.2.2016 λόγω

Α) του διαστήματος που απαιτήθηκε για το στέγνωμα των επιφανειών τις οποίες μονώνουμε από τις πρόσφατες πολλαπλές έντονες βροχοπτώσεις.

Β) λόγω της μη δυνατότητας στησίματος ικριωμάτων σε ορισμένους αύλειους χώρους εξ αιτίας των υπαιθρίων δραστηριοτήτων που θα διεξάγονταν εκεί».

ιη) ΕΓΚΡΙΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ έως 28.2.2017:

Με την υπ’ αριθ. 178/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 7Η28Ω9Ρ-51Θ, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθυνόταν σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε–ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην μελέτη του έργου προβλεπόταν η, κατά το άρθρο 28 του τιμολογίου της μελέτης, εργασία «Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων Διάβρωσης», προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα βλαβών που είχαν εντοπισθεί στις όψεις των τριών παλαιοτέρων σχολείων της πόλης, του 1ου Γυμνασίου, του 1ου Λυκείου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου, σχολείων ηλικίας άνω των 30 ετών.

Κατ’ αρχάς, ο εντοπισμός των βλαβών αυτών πραγματοποιήθηκε, κατά την σύνταξη της μελέτης μακροσκοπικά. Στην συνέχεια, στην φάση υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο, κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποιήθηκε (αφού τοποθετήθηκαν ικριώματα σε όλες τις εξωτερικές όψεις των εν λόγω κτηρίων), διαπιστώθηκε, με επί τόπου και εκ του σύνεγγυς πλέον διερεύνηση, ότι η εκτιμηθείσα ποσότητα εργασιών αποκατάστασης βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού, ήταν κατά πολύ μικρότερη από την πραγματική, από την αρχικώς εκτιμηθείσα. εκτέλεση των επί πλέον συμπληρωματικών εργασιών για την αποκατάσταση των φθορών του σκυροδέματος στις όψεις των κτηρίων είναι αναγκαία, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου. Δηλαδή λόγω πραγματικών γεγονότων που δεν ανάγονται στον χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης, επηρεάζουν δε την τεχνική αρτιότητα του έργου και ουσιαστικά δεν υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθούν στην φάση της σύνταξης της σχετικής μελέτης. υλοποίηση των επί πλέον συμπληρωματικών εργασιών κρίνεται επιβεβλημένη και επείγουσα για λόγους προστασίας των μαθητών από πτώσεις αποσαθρωμένων τμημάτων που αποκαλύφθηκαν, μετά από ενδελεχή διερεύνηση των οικοδομικών στοιχείων. Με την υλοποίηση αυτών τα δημόσια αυτά σχολεία θα είναι ασφαλή για τους μαθητές και το προσωπικό που φιλοξενούν καθημερινά. Μετά βεβαίως τις αποκαταστάσεις των φθορών είναι αναγκαία και η αποκατάσταση των όψεων δια του επιμελούς χρωματισμού αυτών.

Επίσης είναι αναγκαία και συμφέρουσα η ένταξη των εργασιών αυτών στην παρούσα εργολαβία, διότι:

αφ’ ενός μεν η μελέτη και δημοπράτηση ενός νέου αντιστοίχου έργου συντήρησης σχολείων απαιτεί μία χρονοβόρα διαδικασία πολλών μηνών, αφ’ ετέρου δε οι μαθητές και το προσωπικό των σχολείων θα εκτίθενται σε κινδύνους για μεγάλο διάστημα.

Τέλος, επειδή για το τρέχον έργο ο ανάδοχος έχει προσφέρει μία σημαντική έκπτωση επί του προϋπολογισμού (55%), γεγονός που αποβαίνει επ’ ωφελεία των οικονομικών δεδομένων του Δήμου.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 4ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την υλοποίηση των ανωτέρω συμπληρωματικών εργασιών και την αποπεράτωση του έργου, ο Ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. 2273 / 20.2.2017 Αίτησή του αιτήθηκε παράταση του έργου έως τις 31.05.2017. Η παράταση αυτή κρίνεται εύλογη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε. – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Γ.1.      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε – ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), στο τμήμα του που αφορά στην αρχική σύμβαση, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2, του Ν.1418/84, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3669/2008 και ισχύει σήμερα, και δεν παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από τον εγκριθέντα 2ο Α.Π.Ε. της αρχική Σύμβασης.

Κατά συνέπεια κρίνεται ορθή η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.2.      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών υπό έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), στο τμήμα του που αφορά την Συμπληρωματική Σύμβαση, συντάχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των δημοσίων έργων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.2, του Ν.1418/84, όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 3669/2008 και ισχύει σήμερα, για να επαναπροσδιορίσει τις αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή και μετά από ακριβείς προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Συντάχθηκε επίσης, για να αντιμετωπίσει προβλήματα συντηρήσεων σε σχολεία τα οποία είτε αποκαλύφθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών της αρχικής σύμβασης είτε προέκυψαν κατά τον χρόνο που διέρρευσε μεταξύ της εκπόνησης της αρχικής μελέτης, με την οποία προκηρύχθηκε το έργο, μέχρι και της συντάξεως του παρόντος και αφορούν ιδιαιτέρως στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.

Γ.3       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Με τον υπό έγκριση 3ο Α.Π.Ε. το συνολικό ύψος της δαπάνης των εργασιών της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης, μαζί με την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης, την δαπάνη απροβλέπτων εργασιών και την δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο ποσό των 161.350,85 €, δηλαδή σε αύξηση 17.852,68 € (εκ των οποίων 847,86€ αφορούν αύξηση του Φ.Π.Α. που έχει εγκριθεί με τον 2ο ΑΠΕ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 143.498,15 € και αύξηση 17.004,84 € σε σχέση με τον 2ο Α.Π.Ε. ύψους 144.346,01 €. Το τμήμα των αυξήσεων λόγω των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης παρουσιάζεται στην συνέχεια, ανέρχεται δε σε 12,11% της αρχικής σύμβασης, δηλαδή σημαντικά χαμηλότερο από το ανώτερο επιτρεπτό όριο του 50%.

Κατωτέρω αναλύεται το μέχρι σήμερα οικονομικό αντικείμενο της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης. Τα ποσά που ακολουθούν είναι προ εκπτώσεως, η οποία υπολογίζεται κατά την παρουσίαση του πίνακα.

1

Αρχική δαπάνη (με Γ.Ε. & Ο.Ε.,

:

(+)

218.873,73

 

 

χωρίς απρόβλεπτα)

 

 

 

 

 

2

Δαπάνη απροβλέπτων

:

(+)

32.831,06

 

3

Συνολική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση)

:

 

 

 

 

(+)

251.704,79

 

4

Πρόβλεψη αναθεώρησης

:

(+)

7.551,12

 

5

Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)

:

 

 

 

 

(+)

259.255,91

 

6

Γενική Έκπτωση 55%

:

(-)

142.590,75

 

7

Συνολική Συμβατική Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)

 

 

 

 

 

 

 

116.665,16

 

8

Προβλεπόμενος ΦΠΑ

:

(+)

26.832,99

 

9

Συνολική συμβατική δαπάνη (με ΦΠΑ)

:

(+)

143.498,15

 

10

Εγκριθείσα συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.

:

 

 

 

 

(+)

251.680,69

 

 

(με ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα)

 

 

 

 

 

11

Εγκριθείσα δαπάνη απροβλέπτων με τον 2ο

:

(+)

24,09

 

 

Α.Π.Ε.

 

 

 

 

 

12

Εγκριθείσα συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.

:

 

 

 

 

(+)

251.704.78

 

 

(χωρίς αναθεώρηση)

 

 

 

 

 

13

Εγκριθείσα πρόβλεψη αναθεώρησης με τον 2ο

:

(+)

7.551,12

 

 

Α.Π.Ε.

 

 

 

 

 

14

Εγκριθείσα συνολική δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.

:

 

 

 

 

(+)

259.255,90

 

 

(χωρίς ΦΠΑ)

 

 

 

 

 

15

Γενική Έκπτωση 55%

:

(-)

142.590,75

 

16

Εγκριθείσα συνολική Δαπάνη με τον 2ο Α.Π.Ε.

:

 

 

 

 

(+)

116.665,15

 

 

(χωρίς ΦΠΑ)

 

 

 

 

 

17

Εγκριθείσα πρόβλεψη ΦΠΑ με τον 2ο Α.Π.Ε.

:

(+)

27.680,86

 

18

Εγκριθείσα συνολική δαπάνη με τον 2ο

:

 

 

 

 

(+)

144.346,01

 

 

Α.Π.Ε.(με ΦΠΑ)

 

 

 

 

 

                       

 

19

Εγκριθείσα ΜΕΤΑΒΟΛΗ με τον 2ο Α.Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

έναντι της αρχικής σύμβασης (με ΦΠΑ και

:

 

(+)

847,86

 

 

 

Αναθεώρηση)

 

 

 

 

 

 

 

20

Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 3ο

 

 

(+)

278.180,36

 

 

 

Α.Π.Ε.

:

 

 

 

 

 

 

 

(με ΓΕ & ΟΕ, χωρίς απρόβλεπτα)

 

 

 

 

 

 

 

21

Προτεινόμενη δαπάνη απροβλέπτων με τον 3ο

:

 

 

 

 

 

 

(+)

3.999,04

 

 

 

Α.Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

22

Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 3ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

282.179,40

 

 

 

Α.Π.Ε.

:

 

 

 

 

 

 

 

(χωρίς αναθεώρηση)

 

 

 

 

 

 

 

23

Προτεινόμενη πρόβλεψη αναθεώρησης με τον

:

 

 

 

 

 

 

(+)

7.551,12

 

 

 

3ο Α.Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

24

Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 3ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

289.730,52

 

 

 

Α.Π.Ε. (χωρίς ΦΠΑ)

:

 

 

 

 

 

 

25

Γενική Έκπτωση 55%

:

 

 

 

 

 

 

(+)

159.351,79

 

 

26

Προτεινόμενη συνολική Δαπάνη με τον 3ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

130.378,73

 

 

 

Α.Π.Ε. (χωρίς ΦΠΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

27

Προτεινόμενη πρόβλεψη ΦΠΑ με τον 3ο Α.Π.Ε.  :

 

 

 

 

(+)

30.972,12

 

28

Προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 3ο

 

 

 

 

 

 

 

(+)

161.350,85

 

 

 

Α.Π.Ε.(με ΦΠΑ)

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Προτεινόμενη ΜΕΤΑΒΟΛΗ με τον 3ο Α.Π.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

(+)

17.852,70

 

 

 

έναντι της αρχικής σύμβασης (με ΦΠΑ και

:

 

 

 

 

 

 

Αναθεώρηση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ με τον 3ο

 

 

 

 

 

 

 

 

17.004,84

 

 

 

Α.Π.Ε. έναντι του 2ου ΑΠΕ της αρχικής

:

(+)

 

 

 

 

 

σύμβασης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

(με ΦΠΑ και Αναθεώρηση)

Γ.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ – 3ου ΠΚΤΜΝΕ

Οι προκύπτουσες διαφορές δαπανών του παρόντα 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα οφείλονται στον προσδιορισμό (αυξομειώσεις) των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις μέχρι του παρόντος ανάγκες του έργου και από επικαιροποιημένες προμετρήσεις.

Λόγω της φύσης των εργασιών δεν είναι δυνατός εκ των προτέρων ο ακριβής εντοπισμός και προϋπολογισμός των αναγκαίων ποσοτήτων εργασιών. Αυτό συμβαίνει διότι κατά την προετοιμασία των επιφανειών για επισκευή και συντήρηση αποκαλύπτονται αφανή προβλήματα, εντονότερες αποσαθρώσεις, εσωτερικές υγρασίες, ατελείς στηρίξεις κ.λ.π. με συνέπεια να αυξάνονται συνήθως οι προϋπολογισθείσες ποσότητες εργασιών επισκευών. Ειδικά στις περιπτώσεις επισκευαστικών επεμβάσεων σκυροδέματος και οπλισμού οι τελικώς απαιτούμενες ποσότητες εργασιών προκύπτουν μόνο μετά την επί του εργοταξίου αποκάλυψη των προβληματικών τμημάτων ενώ κατά την φάση της σύνταξης του προϋπολογισμού του έργου μόνο μέρος αυτών είναι εμφανές.

Πέραν δε των ανωτέρω προκύπτουν ανάγκες πρόσθετων ποσοτήτων εργασιών καθώς στην διάρκεια του σχολικού έτους δημιουργούνται πρόσθετες, των αρχικώς εντοπισθεισών, φθορές λόγω της χρήσης των χώρων.

Οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης του προτεινόμενου 3ου Α.Π.Ε. είναι όλες συμβατικές τιμές και δεν απαιτήθηκε η σύνταξη νέων τιμών.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών και των δαπανών εμφανίζονται παρακάτω :

Γ.5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Οι εργασίες που παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τον 2ο εγκριθέντα Α.Π.Ε. είναι οι παρακάτω σύμφωνα με τον αριθμό τιμολογίου τους : Α. Τ.    1.28, 1.31, 1.37, 1.40, 1.41,συνολική αύξηση της δαπάνη με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% είναι 30.474,62 € και αφαιρούμενης της Γενικής Έκπτωσης (55%) προ Φ.Π.Α. είναι 13.713,58 €. Μετά δε τον υπολογισμό Φ.Π.Α. 24% η αύξηση αυτή είναι 17.004,84 €

Γ.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Δεν υπάρχουν εργασίες που παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις εγκριθείσες με τον 2ο Α.Π.Ε..

Ανακεφαλαιωτικά:

3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την μέχρι του παρόντος κατασκευή του έργου, επαναπροσδιορίζοντας τις αυξήσεις και μειώσεις ορισμένων εργασιών και εν γένει εργασίες που είτε δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την μελέτη, είτε οφείλονταν σε προμετρητικά σφάλματα και παραλείψεις αυτής.

Οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης είναι αναγκαίες, επείγουσες και επιβεβλημένες, δεν μπορούν δε να διαχωριστούν από το λοιπό αντικείμενο της σύμβασης, το δε κόστος αυτών είναι προς το συμφέρον του Δήμου λόγω της μεγάλης έκπτωσης της αρχικής σύμβασης σύνταξη του 3ου Α.Π.Ε. στο σύνολο του κρίνεται αναγκαία για την ένταξη στο έργο των μεταβολών ποσοτήτων των ήδη εκτελεσμένων συμβατικών εργασιών που έχουν προαναφερθεί και επειδή όλα τα ανωτέρω έχουν και την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου ο οποίος και τα υπέγραψε.

Το σύνολο εργασιών του 3ου ΑΠΕ έχει συνταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και έχει υπογραφεί χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.

Γ.7 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καθώς για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ» ήταν απαραίτητη η έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ. .Ε.Π.Α.), η οποία εξεδόθη στις 20.3.2017 (αρ.πρωτ. 3632/20.3.2017), ήταν αδύνατη η υλοποίηση των εργασιών μέχρι τις 28.2.2017 (ημερομηνία λήξης της 3ης Παράτασης).

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 2273 / 20.2.2017 Αίτησης του Αναδόχου του έργου για νέα παράταση, κρίνεται απαραίτητη η λήψη Απόφασης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων για την έγκριση της 4ης Παράτασης του έργου έως τις 31.05.2017.

. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Για τους παραπάνω λόγους η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) προτείνει την έγκριση: του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της έγκρισης της 4ης Παράτασης μέχρι την 31η Μαΐου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να:

Εγκρίνεται: ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008.

η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και η έγκριση της 4ης Παράτασης μέχρι την 31η Μαΐου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 48, §8, του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων», καθώς ο Ανάδοχος του έργου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την μετ’ εμποδίων πορεία των εργασιών και την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους, του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 260.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. ποσού 59.800,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης 319.800,00 €, εκτελείται με βάση την υπ’ αριθ. 73/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Με εντολή Δημάρχου

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βριλήσσια

05-04-2017

 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Αρ. πρωτ.:

4535

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΗΣ

Προς: το

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση

: Σπύρου Λούη & Νέστου

 

Ταχ. Κώδικας

: 152 35 Βριλήσσια

 

 

 

Πληροφορίες

: Θ. Καλλίτσης

 

 

 

Τηλέφωνο

: 210-6130917

 

 

 

FAX

: 210-8104252

 

 

 

e-mail

: kalitsis@vrilissia.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Aπό το έτος 2004, οπότε και λειτούργησε η Αττική Οδός, κρίθηκε σκόπιμη η διέλευση των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρων, φορτηγών κλπ.) μέσω αυτής, ώστε να μειωθεί τόσο το κόστος του Δήμου, όσο και ο χρόνος που απαιτείται για τα καθημερινά δρομολόγια προς τo Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) των Άνω Λιοσίων καθώς και το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.Κ).

Σύμφωνα με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006, Άρθρο 75 περί αρμοδιοτήτων των Δήμων παρ. I περ. β4), οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων που αφορούν στον τομέα Περιβάλλοντος, περιλαμβάνεται (μεταξύ άλλων) «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων…».

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 54/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρεται ρητά η υποχρέωση του Δήμου για την περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων αποκομιδή των απορριμμάτων νοσοκομείων και λοιπών θεραπευτικών μονάδων

Τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Δήμος Βριλησσίων για την καθημερινή προγραμματισμένη αποκομιδή και την μετέπειτα μετάβασή τους στους προαναφερόμενους χώρους εναπόθεσης, φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

 

α/α

 

 

ΤΥΠΟΣ

 

 

ΑΡ.

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

 

KHO

6267

 

2

 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

 

ΚΗΟ

5759

 

3

 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

 

ΚΗΟ

6369

 

4

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

KHI

6624

 

5

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΗΙ

6625

 

6

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΗO

4357

 

7

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΗO

4358

 

8

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

KHI

3661

 

9

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΗΟ

6359

 

10

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΥΥΧ

1174

 

11

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΗΟ

5837

 

12

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΚΗΗ

6202

 

13

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ

KHI

5897

 

                     

Η χρήση της Αττικής Οδού παρά το τέλος διοδίων είναι συμφερότερη για το Δήμο από τη χρήση της τυπικής διαδρομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας το κόστος για την κίνηση των απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων χωρίς χρήση της Αττικής Οδού αναλύεται ως εξής:

Πραγματοποιούνται 580 δρομολόγια περίπου ανά μήνα. Το κάθε δρομολόγιο διαρκεί 3 ώρες (Δήμος – ΧΥΤΑ – Δήμος) συνεπώς χρειάζονται 1740 εργατοώρες ανά μήνα, ήτοι σύνολο 20.880 ώρες κατ’ έτος.

Η κατανάλωση καυσίμων ανέρχεται σε 7 λίτρα/ώρα. Ήτοι 7 λίτρα/ώρα Χ 20.880 ώρες/έτος = 146.160 λίτρα/έτος Χ 1,10 €/λίτρο = 160.776 Ευρώ/έτος.

Τα απαιτούμενα σέρβις συντήρησης των οχημάτων πραγματοποιούνται ανά 200 ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος.

Άρα στις 20.880 ώρες απαιτούνται 104,4 σέρβις (20.880 /200 = 104,4 ) Το κόστος του κάθε σέρβις ανέρχεται περίπου στα 350 Ευρώ. Άρα το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής: 104,4 Χ 350 €/σέρβις = 36.540 Ευρώ κατ’ έτος.

Ήτοι συνολικό κόστος για την κίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων χωρίς χρήση της Αττικής Οδού: 197.316 Ευρώ κατ’ έτος.

Με τη διέλευση των οχημάτων από την Αττική οδό το κόστος αναλύεται ως εξής:

Εργατοώρες: 580 δρομολόγια / μήνα Χ 1 ώρα (Δήμος – ΧΥΤΑ – Δήμος) = 580 ώρες/ μήνα Χ 12 μήνες = 6.960 ώρες / έτος

Καύσιμα: 7 λίτρα / ώρα Χ 580 ώρες / μήνα = 4.060 λίτρα / μήνα Χ 1,10 € /λίτρο = 4.466 € / μήνα. Συνεπώς το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής: 4.466 € / μήνα Χ 12 μήνες = 53.592 Ευρώ / έτος.

Τα απαιτούμενα σέρβις συντήρησης των οχημάτων πραγματοποιούνται ανά 200 ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος.

Άρα στις 6.960 ώρες απαιτούνται 34,8 σέρβις ( 6.960/200 = 34,8) Το κόστος του κάθε σέρβις ανέρχεται περίπου στα 350 Ευρώ. Άρα το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής: 34,8 Χ 350 €/σέρβις = 12.180 Ευρώ κατ’ έτος.

Κόστος Διοδίων διέλευσης από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο :

6 απορριμματοφόρα Χ 3,55 € ανά διέλευση Χ 2 διελεύσεις την ημέρα Χ 30 ημέρες τον μήνα = 1.278€ Χ 12 μήνες = 15.336 € (αφορά σύνολο 60 διελεύσεων / όχημα / μήνα) 4 απορριμματοφόρα Χ 3,55 € ανά διέλευση Χ 2 διελεύσεις την ημέρα Χ 15 ημέρες τον μήνα = 426€ Χ 12 μήνες = 5.112 € (αφορά σύνολο 30 διελεύσεων / όχημα / μήνα) 1 φορτηγό Χ 5,65€ ανά διέλευση Χ 4 διελεύσεις την ημέρα Χ 25 ημέρες τον μήνα = 565,00 € Χ 12 μήνες = 6.780,00 € (αφορά σύνολο 100 διελεύσεων ανά μήνα).

Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Συνεπώς το κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 27.228,00 Ευρώ. Άρα, συνολικό κόστος για την κίνηση των απορριμματοφόρων με τη διέλευση των οχημάτων από την Αττική οδό: 93.000 Ευρώ.

Συγκρίνοντας τα ανωτέρω κόστη, διαπιστώνουμε ότι κατόπιν της χρήσης της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, το όφελος του Δήμου διαμορφώνεται ως εξής:

Κέρδος 104.316 Ευρώ κατ’ έτος (κόστος χωρίς χρήση Αττικής Οδού 197.316 Ευρώ κατ’ έτος - Κόστος με τη χρήση Αττικής Οδού 93.000 Ευρώ κατ’ έτος) και κέρδος 13.920 ώρες εργασίας των οδηγών οι οποίες σύμφωνα με το ισχύον μισθολόγιο, ανέρχονται σε 83.520 Ευρώ. Οι ώρες αυτές κατά τις οποίες οι οδηγοί θα είναι διαθέσιμοι στην υπηρεσία, θα αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της καθαριότητας του προαστίου πραγματοποιώντας επιπλέον δρομολόγια περισυλλογής απορριμμάτων, κλαδιών και προϊόντα καθαρισμού των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου.

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας εφαρμόζεται ο Ν. 4412/16 και ειδικότερα το άρθρο 32, σύμφωνα με το οποίο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όταν συντρέχουν (α) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους (άρθρο 32, παρ. β, εδαφ. ββ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (άρθρο 32, παρ. β, εδαφ. γγ)

Την αποκλειστική εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Σταυρού – Ελευσίνας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ) έχει η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. με έδρα 41.9 χλμ. Αττικής Οδού, Παιανία 19002 τηλ. 210 6682000, Φαξ 210 6025060, η οποία ενεργεί ως άμεσος εντολοδόχος στο όνομα και για λογαριασμό της Α.Ε. με την επωνυμία «Αττική Οδός Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού-Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού».

Στον προϋπολογισμό έτους 2017 έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ύψους 30.000,00 € υπό Κ.Α. 20.6495.01 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΚΤΕΟ, κλπ.)» για την αντιμετώπιση της δαπάνης.

Το εκτιμώμενο κόστος των διοδίων ανέρχεται στο ύψος των € 27.228,00.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την περίπτωση “η” της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 (Κ. .Κ.) ως ισχύει, ορίζεται ότι η δαπάνη διοδίων είναι υποχρεωτική.

Για την υλοποίηση της δαπάνης τελών διοδίων, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων πρωτογενές αίτημα από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας (κατ’ εφαρμογή του Ν. 4013/11 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012) το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) «16REQ005611378/2016-12-20».

Με την 347/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΙΥΩ9Ρ-ΘΤ3) ψηφίστηκε πίστωση ύψους 27.230,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6495.01 λόγω της υποχρεωτικότητας της δαπάνης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3063/06. Συνεπώς έχει ήδη εγκριθεί η πραγματοποίηση τη δαπάνης η οποία αποτέλεσε και το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (Οικονομική Επιτροπή) στην Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.). παράλληλα, από 01/01/2017 με τις διατάξεις του Π. . 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α. .Α: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα (παρ. 2β του άρθρου 2)

Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη (σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία στο άρθρο 4). Το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διάταγμα (αρ. 4)

Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 27.230,00 Ευρώ (δημοσιονομική δέσμευση) η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 2017/08-03-2017, καταχωρήθηκε με α/α 73 στο Μητρώο Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2017 στον Κ.Α. 20.6495.01 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Κ1ΜΩ9Ρ-Ο5Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. . 80/2016, την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπ. Οικονομικών περί κοινοποίησης διατάξεων και παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει.

Με την 46/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΔΦΩ9Ρ-ΤΕΝ) ψηφίστηκε η σχετική Πίστωση (νομική δέσμευση) ύψους 27.230,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 20.6495.01. πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής απόδειξης είσπραξης από τον ανάδοχο και η εξόφληση θα γίνεται μέσω εντάλματος προπληρωμής.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοδίων διέλευσης από την «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» (CPV 79941000-2), στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. (ΑΦΜ 094421389) 41.9 χλμ. Αττικής Οδού, Παιανία 19002 τηλ. 2106682000 Φαξ 2106025060 έναντι συνολικού ποσού 27.230,00 Ευρώ για το έτος 2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κατ’ εντολή του

Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας & Πολιτικής

Προστασίας

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Κωδικός προϋπολογισμού:           20.6495.01          Ποσόν:  27.230,00 Ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απριλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βριλήσσια,  5

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ:

ΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

4.611  / 05.04.2017

Προς :

το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας της δράσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ»,μέσω Δημόσιας Σύμβασης, με την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αν και αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω δράσης ελήφθη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα τέλη του 2016 (Απόφαση .Σ. 93/2016 – ΑΔΑ: 78Ν5Ω9Ρ-8ΛΑ), είναι αναγκαία η «επικαιροποίησή» της, λόγω της ανάγκης τροποποίησης της σχετικής μελέτης, για την εναρμόνισή της τόσο στις διατάξεις του 4412/2016, όσο στο «Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016», που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2017.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνέταξε την σχετική υπ’ αριθ. 21/2017 μελέτη που αφορά στην υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ».

Πρόκειται για Μεικτή Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας – Υπηρεσίας, με προεξάρχοντα χαρακτήρα αυτόν της προμήθειας, που δύναται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147 08/08/2016). προς υλοποίηση Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας, αφορά στην προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, για την αναβάθμιση του φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης των Βριλησσίων, ήτοι του φωτισμού των οδών, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων της πόλης, διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε πέντε (5) έτη, με δικαίωμα του Δήμου για παράτασή της για πέντε (5) επί πλέον έτη (δικαίωμα προαίρεσης) για την διαχείριση και συντήρηση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου. δράση έχει ως αντικείμενο:

Την υλοποίηση προμηθειών (αγορών) εξοπλισμού για την αντικατάσταση έως τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (3.259) τεμαχίων φωτιστικών σωμάτων, μετά των αντιστοίχων λαμπτήρων φωτισμού, καθώς και την προμήθεια του περιγραφόμενου εξοπλισμού για την διαχείριση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου Βριλησσίων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 1.598.366,20 €. την παροχή υπηρεσιών για την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου Βριλησσίων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 491.033,80 €, καθώς και (δικαιώματα προαίρεσης), την υλοποίηση επί πλέον προμηθειών (αγορών) φωτιστικών σωμάτων, μετά των αντιστοίχων λαμπτήρων φωτισμού, καθώς και την προμήθεια του περιγραφόμενου εξοπλισμού όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης, για την στοχευμένη βελτίωση των επιπέδων φωτισμού του υπάρχοντος συστήματος σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) έως 310.000,00 €. την παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου Βριλησσίων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτης, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 403.000,00 €. συνολική εκτιμώμενη αξία της εν λόγω Δημόσιας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 2.260.000 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 542.400 €, ήτοι η συνολική δαπάνη που απαιτείται (κατά την μελέτη) ανέρχεται στο ποσόν των 2.802.400 €.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

Δήμος Βριλησσίων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ”ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – ENERGY FOR MAYORS”, στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη και την μείωση των εκπομπών του παραγόμενου CO₂ (και την συνακόλουθη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις κάθε μορφής δημοτικές δράσεις), Την άνοιξη του 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης, δημόσιας διαβούλευσης και οριστικής έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 2010-2020. Το Σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων, στις 10 Ιουνίου 2013 με την υπ’ αριθ. 80/2013 Απόφασή του. Σε αυτό, περιλαμβάνονται όλες οι δημοτικές πρωτοβουλίες που προβλέπεται να αναπτύξει ο Δήμος με στόχο την μείωση της εκπομπής του παραγόμενου CO₂ κατά 20% έως το 2020. Έτσι, μεταξύ άλλων, στο εν λόγω Σχέδιο Δράσης προβλέπονται δράσεις στον τομέα του Δημοτικού Οδοφωτισμού (Μέτρο 3.6. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020), με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των ποσοτήτων εκπομπών αερίων ρύπων και CO₂.

Ίσως ο σημαντικότερος δημοτικός τομέας κατανάλωσης ενέργειας (και ταυτόχρονης παραγωγής CO₂) είναι αυτός του δημοτικού οδοφωτισμού, δηλαδή του φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, με ετήσια κατανάλωση (κατά το έτος αναφοράς 2010) 2.069.131 kWh.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Στα πλαίσια αυτά οι Δήμοι ασκούν αρμοδιότητες στους τομείς α) Ανάπτυξης, β) Περιβάλλοντος, γ) Ποιότητας Ζωής, δ) Απασχόλησης, ε) Κοινωνικής Προστασίας, στ) Παιδείας και ζ) Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ασκούν αρμοδιότητες, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες οι οποίες τους έχουν ανατεθεί, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες στον Τομέα «Ανάπτυξης», (άρθρο 75, παραγρ. α.3 του Ν. 3463/2006), συγκαταλέγεται ««…. η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων …… για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας». Επίσης, στις αρμοδιότητες στον Τομέα «Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων», συγκαταλέγεται (άρθρο 75, παραγρ. γ.1 του Ν. 3463/2006) «Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση ….. ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων ….». Επίσης συγκαταλέγεται (άρθρο 75, παραγρ. γ.12 του Ν. 3463/2006) «Η μέριμνα και λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».

Γενικά οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την υλοποίηση της Δημόσιας Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ», προβλέπεται η ουσιαστική αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, που περιλαμβάνει:

Α)         Τον βασικό σχεδιασμό ενός συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου Βριλησσίων, το οποίο χρησιμοποιώντας νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες αυξημένης ενεργειακής απόδοσης, σε συνδυασμό με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και προληπτικής συντήρησης, εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 60% και διάρκεια ζωής 20 έτη.

Β)        Την προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος προληπτικής συντήρησης του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου.

Γ)         Την προμήθεια και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία συστήματος ελέγχου του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου.

Δ)        Την προμήθεια και εγκατάσταση των κατάλληλων φωτιστικών και λαμπτήρων τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων.

Ε)        Την προμήθεια του αναγκαίου λογισμικού (software) και εξοπλισμού (hardware) για την λειτουργία του συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ, καθώς και μέσω καταλλήλου συστήματος διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S.).

ΣΤ) Την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος φωτισμού δημοσίου χώρου για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, εντός των οποίων ανάδοχος θα αναβαθμίσει αυτό, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη πέντε (5) έτη, κατά τα οποία ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης του ολοκληρωμένου συστήματος.

Είναι αποδεκτή η πρόταση από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, οποιασδήποτε τεχνολογίας φωτιστικά σώματα / λαμπτήρες, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την ζητούμενη εξοικονόμηση ενέργειας (60% κατ’ ελάχιστο). Η δράση αυτή εκτιμάται ότι θα επιφέρει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στον τομέα αυτό τουλάχιστον κατά 60%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως ελαχίστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται η πενταετία, με δικαίωμα του Δήμου να επεκτείνει αυτήν για ακόμη μία πενταετία, με αντικείμενο την διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος. συνολική αμοιβή του Αναδόχου αντιστοιχεί στον αριθμό και τύπο φωτιστικών και λαμπτήρων, καθώς και στον λοιπό εξοπλισμό, καθώς και στις επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες, που περιγράφονται στην 21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Εάν, για λόγους ανεξάρτητους του Αναδόχου (όπως επέκταση του υπάρχοντος συστήματος, αυξομείωση του ζητούμενου επιπέδου φωτισμού, ανάγκη προσαρμογή σε πρότυπα οδοφωτισμού), ο αριθμός ή/και ο τύπος των φωτιστικών και λαμπτήρων και του λοιπού εξοπλισμού που τελικά θα αντικατασταθούν, καθώς και οι επί μέρους παρεχόμενες υπηρεσίες, διαφοροποιηθούν από τα περιγραφόμενα στην εν λόγω μελέτη, και πάντοτε κατόπιν εγκρίσεων του Δήμου (Δικαίωμα Προαίρεσης), η τελική αμοιβή του Αναδόχου θα αναπροσαρμόζεται, με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης από τον Δήμο Βριλησσίων. Ομοίως, με άσκηση του Δικαιώματος Προαίρεσης, δύναται ο Δήμος, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων), να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παράταση της σύμβασης, διαρκείας πέντε (5) ετών, για πέντε (5) επί πλέον έτη, με αντικείμενο την συντήρηση και διαχείριση του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου του Δήμου, με αποκλειστικές δαπάνες του αναδόχου, με αντίστοιχο τίμημα που προσδιορίζεται στο Τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

Αμέσως με την εγκατάσταση κάθε ομάδας νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα ξεκινήσει η αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και η μείωση της αντίστοιχης δαπάνης αυτής, που μέχρι σήμερα παρακρατείται από την .Ε.Η. κατά την απόδοση των δημοτικών τελών και των τελών δημοτικού φωτισμού, που εισπράττει κάθε δίμηνο για λογαριασμό του Δήμου. Με την πάροδο του χρόνου και με την συμπλήρωση των πρώτων 24 μηνών (που υποχρεούται ο Ανάδοχος να έχει εγκαταστήσει όλον τον προβλεπόμενο εξοπλισμό), από την έναρξη της υλοποίησης της σύμβασης, η εξοικονομούμενη ενέργεια (και η συνακόλουθη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης) θα ξεπεράσει το 60% της σημερινής. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται ανά δίμηνο, βάσει της τεκμαρτής εξοικονομούμενης ενέργειας από την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων κατά το διανυθέν δίμηνο. Με τον τρόπο αυτό, εντός του συμβατικού χρόνου (πενταετία), ο Ανάδοχος θα εισπράξει το ποσόν που έχει προσφέρει με την προσφορά του ως μειοδότης στον σχετικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Οποτεδήποτε εντός της πενταετίας, οι εισπράξεις του Αναδόχου (από την εξοικονόμηση ενέργειας) φθάσουν το ποσόν της προσφοράς του, η περαιτέρω μείωση της δαπάνης για τον φωτισμό του δημοσίου χώρου της πόλης ωφελεί καθ’ ολοκληρία τον Δήμο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε χρόνο πλέον (και για τα επόμενα 5 ή 10 έτη), η εγγραφόμενη στον Προϋπολογισμό του Δήμου δαπάνη για την πληρωμή της καταναλισκόμενης ενέργειας για το σύστημα του φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, θα βαίνει μειούμενη, ενώ αντίστοιχα θα εγγράφεται σε νέο κωδικό του Προϋπολογισμού η προκύπτουσα διαφορά, ως δαπάνη για την πληρωμή του Αναδόχου της υλοποίησης της προμήθειας και υπηρεσίας αναβάθμισης του συστήματος. Μετά την πενταετία (σε περίπτωση έγκρισης παράτασης της παρεχόμενης υπηρεσίας, με αντικείμενο αποκλειστικά πλέον την διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος για πέντε επί πλέον έτη), η δαπάνη αυτή θα είναι περιορισμένη και σταθερή πλέον, στα επίπεδα του 40% περίπου της σημερινής.

Κατά την πρώτη διετία ο προσδιορισμός της εξοικονόμησης ενέργειας θα γίνεται με τεκμαρτό υπολογισμό, βάσει της διαφορά ισχύος των παλαιών και νέων λαμπτήρων. Θα τηρείται καθημερινό ημερολόγιο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κάθε παρτίδας νέων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, για τον ακριβή προσδιορισμό της ανά δίμηνο εξοικονομούμενης ενέργειας. Εντός αυτής της διετίας που υποχρεούται ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει τον νέο εξοπλισμό και αναβαθμίσει πλήρως το υπάρχον σύστημα φωτισμού, θα τοποθετηθούν και οι προβλεπόμενοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος, οπότε πλέον παράλληλα με τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού της εξοικονόμησης ενέργειας θα υπάρχουν οι αντικειμενικές μετρήσεις από τους πιστοποιημένους μετρητές. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι αρκετό ούτως ώστε και η Δ.Ε.Η. προσαρμόσει το σύστημά της στις απαιτήσεις του Δήμου για ανά δίμηνο πλέον διενέργεια της καταγραφής των ενδείξεων των μετρητών της.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ): εκτιμώμενη κατά ανώτατο όριο εκτιμώμενη αξία της Δημόσιας Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ», για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, πλέον πέντε (5) επί πλέον ετών σε περίπτωση παράτασης της αρχικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσόν των 2.260.000 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ποσού 542.400 €. Ήτοι, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.802.400,00 €) ευρώ.Η δαπάνη αυτή αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ»

 

 

 

 


ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

 

 

 

 

 

ΑΞΙΑ

 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ

 

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. (24%)

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

(€):

 

 

 

 

 

 

 

(€):

 

 

 

(€):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

930.515,00

223.323,60

1.153.838,60

 

 

Φωτιστικών Σωμάτων και

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαμπτήρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

358.490,00

86.037,60

444.527,60

 

 

Εξοπλισμού Ελέγχου φωτιστικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σωμάτων και λαμπτήρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

1.289.005,00

 

 

309.361,20

 

 

1.598.366,20

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εγκατάστασης και

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναβάθμισης

70.995,00

17.038,80

80.033,80

 

 

Συστήματος Φωτισμού Δημοσίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαχείρισης

325.000,00

78.000,00

403.00,00

 

 

Συστήματος Φωτισμού Δημοσίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

395.995,00

 

 

95.038,80

 

 

491.033,80

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1.685.000,00

 

 

404.400,00

 

 

2.089.400,00

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άσκηση Δικαιώματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προαίρεσης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια επί πλέον

 

250.000,00

 

 

60.000,00

 

 

310.000,00

 

 

 

συμπληρωματικού εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εξοπλισμού ελέγχου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συστήματος Φωτισμού Δημοσίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χώρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Άσκηση Δικαιώματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προαίρεσης)

 

325.000,00

 

 

78.000,00

 

 

403.000,00

 

 

 

Υπηρεσίες Διαχείρισης Συστήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτισμού Δημοσίου Χώρου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

 

 

 

(Με άσκηση δικαιώματος

1.539.005,00

369.361,20

1.908.366,20

 

προαίρεσης)

 

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

(Με άσκηση δικαιώματος

720.995,00

173.038,80

894.033,80

 

προαίρεσης)

 

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5 + 5 ΕΤΗ)

2.260.000,00

542.400,00

2.802.400,00

 

(Με άσκηση δικαιώματος

 

 

 

 

προαίρεσης)

 

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

 

 

Η εν λόγω δαπάνη προβλέπεται ως πολυετής. Θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου Βριλησσίων για τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη (πενταετής σύμβαση), ήτοι, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021. Προβλέπεται η δυνατότητα παράταση της σύμβασης για πέντε (5) επί πλέον έτη, για την διαχείριση του συστήματος, ήτοι για τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η εγγραφή στους Προϋπολογισμούς του Δήμου (έως το έτος 2021 τουλάχιστον) σχετικής πίστωσης, με Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 20.7135.12 υπό τον τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Αναβάθμισης του Συστήματος Φωτισμού του Δημοσίου Χώρου και Διαχείριση αυτού». Λόγω των μακρών διαδικασιών για την ανάδειξη Αναδόχου, για την οικονομική χρήση του 2017, εκτιμάται διάθεση πίστωσης έως 50.000 €.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Η υλοποίηση της περιγραφόμενης Δημόσιας Σύμβασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Βριλησσίων, από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού. Ουσιαστικά η υλοποίηση αυτής χρηματοδοτείται από την μείωση της ετησίας δαπάνης οδοφωτισμού (φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης), εξ αιτίας της εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η εν λόγω παροχή Δημόσια Σύμβαση θα υλοποιηθεί με ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με συμπλήρωση τιμολογίου, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. .Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για ΠΕΝΤΕ (5) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για ΠΕΝΤΕ (5) επιπλέον έτη, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους και της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η υλοποίησή της θα γίνει κατά τις διατάξεις που εφαρμόζονται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ

147/08.08.2016 τεύχος Α’) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πρόκειται για δράση υψίστης προτεραιότητας και ολοκληρωμένης παρέμβασης, αφού αφορά σε όλους του κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου και αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του Δήμου Βριλησσίων, μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ενίσχυση της ασφάλειας κ.α.

Παρά το γεγονός της τεράστιας ωφέλειας του Δήμου από την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με την αλλαγή των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας και πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας, ο Δήμος Βριλησσίων σήμερα αδυνατεί να χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους αυτήν την δράση, λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού αυτής. Παράλληλα εξ αιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας, είναι αδύνατη ουσιαστικά η χρηματοδότηση του έργου από τον Τραπεζικό Τομέα με την λήψη σχετικού δανείου.

Για τους λόγους αυτούς, ο Δήμος Βριλησσίων επιλέγει την διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την υλοποίηση της περιγραφόμενης σε αυτήν την μελέτη Μεικτής Δημόσιας Σύμβασης (Προμηθειών και Υπηρεσιών). Ο Ανάδοχος, πέραν της τεχνογνωσίας που πρέπει να διαθέτει στον φωτισμό του δημοσίου χώρου της πόλης, πρέπει να δύναται να επενδύσει στην υλοποίηση του συνολικής δράσης, δηλαδή στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (με εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο από 60%). Επίσης να επενδύσει στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής για τον έλεγχο της λειτουργίας, καθώς και της προληπτικής συντήρησης, αλλά και της διαχείρισης, του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου της πόλης, με ίδιους πόρους και να αποπληρωθεί η συνολική δαπάνη από την μείωση της σχετικής δαπάνης (που αφορά στον φωτισμό του δημοσίου χώρου της πόλης), εξ αιτίας της εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων και της πολύ χαμηλότερης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόδηλες είναι οι ωφέλειες από την υλοποίηση αυτής της δράσης. Ο Δήμος Βριλησσίων, τα επόμενα δέκα (10) έτη, ουσιαστικά χωρίς να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια (επένδυση), θα αποκτήσει (εντός των πρώτων 24 μηνών, μεγίστου χρόνου εντός του οποίου υποχρεούται ο Ανάδοχος να αναβαθμίσει το σύστημα φωτισμού του δημοσίου χώρου με την εγκατάσταση όλου του προβλεπόμενου εξοπλισμού), ένα σύγχρονο σύστημα φωτισμού του δημοσίου χώρου του, με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας (π.χ. LED), επί πλέον σύγχρονο σύστημα διαχείρισης του συστήματος αυτού, βασιζόμενο στην τηλεματική. Παράλληλα, η διαχείριση της ορθής λειτουργίας και ελέγχου του συστήματος θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ενώ η αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου θα αναβαθμισθεί, στον ρόλο του ελεγκτή της ορθής εφαρμογής των όρων της σύμβασης και της άμεσης ανταπόκρισης του αναδόχου στις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από αυτήν. Πέραν αυτών, ο Δήμος Βριλησσίων θα δύναται να προσφέρει στον τομέα αυτόν αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους για την αποκατάσταση κάθε εμφανιζόμενης βλάβης (προβλήματα που ούτως ή άλλως θα είναι πλέον περιορισμένα). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σύγχρονη τεχνολογία στον οδοφωτισμό (π.χ. LED) εκτιμάται ότι η διάρκεια ζωής του συστήματος θα υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη. Κατά συνέπεια, η εξ αιτίας της σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας (και μείωσης της δαπάνης για τον φωτισμό του δημοσίου χώρου) ωφέλεια, θα αποδεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την επένδυσή τους σε άλλους τομείς των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Πέραν της οικονομικής αυτής ωφέλειας, υπάρχουν πολλαπλά ακόμη οφέλη εξ αιτίας της καλύτερης παρεχόμενης ποιότητας φωτισμού (νέα φωτιστικά σώματα, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής). Παράλληλα οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθ’ όσον αφορά στην συντήρηση του συστήματος και την διαχείριση αυτού, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από το σημερινό, που βαίνει μειούμενο εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα δημόσια οικονομικά και της επακόλουθης αδυναμίας του Δήμου να επενδύσει τόσο σε επί πλέον μόνιμο προσωπικό, όσο και σε υποδομές στον τομέα αυτό.

Τέλος, η αξιοποίηση της δημιουργούμενης υποδομής θα αποτελέσει αφορμή για την ανάπτυξη στην πόλη νέων υποδομών και εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» (Smart City), σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που θέτει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει σχετική Απόφαση με την οποία να:

1.         Εγκρίνει την υλοποίηση της δράσης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ», μέσω Δημόσιας Σύμβασης, με την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού.

Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και την υπ’ αριθ. 21/2017 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο σύνολό της,

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου

Νικόλαος  Μπαρμπούνης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Βριλήσσια,

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:            ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 10ο: Συμψηφισμός ποσού 1.041,60 € που αφορούν τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2016, με τα αντίστοιχα τέλη έτους 2017

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ.πρωτ. 12259/4-10-2016 αίτηση του ο κ Σίας Μιχάλης αιτήθηκε κατάληψη κοινοχρήστου χώρου επιφάνειας 21,70 τ.μ. έτους 2016 για το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Γράμμου 30. Τα ανωτέρω τέλη εξοφλήθηκαν με το αριθμ. 37250/5-10-2016 διπλότυπο είσπραξης στο Ταμείο του Δήμου. Στην συνέχεια με τις αριθμ.πρωτ. 15807/7-12-2016 & 1404/2-2-2017 αιτήσεις του, ο ανωτέρω καταστηματάρχης ζητάει τον συμψηφισμό του καταβληθέντος ποσού, με τα τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2017, επειδή το κατάστημα δεν λειτούργησε το προηγούμενο έτος.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται τον συμψηφισμό ποσού 1.041,60 € που αφορούν τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2016, με τα αντίστοιχα τέλη έτους 2017.

Ο Γενικός Γραμματέας

Με Εντολή Δημάρχου

Μπαρμπούνης Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΗΜΕΡ. 04 / 04 / 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:        ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:              ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ : την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σχετικά : Η 1/2017 Κυκλοφοριακή Μελέτη

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ : ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τους τελευταίους μήνες έχει προκύψει η αναγκαιότητα επιβολής ορισμένων σημειακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου, που αφορούν στην επίλυση εντοπισμένων κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη μας.

Πλέον συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις αφορούν στην επίλυση προβλημάτων στα παρακάτω σημεία του Δήμου :

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 16895/28-12-2016 αίτηση που μας υπεβλήθη, ο κος Μπουρνουσούζης Νικόλαος αιτείται την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του με αρ. κυκλ. ΥΤΗ 9010 αναπηρικού οχήματος της κόρης του, Μελιτίνης Μπουρνουσούζη, συνυποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά

Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας) με το ποσοστό αναπηρίας

Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου

Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ

Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς α βαθμού και σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία)

Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται: i. Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ανάπηρου

ii. Αν το κινητικά ανάπηρο άτομο διαμένει με συγγενή (α΄ βαθμού)

iii. Ότι δεν διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του – ή εάν υπάρχει δεν είναι προσβάσιμη από το όχημα που μεταφέρει τον ασθενή λόγω περιορισμένου χώρου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Γνωμάτευση του ΚΕΠΑ, η ασθένεια του ενδιαφερόμενου συμπίπτει με τις παθήσεις που αναφέρονται στον πίνακα του παρ. ΙΙ της με αρ. Δ18Α ΚΥΑ (ΦΕΚ 2710/Β’/2013) και κατ’ επέκταση με της αναφερόμενες στο Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α') παθήσεις και ως εκ τούτου δικαιούται θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προκαλέσετε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία να εγκρίνετε και να προωθείτε για σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το αίτημα του κου Μπουρνουσούζη Νικόλαου για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της κατοικίας του, που ευρίσκεται επί της οδού Κρήτης αρ. 9.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ-ΙΑΤΡΕΙΟΥ MEDICITY (κυκλ. Μελέτη 1/2016)

Σας γνωρίζουμε ότι με την 5338/12.05.2016 αίτηση που μας υπεβλήθη, η κα Φούσα – Σταματάκη Αναστασία αιτείται την παραχώρηση τριών θέσεων στάθμευσης, παρά την οδό Αίαντος στο ύψος του αρ. 2 (διασταύρωση των οδών Αίαντος και Θέτιδος), για την εξυπηρέτηση των ασθενών που επισκέπτονται το πολύ-ιατρείο MEDICITY.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων, κατόπιν αυτοψίας, διαπίστωσε ότι λόγω μεγάλης ζήτησης στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του πολύ-ιατρείου, η προσέγγιση των οχημάτων των ασθενών καθίσταται δυσχερής. Ως εκ τούτου, δεδομένης της έλλειψης επαρκούς χώρου για τρείς θέσεις, προτείνουμε την δέσμευση, με την χρήση κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, δύο (2) θέσεων στάθμευσης για αποκλειστική χρήση από τα οχήματα των ασθενών που επισκέπτονται το πολύ-ιατρείο MEDICITY. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προκαλέσετε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία να εγκρίνετε και να προωθείτε για σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την δέσμευση, με την χρήση κατάλληλης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, δύο (2) θέσεων στάθμευσης για αποκλειστική χρήση από τα οχήματα των ασθενών που επισκέπτονται το πολύ-ιατρείο MEDICITY.

Η υλοποίηση των παραπάνω θα υλοποιηθεί από τα συνεργεία που υπάγονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βριλησσίων με υλικά των οποίων το κόστος θα αναλάβει το πολύ-ιατρείο MEDICITY.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπαρμπούνης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΗΜΕΡ. 06 / 04 / 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:         ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ:                ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ : την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ : Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’): «Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.

Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.»

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:

«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:

α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ. .Κ..

Ο Δήμος Βριλησσίων προτίθεται να χορηγήσει τρείς άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων του. Πιο συγκεκριμένα προτίθεται να χορηγήσει τρείς άδειες λειτουργίας καντίνας εκ των οποίων μία εντός του Πάρκου «Μαρία Κάλλας», μία εντός του αύλειου χώρου του υπαίθριου θεάτρου «Αλίκη Βουγιουκλάκη» και μία επί του εφαπτόμενου στο Πάρκο «Μαρία Κάλλας» πεζοδρομίου της οδού Αναπαύσεως.

Η Τεχνική Υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία στους ανωτέρω χώρους και αφού έλαβε υπόψη της τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν.4264/14, προτείνει την χωροθέτηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ως εξής:

  1. Μία θέση καντίνας εντός του Πάρκου «Μαρία Κάλλας» διαστάσεων 2.00 μ Χ 5.00 μ, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα
  1. Μία θέση καντίνας εντός του αύλειου χώρου του υπαίθριου θεάτρου «Αλίκη Βουγιουκλάκη» διαστάσεων 2.00 μ Χ 5.00 μ, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα και
  1. Μία θέση καντίνας επί του εφαπτόμενου στο Πάρκο «Μαρία Κάλλας» πεζοδρομίου της οδού Αναπαύσεως διαστάσεων 2.00 μ Χ 5.00 μ, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη : την παρ.3 του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 παρακαλούμε όπως προκαλέσετε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία να εγκρίνετε και να προωθείτε για σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο την χωροθέτηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ως εξής:

  1. Μία θέση καντίνας εντός του Πάρκου «Μαρία Κάλλας» διαστάσεων 2.00 μ Χ 5.00 μ, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα
  1. Μία θέση καντίνας εντός του αύλειου χώρου του υπαίθριου θεάτρου «Αλίκη Βουγιουκλάκη» διαστάσεων 2.00 μ Χ 5.00 μ, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα και
  1. Μία θέση καντίνας επί του εφαπτόμενου στο Πάρκο «Μαρία Κάλλας» πεζοδρομίου της οδού Αναπαύσεως διαστάσεων 2.00 μ Χ 5.00 μ, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.

Με εντολή Δημάρχου

Ο Γενικός Γραμματέας

                                                                             Νικόλαος Μπαρμπούνης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com