Δήμος Πεντέλης-Ανακοινώσεις για το κληροδότημα Καλαμβόκη

2017-01-19 16:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη  δυνάμει της από 26-3-1964 Ιδιόχειρης Διαθήκης του Κωνσταντίνου Καλαμβόκη και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα παιδιά  της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων,   σας γνωστοποιεί ότι, εάν έχετε

 α. Έως  και τρία (3) παιδιά:

 (1). που έχουν γεννηθεί από 1-1-2004 έως 31-12-2014

 (2). είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων ,

(3). το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) ετησίως.

β. Είστε πολύτεκνοι:

(1). που έχουν γεννηθεί από 1-1-2004 έως 31-12-2014

 (2). είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, καθώς δεν υπάρχει όριο εισοδήματος, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 3 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή,  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α).Για όσους έχουν έως τρία (3) παιδιά:

(ι). Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2014.

(ιι).Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

(β).Για τους πολύτεκνους:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2.Η παρούσα θα δημοσιευθεί στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου.

3. Το επίδομα προγραμματίζεται  να δοθεί μέσα στο  μήνα Φεβρουάριο 2017.

          Ο Δήμαρχος Πεντέλης &

Πρόεδρος της Επιτροπής Κληροδοτήματος

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη  δυνάμει της από 26-3-1964 Ιδιόχειρης Διαθήκης του Κωνσταντίνου Καλαμβόκη και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα παιδιά  της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων,   σας γνωστοποιεί ότι, εάν έχετε

 α. Έως  και τρία (3) παιδιά:

 (1). που έχουν γεννηθεί από 1-1-2005 έως 31-12-2015

 (2). είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων ,

(3). το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) ετησίως.

β. Είστε πολύτεκνοι:

(1). που έχουν γεννηθεί από 1-1-2005 έως 31-12-2015

 (2). είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, καθώς δεν υπάρχει όριο εισοδήματος, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017,  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α).Για όσους έχουν έως τρία (3) παιδιά:

(ι). Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2015.

(ιι).Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

(β).Για τους πολύτεκνους:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2.Η παρούσα θα δημοσιευθεί στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου.

3. Το επίδομα προγραμματίζεται  να δοθεί μέσα στο  μήνα Φεβρουάριο 2017.

          Ο Δήμαρχος Πεντέλης &

Πρόεδρος της Επιτροπής Κληροδοτήματος

Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη δυνάμει του σχετικού και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα κορίτσια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, που παντρεύτηκαν το 2015, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της νυν Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων και τέως Δήμου Μελισσίων από επταετίας (πριν το έτος τέλεσης του γάμου), σας γνωστοποιεί ότι, εάν:

α. δεν έχετε ακίνητη περιουσία στην κατοχή σας και

β. είστε εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων από επταετίας, μπορείτε να εκδηλώσετε τον ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1).Αντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης ή εκκαθαριστικό για το έτος 2015.

(2).Αντίγραφο του τελευταίου Ε9.

(3).Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

(4).Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2.Η παρούσα θα δημοσιευθεί στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

3. Το επίδομα προγραμματίζεται  να δοθεί μέχρι τις εορτές του  Πάσχα.

Ο Δήμαρχος  Πεντέλης

& Πρόεδρος της  Επιτροπής Κληροδοτήματος

        Δημήτριος  Στεργίου - Καψάλης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη δυνάμει του σχετικού και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα κορίτσια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, που παντρεύτηκαν το 2016, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της νυν Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων και τέως Δήμου Μελισσίων από επταετίας (πριν το έτος τέλεσης του γάμου), σας γνωστοποιεί ότι, εάν:

α. δεν έχετε ακίνητη περιουσία στην κατοχή σας και

β. είστε εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων από επταετίας, μπορείτε να εκδηλώσετε τον ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(1).Αντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης ή εκκαθαριστικό για το έτος 2016.

(2).Αντίγραφο του τελευταίου Ε9.

(3).Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

(4).Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2.Η παρούσα θα δημοσιευθεί στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

3. Το επίδομα προγραμματίζεται  να δοθεί μέχρι τις εορτές του Πάσχα.

Ο Δήμαρχος  Πεντέλης

& Πρόεδρος της  Επιτροπής Κληροδοτήματος

        Δημήτριος  Στεργίου - Καψάλης

 

 

Το Site έχει την άδεια της ΑΕΠΙ.

Τα Μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη – χρήστη και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ.

Επικοινωνία

Ραδιόφωνο Άνω Βριλησσίων radioanovrilissia@yahoo.com