Γλαύκωμα και καταρράκτης μαζί-Υπάρχει λύση

2016-01-25 16:19

Ταυτόχρονα και με μεγαλύτερη ασφάλεια θεραπεύονται πλέον ο καταρράκτης  και το γλαύκωμα όταν συνυπάρχουν, χάρη στην εξέλιξη της οφθαλμολογίας!

Οι δυο παθήσεις αντιμετωπίζονται σε μία χειρουργική επέμβαση και όχι  σε δυο, όπως ήταν προτιμητέο μέχρι πριν από λίγο καιρό και με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα.

«Η συνδυασμένη χειρουργική αντιμετώπιση καταρράκτη και γλαυκώματος, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις της οφθαλμολογίας και των χειρουργικών τεχνικών προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα» αναφέρει  ο χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκηςκαι επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & LaserΑθηνών   κ.  Βασίλειος Κοζομπόλης.

«Τα αποτελέσματα, συνεχίζει ο κ. Κοζομπόλης, της ταυτόχρονης αντιμετώπισης καταρράκτη και γλαυκώματος εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η φάση στην οποία βρίσκεται η κάθε πάθηση, η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής και φυσικά η χειρουργικήεμπειρία του οφθαλμίατρου  σετέτοιουείδουςεπεμβάσεις».

 

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ    ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ     ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

 

Ησυνύπαρξηκαταρράκτηκαιγλαυκώματοςείναιέναπολύσυχνόφαινόμενοκαιαπαιτείιδιαίτερηπροσοχήστηναντιμετώπισητου.

Οχειρουργόςπριναποφασίσειτηνχειρουργικήπροσέγγισηπουθαεπιλέξει οφείλειναλάβειυπ’όψιντιςακόλουθεςπαραμέτρους:

 • τοστάδιοτηςγλαυκωματικήςβλάβης
 • τονρυθμόεπιδείνωσηςτηςγλαυκωματικήςβλάβης
 • τηναντιγλαυκωματικήφαρμακευτικήθεραπείαπουλαμβάνειοασθενήςκαι τιςπιθανέςτοπικέςήσυστηματικέςπαρενέργειεςπουαυτήεπιφέρει,
 • τοστάδιοκαιτηνεξέλιξητηςκαταρρακτογένεσης

 

«Ησυμβατικήχωριστήχειρουργικήπροσέγγιση,στοόνοματηςδιατήρησης καλύτερωναποτελεσμάτωνστηνΕνδοφθάλμιαΠίεση,είχεεπιπτώσειςστηνοπτικήλειτουργίατουασθενούςεξαιτίαςτηςύπαρξηςτουκαταρράκτηήτης επιδείνωσηςτουλόγωακριβώςτηςτραμπεκουλεκτομής»   διευκρινίζει ο Έλληνας καθηγητής οφθαλμολογίας και προσθέτει.

«Σήμερα,ηαντιμετώπισητουσυχνούαυτούπροβλήματοςτίθεταισετελείως διαφορετικήβάσημεδεδομένεςτιςραγδαίεςβελτιώσειςσεόλεςτις χειρουργικέςτεχνικέςείτεεκείνεςπουαφορούνστοσκέλοςτης αντιγλαυκωματικήςεπέμβασης, είτεεκείνεςπουαφορούνστοσκέλοςτης εγχείρησηςτουκαταρράκτημετηνμέθοδοτηςφακοθρυψίας(laserήυπερήχων)».

Ακόμηκαισεεκείνεςτιςπεριπτώσειςπουυπάρχειμενκαταρράκτηςκαιτογλαύκωμαβρίσκεταισεαρχόμενοσχετικάστάδιο(όπωςπροκύπτειαπότηνκλινικήκαιαπεικονιστικήσταδιοποίησητου),υπάρχεισήμεραηδυνατότηταναπραγματοποιηθείήπιααντιγλαυκωματικήπαρέμβασηκατάτηνδιάρκειατης χειρουργικήςεξαίρεσηςτουκαταρράκτη.

 Αυτόείναιεφικτόλόγωτωννέωναντιγλαυκωματικώνχειρουργικώντεχνικών(MIGS:MicroincisionGlaucomaSurgery)πουπεριλαμβάνουνέναευρύφάσμααντιγλαυκωματικώνεπεμβάσεωνμικρήςτομήςαπότιςλεγόμενεςμηδιατιτραίνουσεςεπεμβάσειςμέχρι τηντοποθέτησημικροβαλβίδωνήτιςτροποποιημένεςτραμπεκουλεκτομές (minitrab).

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ   ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τους χειρουργούς ο φθαλμίατρους τα πλεονεκτήματα από την  ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δυο παθήσεων  είναι:

 

 • Μίααντίδύοεπεμβάσεωνμεμειωμένοτονσχετικόχειρουργικόκίνδυνο,
 •  Μικρότεροκόστοςστονασθενή  και στοΣύστημαΥγείας,
 •  Μικρότεροςσυνολικάχειρουργικόςχρόνοςσεσχέσημετιςδύοεπεμβάσειςχωριστά,
 • Ταχύτερηαποκατάστασητηςοπτικήςλειτουργίας,
 • Μηδαμινόςκίνδυνοςτωνεπικίνδυνωνμετεγχειρητικώναυξήσεωντης ΕΟΠ(spikes)πουσυχνάπαρατηρούνταισεεπεμβάσειςμόνοτουκαταρράκτη και ειδικά επί γλαυκωματικών ασθενών μπορούν να επιδεινώσουν προϋπάρχουσα γλαυκωματική βλάβη.

 

«Για να εφαρμοστεί η ταυτόχρονη αντιμετώπιση των δυο οφθαλμικών παθήσεων πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις»καταλήγει ο κ Κοζομπόλης, όπως:

 • Παρουσίακαταρράκτη καιφαρμακευτικάμηρυθμιζόμενογλαύκωμα,
 • Προχωρημένογλαύκωμακαικαταρράκτης,
 • Ηπρώιμηαντιμετώπισητουγλαυκώματοςσεκαταρρακτικόασθενή,
 • Ασθενήςπουδενεπιθυμείήδενδύναταιναυποβληθείσεδύοεπεμβάσειςγιαδιαφόρουςλόγους

 Σημαντικόεπίσηςρόλοπαίζειηεπιλογήτουενδοφακούπουθατοποθετηθεί στονοφθαλμόσεαντικατάστασητουκαταρρακτικούφακούσεαυτέςτιςπεριπτώσεις.

Όλεςοικατηγορίεςπρεσβυωπικώνφακώνπρέπεινααποφεύγονταιγιαλόγουςποιότηταςόρασηςτουγλαυκωματικούασθενούςαλλάκαιγιαλόγουςσωστήςπαρακολούθησηςτηςγλαυκωματικήςβλάβης μετεγχειρητικά.

 

https://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr.  Τηλ.  213Ο325910

Ώρα σε Βριλήσσια:

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com